Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Získavanie informácií a postup Mesta pri vybavovaní žiadostí

Získavanie informácií a postup Mesta pri vybavovaní žiadostí

 

 

Postup Mesta Banská Bystrica pri vybavovaní žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám v platnom znení.

 

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií Mestom Banská Bystrica a ich poskytovanie sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám v platnom znení.

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

 

 • poštou, na adresu
  Mesto Banská Bystrica
  Československej armády 26
  974 01 Banská Bystrica

 

 • elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@banskabystrica.sk alebo podatelna@banskabystrica.sk  s využitím tlačiva „Žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám v znení neskorších úprav“.

 

 • faxom  048 / 411 35 75

 

 • osobne počas úradných hodín v Klientskom centre mestského úradu na ulici Československej armády 26

 

 

Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

 

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, Mesto Banská Bystrica vyzve žiadateľa, aby v lehote siedmych dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, Mesto Banská Bystrica žiadosť odloží.

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií Mesto Banská Bystrica vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov na základe výzvy.

 

Spôsob úhrady nákladov za poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k  informáciám v znení neskorších úprav je upravený Vyhláškou Ministerstva financií SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a Sadzobníkom úhrad za poskytnutie informácií Mestom Banská Bystrica.          

 

Proti  rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie je možné podať odvolanie  v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia primátorovi mesta Banská Bystrica na adresu: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.

 

O odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie rozhoduje primátor mesta Banská Bystrica. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.


 

Postup Mesta Banská Bystrica pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení.

 

Podávanie, prijímanie, prešetrovanie a vybavovanie sťažností doručených Mestu Banská Bystrica sa riadi zákonom č. 9/2010 o sťažnostiach v platnom znení.

 

Sťažnosť je možné podať:

 

 • písomne, na adresu
  Mesto Banská Bystrica
  Československej armády 26
  974 01 Banská Bystrica

 

 

(V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z.  o sťažnostiach v platnom znení je nutné do 5 pracovných dní od podania sťažnosti potvrdiť ju vlastnoručným podpisom, alebo ju doručiť podpísanú zaručeným elektronickým podpisom.)

 

 • faxom  048 / 411 35 75

(V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z.  o sťažnostiach v platnom znení je nutné do 5 pracovných dní od podania sťažnosti potvrdiť ju vlastnoručným podpisom.)

 

 • osobne počas úradných hodín v Klientskom centre mestského úradu na ulici Československej armády 26

 

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou Mesta Banská Bystrica, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti  Mesta Banská Bystrica.

Sťažnosťou nie je podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti Mesta Banská Bystrica, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom, prípadne je sťažnosťou podľa osobitného predpisu alebo smeruje proti rozhodnutiu Mesta Banská Bystrica vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu.

 

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

 

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

 

Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží.

 

Mesto Banská Bystrica je povinné prešetriť a vybaviť sťažnosť na ktorú je vecne príslušné do 60 pracovných dní od jej doručenia. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže byť lehota na jej vybavenie predĺžená o ďalších 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa sťažovateľovi oznamuje písomne s uvedením dôvodu pred uplynutím 60 dňovej lehoty na vybavenie.

 

Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.

 

 

 

Postup Mesta Banská Bystrica pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení.

 

Podávanie, prijímanie a vybavovanie petícií doručených Mestu Banská Bystrica sa riadi zákonom  č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení.

 

Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na Mesto Banská Bystrica.

 

Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície Mestu  Banská Bystrica môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor.

 

V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku. Ak je vytvorený petičný výbor, určia zástupcu členovia petičného výboru.

V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis ak ide o fyzickú osobu, alebo svoj názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu. Osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis.

 

Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním. Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia byť označené tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi. Na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu zástupcu.

 

Ak petícia obsahuje podpisové hárky, musí osoba podávajúca petíciu uviesť pod jej textom počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky musia byť unikátne označené.

 

Petícia musí byť písomná, označená slovom "petícia" a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby podávajúcej petíciu.

 

Ak petícia nemá predpísané náležitosti, príslušný orgán verejnej moci do desiatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, Mesto Banská Bystrica petíciu odloží.

 

Mesto Banská Bystrica je povinné prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch Mesto Banská Bystrica písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.


 

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Dnes má službu:

BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica

02/2063 4161

ďalšie dni

Pondelok 16.7.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
Banská Bystrica
Pondelok 16.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Utorok 17.7.
MONTANA
Bernolákova 2
Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104900325

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka