Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Prevod a prechod majetku z vlastníctva mesta

MESTO BANSKÁ BYSTRICA

 

Poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
k Smernici primátora mesta Banská Bystrica č. 28/2006 zo dňa 2.1.2006.

 

Mesto Banská Bystrica v zastúpení primátorom mesta podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, predkladá nasledovné informácie podľa bodu 5, 6, čl. 3 Smernice č. 28/2006 o postupe pri sprístupňovní informácií v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica.

===========================================================


 


ZVEREJNENÉ DŇA 8.3.2011

1. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.čís. C KN 5339/59 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 595 m²
Kat. územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 14.01.2011
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: MIS – údržba ciest a komunikácií, s.r.o., Zvolenská cesta 46, Banská Bystrica, IČO 36798053

2. Označenie nehnuteľnosti
Stavba súp.č. 4563 na pozemku parc.čís. C KN 37/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 393 m²
Kat. územie Senica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 07.09. 2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: AU HOLDING s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, IČO 44298242

 

ZVEREJNENÉ DŇA 17.2.2011

1. Označenie nehnuteľností :
stavba súp.č. 4044 situovaná na pozemku parc.č. C KN 1978/5, kat.územie Sásová
pozemok parc. č. C KN 1978/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1129 m², kat.územie Sásová
pozemok parc. č. C KN 1978/6 – ostatné plochy o výmere 1530 m², kat.územie Sásová
pozemok parc.č. C KN 1978/22 - ostatné plochy o výmere 8 m², kat.územie Sásová
pozemok parc.č. C KN 1978/8 – ostatné plochy o výmere 414 m², kat.územie Sásová
pozemok parc.č. C KN 1978/21 – ostatné plochy o výmere 179 m², kat.územie Sásová
pozemok parc. č. C KN 1978/7 – ostatné plochy o výmere 598 m², kat.územie Sásová
2. Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 4.2.2011
3. Právny titul : Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena a predkupného práva
4. Nadobúdateľ: Ľudovít Kartík, Sásovská cesta 104, Banská Bystrica

 

ZVEREJNENÉ DŇA 15.2.2011

1. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.čís. C KN 365/4 – záhrady o výmere 312 m²
Kat. územie Kostiviarska
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 01.02.2011
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Štefan Kováčik

2. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.čís. C KN 3354/656 – ostatné plochy o výmere 380 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 27.01.2011
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Slovenská republika – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, Bratislava, IČO 00165361

 

ZVEREJNENÉ DŇA 27.1.2011

1. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.čís. C KN 2615/6 – ostatné plochy o výmere 49 m²
Pozemok parc.čís. C KN 5533/25 – ostatné plochy o výmere 113 m²
Pozemok parc.čís. C KN 5533/26 – ostatné plochy o výmere 7 m²
Kat. územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 14.01.2011
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: TATRAN Prešov spol. s r.o., Hollého 3, Prešov, IČO : 36475807

 

ZVEREJNENÉ DŇA 14.1.2011

1. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.č. C KN 1689/13 – orná pôda o výmere 8 642 m², k.ú. Podlavice
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 14.12.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Ing. Jozef Maco, Ružová 16, Prievidza

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 13.12.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc. č. C KN 2978/13 – ostatné plochy o výmere 270 m², kat. územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 01.12. 2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: STAVEX-PLAST spol. s r. o., Majerská cesta 92, Banská Bystrica , IČO: 31622348

 

■ 2. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc. č. C KN 3681/ 690 – trvalé trávne porasty o výmere 1053 m², kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 01. 12. 2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Ing. Peter Kvasna Smreková 66 Banská Bystrica a Mgr. Adriana Kvasnová, Námestie Ľ. Štúra 25, Banská Bystrica

 

■ 3. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc. č. C KN 3681/ 692 – trvalé trávne porasty o výmere 827 m², kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 23.11.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Ing. Igor Kašper a manž. Jana Kašperová, Sládkovičová 70, Banská Bystrica

 

■ 4. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.č. C KN 4233/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 042 m². kat.územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 6.12.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Surf Point Media, s.r.o. , Hronské predmestie 12, Banská Bystrica , IČO: 36017191

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 9.12.2010) ▼


■ 1. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.č. C KN 922/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 597 m², k.ú Kremnička
Pozemok parc.č. C KN 922/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 351 m², k.ú. Kremnička
Stavba súp.č. 5622 situovaná na pozemku parc.č. C KN 922/2, k.ú. Kremnička
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 23.11.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: PhDr.Michal Lepko a manž. Ing.Lenka Lepková, Na Lúčkach 3, Banská Bystrica

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 3.11.2010) ▼


■ 1. Označenie nehnuteľnosti
Nebytový priestor č. 1 v obytnom dome v Banskej Bystrici, Viestova 30, súp.č. 6785
a 4426/115207 podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku parc.čís. C KN 4578/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 598 m²
Kat. územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 27.10.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Eliška Štefancová, Viestova 30,Banská Bystrica

 

■ 2. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.čís. C KN 2063/39 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3580 m²
Kat. územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 13.10.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: KUTO s.r.o., Námestie Štefana Moyzesa 2,Banská Bystrica, IČO 44 280 971

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 21.10.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností
Pozemok parc.čís. C KN 833/11 – orná pôda o výmere 2085 m²
Pozemok parc.čís. C KN 836/1 – ostatné plochy o výmere 1002 m
Kat. územie Kremnička
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 11.10.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: MUDr. Peter Schwartz, V.P. Tótha 21, Zvolen

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 27.9.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností
Pozemok parc.čís. C KN 3341 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 315 m²
Pozemok parc.čís. C KN 3354/654 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m²
Pozemok parc.čís. C KN 3354/655 – ostatné plochy o výmere 25 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 09.09.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Richard Zbortek, Pod Urpínom 20, Banská Bystrica

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 17.9.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností
Stavba – chata súp.č. 11926
Pozemok parc.čís. C KN 3720/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 172 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 06.09.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Mgr. Ján Majer, Kráľovohoľská 13, Banská Bystrica

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 27.7.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností
Pozemok parc.čís. C KN 2495/37 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 923 m²
Kat. územie Sásová
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 16.07.2010
Právny titul : Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena
Nadobúdateľ: DONIVO REALITY, s. r.o., Skuteckého 6, Banská Bystrica, IČO: 43 858 767

 

■ 2. Označenie nehnuteľností
Pozemok parc.čís. C KN 463/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1885 m²
Pozemok parc.čís. C KN 463/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1920 m²
Pozemok parc.čís. C KN 463/25 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m²
Pozemok parc.čís. C KN 463/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1149 m²
Pozemok parc.čís. C KN 3373/3 – ostatné plochy o výmere 3209 m²
Pozemok parc.čís. C KN 3373/54 – ostatné plochy o výmere 772 m²
Pozemok parc.čís. C KN 3373/55 – ostatné plochy o výmere 1346 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 21.07.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: SKL 33 s. r.o., Mostová 2, Bratislava, IČO: 36 866 695

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 19.7.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností
Pozemok parc.čís. C KN 424/2 – ostatné plochy o výmere 1437 m²
Pozemok parc.čís. C KN 1331/4 – vodné plochy o výmere 911 m²
Pozemok parc.čís. C KN 3371/22 – ostatné plochy o výmere 370 m²
Pozemok parc.čís. C KN 3371/23 – ostatné plochy o výmere 78 m²
Pozemok parc.čís. C KN 3371/24 – ostatné plochy o výmere 2002 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 30.06.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: TV URPÍN, s. r.o., Horná 41, Banská Bystrica, IČO: 36 811 351

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 7.5.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností
Pozemok parc.čís. C KN 442/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m²
Pozemok parc.čís. C KN 442/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m²
Pozemok parc.čís. C KN 442/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 27.04.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Luna Capital s. r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, IČO: 44 749 660


■ 2. Označenie nehnuteľností
Pozemok parc.čís. C KN 4107/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 161 m²
Pozemok parc.čís. E KN 808/5 – ostatné plochy o výmere 150 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 21.04.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: TAROCO spol. s r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 00 632 619

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 31.3.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.čís. C KN 1600/12 – záhrady o výmere 439 m²
Kat. územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 22.03.2010
Právny titul : Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena
Nadobúdateľ: MPR, spol. s r.o., Mostová 1356, Ružomberok, IČO: 31 642 250

■ 2. Označenie nehnuteľností
Pozemok parc.čís. C KN 768/84 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m²
Pozemok parc.čís. C KN 768/88 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 17.03.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Jozef Tkáč, Mošovce, J.Kollára 7

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 15.3.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností
Pozemok parc.čís. C KN 5650/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 235 m²
Pozemok parc.čís. C KN 5650/45 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 135 m²
Kat. územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 19.02.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Mgr. Alica Zborteková, M. Rázusa 7,Banská Bystrica

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 24.2.2010) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.čís. C KN 501/75 – orná pôda o výmere 462 m²
Kat. územie Kremnička
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 09.02.2010
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Pavol Maráček a manž. Eva Maráčková, Topoľová 37, Piešťany

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 29.12.2009) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľnosti
Pozemok parc.čís. C KN 933/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1053 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 17.12.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Ing. Mária Hošalová

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 13.11.2009) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 2087/5 – ostatné plochy o výmere 142 m²
parc.čís. C KN 2087/6 – ostatné plochy o výmere 101 m²
parc.čís. C KN 2179/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 359 m²
parc.čís. C KN 2179/6 – ostatné plochy o výmere 779 m²
parc.čís. C KN 2179/19 – ostatné plochy o výmere 32 m²
parc.čís. C KN 2087/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 492 m²
parc.čís. C KN 2087/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1991 m²
parc.čís. C KN 2087/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 421 m²
parc.čís. C KN 2179/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 26.10.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: GAMO Consulting, spol. s r.o.,Banská Bystrica

 


■ 2. Označenie nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 2060/262 – ostatné plochy o výmere 3884 m²
parc.čís. C KN 2060/263 – ostatné plochy o výmere 816 m²
Kat. územie Radvaň
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 20.10.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: TBB s.r.o.,Banská Bystrica

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 14.10.2009) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 2971/8 – orná pôda o výmere 428 m²
parc.čís. C KN 2979/48 – trvalé trávne porasty o výmere 184m²
parc.čís. C KN 2979/54 – trvalé trávne porasty o výmere 197 m²
parc.čís. C KN 2979/63 – trvalé trávne porasty o výmere 67 m²
parc. čís. C KN 5645/8 - vodné plochy o výmere 8 m²
Kat. územie Banská Bystrica , v spoluvlastníckom podieli 1/2
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 24.09.2009
Právny titul : Kúpna zmluva (majetkovoprávna príprava stavby I/66 Banská Bystrica - Severný obchvat – cestný objekt 115-00 MK na Majer)
Nadobúdateľ: Mesto Banská Bystrica


■ 2. Označenie nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 1127/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m²
parc.čís. C KN 1127/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m²
parc.čís. C KN 1127/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m²
parc.čís. C KN 1127/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m²
Kat. územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 30.09.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Ing. Ivan Zajačko 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 6.10.2009) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 284/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2511 m²
parc.čís. C KN 285/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1850 m²
Kat. územie Kremnička
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 17.09.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Ing. Rudolf Kováčik
 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 18.9.2009) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 5360/18 – ostatné plochy o výmere 885 m²
parc.čís. C KN 5360/19 – ostatné plochy o výmere 852 m²
parc.čís. C KN 5360/20 – ostatné plochy o výmere 44 m²
Kat. územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 03.09.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Stanislav Srnka, s.r.o.,Stromová 3, Banská Bystrica, IČO 36055743


■ 2. Označenie nehnuteľností :
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 3.08.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Predmet: Pozemky C KN 2176/12, C KN 2176/13 v k. ú. Banská Bystrica
Nadobúdateľ: DUO.S s.r.o.
Pieninská 21
974 01 Banská Bystrica
IČO:36 048 437
 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 14.8.2009) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností :
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 14.07.2009
Právny titul : Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena
Predmet: Pozemky C KN 2495/193, C KN 2495/191, C KN 2495/192, C KN 2495/194 v k. ú. Sásová
Nadobúdateľ: VIX s.r.o.
Poľná 17
010 11 Žilina
IČO: 31 565 590 

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 17.7.2009) ▼

■ 1. Označenie nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 1174/3 – záhrady o výmere 279 m²
parc.čís. C KN 1172/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m²
Kat. územie Podlavice
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 10.07.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Ing. Fedor Kalász a manž. Ing. Andrea Kalászová
 

■ 2. Označenie nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 1233/2 – ostatné plochy o výmere 119 m²
parc.čís. C KN 2111/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m²
Kat. územie Sásová
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 06.07.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Ing. Ivan Krušpán a manž. Blanka Krušpánová

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 19.6.2009) ▼

■ 1.Označenie nehnuteľností : – kat. územie Banská Bystrica
Pozemky parc.čís. C KN 5297/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m²
parc.čís. C KN 5297/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m²
parc.čís. C KN 5297/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m²
parc.čís. C KN 5297/47 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1241 m²
parc.čís. C KN 5297/49 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 681 m²
parc.čís. C KN 5297/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 700 m² v 2457/8739
parc.čís. C KN 5297/61 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 248 m² v 966/2038
Stavby súp.č. 4350 – neobytná budova na pozemku parc.čís. C KN 5297/19
súp.č. 4351 – neobytná budova na pozemku parc.čís. C KN 5297/20
súp.č. 4355 – neobytná budova na pozemku parc.čís. C KN 5297/23
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 02.06.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: UnitedGaming a.s. , Banská Bystrica, IČO 36 043 168

 


 

PREVOD A PRECHOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA (ZVEREJNENÉ DŇA 5.6.2009) ▼

 

■ 1.Označenie nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 3004/3 – ostatné plochy o výmere 375 m²
parc.čís. C KN 3006/1 – záhrady o výmere 566 m²
parc.čís. C KN 3006/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m²
kat.územie Banská Bystrica
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 25.05.2009
Právny titul : Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Jozef Lovás


 

dnes je: 17.7.2018

meniny má: Bohuslav

Dnes má službu:

MONTANA
Bernolákova 2

ďalšie dni

Utorok 17.7.
MONTANA
Bernolákova 2
Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060
Utorok 24.7.
SILYBUM
Rudohorská 27

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104943431

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka