Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Rámcový plán práce

Rámcový plán predkladania materiálov
na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
na II. polrok 2017

 


 

19. september 2017
(utorok)

 

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
2. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2017
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
3. Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2016
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
4. ÚPN Banská Bystrica, Zmeny a doplnky III. etapa a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č.../2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, III. etapa
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
5. Vyhodnotenie koncepcie budovania detských ihrísk na území mesta Banská Bystrica z roku 2009 vrátane hodnotenia súčasného stavu
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
6. Princípy a zámery budovania detských ihrísk do konca roku 2018
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
7. Slovo pre verejnosť
8. Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór
9. Interpelácie poslancov
10. Diskusia

 

 

7. november 2017
(utorok)

 

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
2. Zásady rozpočtového hospodárenia
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta     
3. ÚPN Banská Bystrica, Zmeny a doplnky V. etapa a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. .../2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, V. etapa
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
4. ÚPN Banská Bystrica, Zmeny a doplnky VI. etapa a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. .../2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, VI. etapa
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
5. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica prijatých v I. polroku 2017
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór
6. Slovo pre verejnosť
7. Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia

 

12. december 2017
(utorok)

 

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
2. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2018-2020
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
3. Zadanie ÚPN Ploštiny
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
4. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2018
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2018 ( v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór
6. Slovo pre verejnosť
7. Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia

 

 
Informatívne správy predkladané na mestské zastupiteľstvo
1. Informácia o činnosti primátora za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
2. Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora mesta
3. Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ing. Martin Turčan, 2. zástupca primátora mesta

 

 

Priebežne podľa potreby budú do MsZ predkladané nasledovné materiály:
• Zmeny a doplnky platného ÚPN M Banská Bystrica
• Zmeny a doplnky ÚPN-CMZ Banská Bystrica
• Správy o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v súlade s § 18 f ods. 1 písm. d) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
• Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica
• Informatívna správa o vykonanej primátorskej zmene programového rozpočtu
• Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
• Organizačné otázky a personálne návrhy

 

 

Termíny zasadnutí Mestskej rady
5. september 2017 - utorok
17. október 2017 - utorok
28. november 2017 - utorok


 

dnes je: 12.12.2017

meniny má: Otília

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 16.12. - 17.12.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 16.12. - 17.12.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Pondelok 18.12. - 31.12.
Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

96431430

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka