Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Prevod a prechod majetku z vlastníctva mesta

MESTO BANSKÁ BYSTRICA

 

Poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
k Smernici primátora mesta Banská Bystrica č. 28/2006 zo dňa 2.1.2006.

 

Mesto Banská Bystrica v zastúpení primátorom mesta podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, predkladá nasledovné informácie podľa bodu 5, 6, čl. 3 Smernice č. 28/2006 o postupe pri sprístupňovní informácií v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica.

===========================================================


 


ZVEREJNENÉ DŇA 8.3.2011

1. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.čís. C KN 5339/59 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 595 m²
Kat. územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 14.01.2011
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: MIS – údržba ciest a komunikácií, s.r.o., Zvolenská cesta 46, Banská Bystrica, IČO 36798053

2. Označenie nehnuteľnosti
Stavba súp.č. 4563 na pozemku parc.čís. C KN 37/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 393 m²
Kat. územie Senica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 07.09. 2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: AU HOLDING s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, IČO 44298242

 

ZVEREJNENÉ DŇA 17.2.2011

1. Označenie nehnuteľností :
stavba súp.č. 4044 situovaná na pozemku parc.č. C KN 1978/5, kat.územie Sásová
pozemok parc. č. C KN 1978/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1129 m², kat.územie Sásová
pozemok parc. č. C KN 1978/6 – ostatné plochy o výmere 1530 m², kat.územie Sásová
pozemok parc.č. C KN 1978/22 - ostatné plochy o výmere 8 m², kat.územie Sásová
pozemok parc.č. C KN 1978/8 – ostatné plochy o výmere 414 m², kat.územie Sásová
pozemok parc.č. C KN 1978/21 – ostatné plochy o výmere 179 m², kat.územie Sásová
pozemok parc. č. C KN 1978/7 – ostatné plochy o výmere 598 m², kat.územie Sásová
2. Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 4.2.2011
3. Právny titul : Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena a predkupného práva
4. Nadobúdateľ: Ľudovít Kartík, Sásovská cesta 104, Banská Bystrica

 

ZVEREJNENÉ DŇA 15.2.2011

1. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.čís. C KN 365/4 – záhrady o výmere 312 m²
Kat. územie Kostiviarska
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 01.02.2011
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Štefan Kováčik

2. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.čís. C KN 3354/656 – ostatné plochy o výmere 380 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 27.01.2011
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Slovenská republika – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, Bratislava, IČO 00165361

 

ZVEREJNENÉ DŇA 27.1.2011

1. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.čís. C KN 2615/6 – ostatné plochy o výmere 49 m²
Pozemok parc.čís. C KN 5533/25 – ostatné plochy o výmere 113 m²
Pozemok parc.čís. C KN 5533/26 – ostatné plochy o výmere 7 m²
Kat. územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 14.01.2011
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: TATRAN Prešov spol. s r.o., Hollého 3, Prešov, IČO : 36475807

 

ZVEREJNENÉ DŇA 14.1.2011

1. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.č. C KN 1689/13 – orná pôda o výmere 8 642 m², k.ú. Podlavice
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 14.12.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Ing. Jozef Maco, Ružová 16, Prievidza

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 13.12.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc. č. C KN 2978/13 – ostatné plochy o výmere 270 m², kat. územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 01.12. 2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: STAVEX-PLAST spol. s r. o., Majerská cesta 92, Banská Bystrica , IČO: 31622348

 

■ 2. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc. č. C KN 3681/ 690 – trvalé trávne porasty o výmere 1053 m², kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 01. 12. 2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Ing. Peter Kvasna Smreková 66 Banská Bystrica a Mgr. Adriana Kvasnová, Námestie Ľ. Štúra 25, Banská Bystrica

 

■ 3. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc. č. C KN 3681/ 692 – trvalé trávne porasty o výmere 827 m², kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 23.11.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Ing. Igor Kašper a manž. Jana Kašperová, Sládkovičová 70, Banská Bystrica

 

■ 4. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.č. C KN 4233/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 042 m². kat.územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 6.12.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Surf Point Media, s.r.o. , Hronské predmestie 12, Banská Bystrica , IČO: 36017191

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 9.12.2010) ▼


■ 1. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.č. C KN 922/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 597 m², k.ú Kremnička
Pozemok parc.č. C KN 922/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 351 m², k.ú. Kremnička
Stavba súp.č. 5622 situovaná na pozemku parc.č. C KN 922/2, k.ú. Kremnička
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 23.11.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: PhDr.Michal Lepko a manž. Ing.Lenka Lepková, Na Lúčkach 3, Banská Bystrica

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 3.11.2010) ▼


■ 1. Označenie nehnuteľnosti
Nebytový priestor č. 1 v obytnom dome v Banskej Bystrici, Viestova 30, súp.č. 6785
a 4426/115207 podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku parc.čís. C KN 4578/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 598 m²
Kat. územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 27.10.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Eliška Štefancová, Viestova 30,Banská Bystrica

 

■ 2. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.čís. C KN 2063/39 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3580 m²
Kat. územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 13.10.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: KUTO s.r.o., Námestie Štefana Moyzesa 2,Banská Bystrica, IČO 44 280 971

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 21.10.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností
Pozemok parc.čís. C KN 833/11 – orná pôda o výmere 2085 m²
Pozemok parc.čís. C KN 836/1 – ostatné plochy o výmere 1002 m
Kat. územie Kremnička
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 11.10.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: MUDr. Peter Schwartz, V.P. Tótha 21, Zvolen

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 27.9.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností
Pozemok parc.čís. C KN 3341 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 315 m²
Pozemok parc.čís. C KN 3354/654 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m²
Pozemok parc.čís. C KN 3354/655 – ostatné plochy o výmere 25 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 09.09.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Richard Zbortek, Pod Urpínom 20, Banská Bystrica

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 17.9.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností
Stavba – chata súp.č. 11926
Pozemok parc.čís. C KN 3720/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 172 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 06.09.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Mgr. Ján Majer, Kráľovohoľská 13, Banská Bystrica

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 27.7.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností
Pozemok parc.čís. C KN 2495/37 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 923 m²
Kat. územie Sásová
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 16.07.2010
Právny titul : Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena
Nadobúdateľ: DONIVO REALITY, s. r.o., Skuteckého 6, Banská Bystrica, IČO: 43 858 767

 

■ 2. Označenie nehnuteľností
Pozemok parc.čís. C KN 463/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1885 m²
Pozemok parc.čís. C KN 463/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1920 m²
Pozemok parc.čís. C KN 463/25 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m²
Pozemok parc.čís. C KN 463/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1149 m²
Pozemok parc.čís. C KN 3373/3 – ostatné plochy o výmere 3209 m²
Pozemok parc.čís. C KN 3373/54 – ostatné plochy o výmere 772 m²
Pozemok parc.čís. C KN 3373/55 – ostatné plochy o výmere 1346 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 21.07.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: SKL 33 s. r.o., Mostová 2, Bratislava, IČO: 36 866 695

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 19.7.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností
Pozemok parc.čís. C KN 424/2 – ostatné plochy o výmere 1437 m²
Pozemok parc.čís. C KN 1331/4 – vodné plochy o výmere 911 m²
Pozemok parc.čís. C KN 3371/22 – ostatné plochy o výmere 370 m²
Pozemok parc.čís. C KN 3371/23 – ostatné plochy o výmere 78 m²
Pozemok parc.čís. C KN 3371/24 – ostatné plochy o výmere 2002 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 30.06.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: TV URPÍN, s. r.o., Horná 41, Banská Bystrica, IČO: 36 811 351

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 7.5.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností
Pozemok parc.čís. C KN 442/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m²
Pozemok parc.čís. C KN 442/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m²
Pozemok parc.čís. C KN 442/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 27.04.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Luna Capital s. r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, IČO: 44 749 660


■ 2. Označenie nehnuteľností
Pozemok parc.čís. C KN 4107/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 161 m²
Pozemok parc.čís. E KN 808/5 – ostatné plochy o výmere 150 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 21.04.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: TAROCO spol. s r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 00 632 619

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 31.3.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.čís. C KN 1600/12 – záhrady o výmere 439 m²
Kat. územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 22.03.2010
Právny titul : Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena
Nadobúdateľ: MPR, spol. s r.o., Mostová 1356, Ružomberok, IČO: 31 642 250

■ 2. Označenie nehnuteľností
Pozemok parc.čís. C KN 768/84 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m²
Pozemok parc.čís. C KN 768/88 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 17.03.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Jozef Tkáč, Mošovce, J.Kollára 7

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 15.3.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností
Pozemok parc.čís. C KN 5650/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 235 m²
Pozemok parc.čís. C KN 5650/45 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 135 m²
Kat. územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 19.02.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Mgr. Alica Zborteková, M. Rázusa 7,Banská Bystrica

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 24.2.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.čís. C KN 501/75 – orná pôda o výmere 462 m²
Kat. územie Kremnička
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 09.02.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Pavol Maráček a manž. Eva Maráčková, Topoľová 37, Piešťany

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 29.12.2009) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.čís. C KN 933/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1053 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 17.12.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Ing. Mária Hošalová

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 13.11.2009) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 2087/5 – ostatné plochy o výmere 142 m²
parc.čís. C KN 2087/6 – ostatné plochy o výmere 101 m²
parc.čís. C KN 2179/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 359 m²
parc.čís. C KN 2179/6 – ostatné plochy o výmere 779 m²
parc.čís. C KN 2179/19 – ostatné plochy o výmere 32 m²
parc.čís. C KN 2087/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 492 m²
parc.čís. C KN 2087/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1991 m²
parc.čís. C KN 2087/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 421 m²
parc.čís. C KN 2179/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 26.10.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: GAMO Consulting, spol. s r.o.,Banská Bystrica

 


■ 2. Označenie nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 2060/262 – ostatné plochy o výmere 3884 m²
parc.čís. C KN 2060/263 – ostatné plochy o výmere 816 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 20.10.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: TBB s.r.o.,Banská Bystrica

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 14.10.2009) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 2971/8 – orná pôda o výmere 428 m²
parc.čís. C KN 2979/48 – trvalé trávne porasty o výmere 184m²
parc.čís. C KN 2979/54 – trvalé trávne porasty o výmere 197 m²
parc.čís. C KN 2979/63 – trvalé trávne porasty o výmere 67 m²
parc. čís. C KN 5645/8 - vodné plochy o výmere 8 m²
Kat. územie Banská Bystrica , v spoluvlastníckom podieli 1/2
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 24.09.2009
Právny titul : Kúpna zmluva (majetkovoprávna príprava stavby I/66 Banská Bystrica - Severný obchvat – cestný objekt 115-00 MK na Majer)
Nadobúdateľ: Mesto Banská Bystrica


■ 2. Označenie nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 1127/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m²
parc.čís. C KN 1127/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m²
parc.čís. C KN 1127/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m²
parc.čís. C KN 1127/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m²
Kat. územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 30.09.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Ing. Ivan Zajačko 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 6.10.2009) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 284/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2511 m²
parc.čís. C KN 285/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1850 m²
Kat. územie Kremnička
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 17.09.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Ing. Rudolf Kováčik
 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 18.9.2009) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 5360/18 – ostatné plochy o výmere 885 m²
parc.čís. C KN 5360/19 – ostatné plochy o výmere 852 m²
parc.čís. C KN 5360/20 – ostatné plochy o výmere 44 m²
Kat. územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 03.09.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Stanislav Srnka, s.r.o.,Stromová 3, Banská Bystrica, IČO 36055743


■ 2. Označenie nehnuteľností :
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 3.08.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Predmet: Pozemky C KN 2176/12, C KN 2176/13 v k. ú. Banská Bystrica
Nadobúdateľ: DUO.S s.r.o.
Pieninská 21
974 01 Banská Bystrica
IČO:36 048 437
 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 14.8.2009) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností :
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 14.07.2009
Právny titul : Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena
Predmet: Pozemky C KN 2495/193, C KN 2495/191, C KN 2495/192, C KN 2495/194 v k. ú. Sásová
Nadobúdateľ: VIX s.r.o.
Poľná 17
010 11 Žilina
IČO: 31 565 590 

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 17.7.2009) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 1174/3 – záhrady o výmere 279 m²
parc.čís. C KN 1172/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m²
Kat. územie Podlavice
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 10.07.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Ing. Fedor Kalász a manž. Ing. Andrea Kalászová
 

■ 2. Označenie nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 1233/2 – ostatné plochy o výmere 119 m²
parc.čís. C KN 2111/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m²
Kat. územie Sásová
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 06.07.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Ing. Ivan Krušpán a manž. Blanka Krušpánová

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 19.6.2009) ▼

■ 1.Označenie nehnuteľností : – kat. územie Banská Bystrica
Pozemky parc.čís. C KN 5297/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m²
parc.čís. C KN 5297/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m²
parc.čís. C KN 5297/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m²
parc.čís. C KN 5297/47 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1241 m²
parc.čís. C KN 5297/49 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 681 m²
parc.čís. C KN 5297/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 700 m² v 2457/8739
parc.čís. C KN 5297/61 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 248 m² v 966/2038
Stavby súp.č. 4350 – neobytná budova na pozemku parc.čís. C KN 5297/19
súp.č. 4351 – neobytná budova na pozemku parc.čís. C KN 5297/20
súp.č. 4355 – neobytná budova na pozemku parc.čís. C KN 5297/23
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 02.06.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: UnitedGaming a.s. , Banská Bystrica, IČO 36 043 168

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 5.6.2009) ▼

 

■ 1.Označenie nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 3004/3 – ostatné plochy o výmere 375 m²
parc.čís. C KN 3006/1 – záhrady o výmere 566 m²
parc.čís. C KN 3006/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m²
kat.územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 25.05.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Jozef Lovás


 

dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101356137

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka