Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Ako vybaviť žiadosť

 

Ako vybaviť ?

 


Nájdete tu základné informácie potrebné k vybaveniu jednotlivých žiadostí na mestskom úrade. V popise sú uvedené podmienky, lehoty, poplatky a všetky nutné prílohy k jednotlivým žiadostiam. Žiadosti na vyplnenie sa nachádzajú na stránke v sekcii tlačivá a žiadosti.

Vyplnené a podpísané žiadosti spolu s prílohami môže poslať na adresu mestského úradu, alebo odovzdať osobne v klientskom centre mestského úradu.


 

 

DANE A POPLATKY


Poplatok za komunálny odpad - Fyzické osoby
Poplatok za komunálny odpad - Právnické osoby
Daň z nehnuteľností
Daň za ubytovanie
Daň za predajné automaty
Daň za psa
Daň za nevýherné hracie prístroje
Možnosti platenia miestnych daní a poplatkov

 

SPRÁVA MAJETKU MESTA


Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – bytu
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemkov, stavieb
Žiadosť o nájom nehnuteľnosti – pozemkov
Žiadosť o nájom nehnuteľnosti – nebytové priestory
Žiadosť o vyjadrenie k vydaniu osvedčenia podľa § 63 zákl. 323/92 Zb. - vydržanie
Žiadosť o zriadenie vecného bremena

 

PODNIKATEĽSKÉ A OBCHODNÉ ČINNOSTI

Povolenie nočnej prevádzky
Súhlas k predaju na trhových miestach v meste Banská Bystrica
Užívanie verejného priestranstva v meste Banská Bystrica (umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia na poskytovanie služieb, cirkusu, …)
Určenie stanovišťa dopravcu

 

STAVEBNÝ ÚRAD


Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Povolenie terénnych úprav
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Povolenie na odstránenie stavby
Ohlásenie drobných stavieb
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

 

DOPRAVNÉ STAVBY


Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
Povolenie na uzávierku miestnych komunikácií
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií na nadmernú a nadrozmernú prepravu po MK
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – vjazd do pešej zóny
Dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – určenie podmienok uvedenia MK do pôvodného stavu na náklady vlastníka alebo správcu vedenia
Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
Ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu – stavebné úpravy, udržiavacie práce pre miestne a účelové komunikácie
Ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu – drobná stavba pre miestne a účelové komunikácie
Žiadosť o stavebné povolenie – miestne a účelové komunikácie
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby – miestne a účelové komunikácie
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby - miestne a účelové komunikácie
Žiadosť o povolenie na odstránenie objektu dopravnej stavby
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením – miestne a účelové komunikácie
Žiadosť o povolenie predčasného užívania stavby – miestne a účelové komunikácie
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - miestne a účelové komunikácie

 

KOMUNÁLNE SLUŽBY

Užívanie verejného priestranstva (umiestnenie lešenia, VOK, skládky stavebného materiálu, ...)
Užívanie verejného priestranstva (trvalé parkovanie vozidla – vyhradenie parkovacieho miesta)
Užívanie verejného priestranstva (trvalé parkovanie vozidla – vyhradenie parkovacieho miesta na stanovišti taxislužby)

 

MATRIČNÝ ÚRAD


Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Rozhodnutie o určení súpisného čísla na stavbe
Uzavretie manželstva
Vydanie duplikátu matričného dokladu /rodný, sobášny, úmrtný list/
Vydanie rodného listu pre novorodenca
Pridanie druhého a tretieho mena
Ubratie druhého alebo tretieho mena
Zmena poradia mena
Vydanie duplikátu rodného, prípadne sobášneho listu bez koncovky - ová
Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva
Úmrtie
Zápis o matričných udalostiach, ktoré nastali občanom SR v cudzine do OM

 

 

SOCIÁLNA A KRÍZOVÁ INTERVENCIA

 

Viac informáciíí o sociálnej a krízovej intervencii

 

BÝVANIE

 

Viac informácií o referáte bývania

 

SOCIÁLNE SLUŽBY DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI


Viac informácií o sociálnych službách dlhodobej starostlivosti

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Žiadosť o zabezpečenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu
Zabezpečenie zbernej nádoby do domácnosti v rodinnom dome
Zabezpečenie separovaného zberu odpadu
Podnety na zaplnenie kontajnerov na separovaný zber
Podnety na nelegálne skládky odpadov, znečistenie verejných priestranstiev, iné podnety týkajúce sa nakladania s odpadmi
Žiadosť o povolenie stavby studne
Žiadosť o vyjadrenie k vodnej stavbe
Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii, pre stupeň územného a stavebného konania
Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj znečisťovania ovzdušia
Ohlásenie údajov prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia
Žiadosť o povolenie výrubu dreviny
Podnet na ošetrenie/výrub dreviny na pozemku mesta Banská Bystrica (v správe ZaaRES)
Strata zvieraťa
Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka /SHR/
Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka /SHR/
Oznámenie o trvalom stanovišti včelstiev
Zmena druhu pozemku – žiadosť o stanovisko
Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene
Vyjadrenie k Programu odpadového hospodárstva
Hlučnosť, prašnosť, vibrácie

 

KULTÚRA


Oznamovacia povinnosť o zámere usporiadať kultúrne podujatie na území mesta Banská Bystrica

 


 

dnes je: 17.10.2018

meniny má: Hedviga

Dnes má službu:

ZDRAVIE
Partizánska 12,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Streda 17.10.
ZDRAVIE
Partizánska 12,
974 01 Banská Bystrica
Štvrtok 18.10.
ZDRAVOMED
Cesta k nemocnici 1,
974 01 Banská Bystrica
Piatok 19.10.
ÚSMEV
Sládkovičova 9,
974 05 Banská Bystrica
Sobota 20.10.
NAŠA LEKÁREŇ
Nám. L. Svobodu 1,
974 01 Banská Bystrica
Nedeľa 21.10.
ARTMED
Lazovná 60,
974 01 Banská Bystrica
Pondelok 22.10.
ALCHEMILKA
Československej armády 23,
974 01 Banská Bystrica
Utorok 23.10.
AMBRÓZIA
Rudohorská 33 A,
974 11 Banská Bystrica
Streda 24.10.
ARCHA
Kpt. Nálepku 5,
974 04 Banská Bystrica
  • Utorok216graphic-icon
  • Streda217graphic-icon
  • Štvrtok205graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

108147658

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka