Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny-časť Hušták-Belveder, Zmeny a doplnky časť funkčnej zóny A Polyfunkčný dom C

Schválené: 12.2.2013

Účinnosť: 22.3.2013

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-u 6 a §-u 11, ods.4, písmeno g) zákona č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu CMZ Banská Bystrica.
 

§1
Účel nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväznú časť Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny časť Hušták-Belveder, Zmeny a doplnky časť funkčnej zóny APolyfunkčný dom C, čím upravuje VZN č.158/2005 zo dňa 26.08.2005 schválené uznesením č.402/2005 MsZ zo dňa 26.08.2005.

 

§2
Rozsah platnosti

Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania priestorového usporiadania územia, menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom obmedziť.

 

§ 3
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb

1.1     Vymedzujú sa pozemky pre Polyfunkčný dom C s funkciami pre obchod, služby, kryté parkovanie
a administratívu.
1.2     Podlažnosť budovy sa stanovuje na 6 nadzemných podlaží. Neprekročiť maximálnu výšku objektu
27,0m od úrovni chodníka.
1.3     Vylučuje sa priemyselná a poľnohospodárska výroba ,ako aj skladové hospodárstvo.
1.4     V riešenom území sa nedoporučuje bývanie.
1.5     Problematiku hluku riešiť v súlade s Nariadením vlády SR č.40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred
hlukom a vibráciami.
1.6     Z celkovej  plochy riešeného územia vyčleniť min. 20% na zelené nezastaviteľné plochy s drobnou
architektúrou a vodnými plochami.
1.7     Z urbanistického hľadiska komponovať hlavný stavebný objekt SO 01 – Polyfunkčný dom ako   
         monoblok s rovnou strechou,osadený rovnobežne so zbernou komunikáciou.
1.8    Z architektonického hľadiska pre formovanie fasády objektu využívať kvalitné        materiály
         (oceľ,hliník,sklo,drevo,kameň,keramiku a pod.) s cieľom dosiahnutia priestorovej plastičnosti.
1.9    Ochranné pásma využiť pre prístupové a pešie komunikácie,spevnené plochy, parkoviská
         a zelené plochy.
1.10   Z konštrukčného hľadiska sa doporučuje navrhnúť nosnú konštrukciu objektu ako železobetonový
resp. oceľový skelet, založený na pilotách bez podpivničenia a suterénov.
1.11   Z hľadiska funkčného využitia riešiť :
         na 1. a  2. NP     variabilné priestory pre obchod a služby
         na 3. a  4. NP     kryté parkovanie + JÚBS s kapacitou 130 ukrývaných
         na 5. a  6. NP     variabilné priestory pre administratívu
1.12   V severnej časti pozemku osadiť sólo stavebný objekt SO 02 – Trafostanicu.
         Architektonické tvaroslovie prispôsobiť hlavnému objektu SO 01.
1.13  V rámci riešenia polyfunkčného domu zabezpečiť min.136     parkovacích stojísk a to spoločne
         na 1.NP,3.NP a 4.NP.
         Z tohto počtu vyčleniť min. 4% parkovacích stojísk pre invalidov.

 

§ 4
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
2.1    Dopravné napojenie riešiť obslužnou komunikáciou zo zbernej komunikácie Sládkovičova ulica
pravým jestvujúcim odbočením pri bývalom obchodnom zariadení OK.
2.2    Plochy statickej dopravy budú riešené v súlade s STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií
a vyhl. č.532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
2.3     Pri objekte riešiť zástavku MHD.
2.4     Zásobovanie vodou riešiť priamo z preloženého verejného vodovodu Ø 200.
2.5     Na prípojkách osadiť potrebný počet nadzemných požiarnych hydrantov.
2.6     K objektu zabezpečiť príjazd požiarnych vozidiel.
2.7     Odvedenie odpadových vôd a dažďových vôd riešiť jednotnou kanalizačnou prípojkou do jestvujúceho
kanalizačného potrubia pred odľahčovacou šachtou.
2.8     Mimo ochranného pásma kanalizačného zberača Ø 1800 a  PSV Ø 500 osadiť trafo 2x630 kVA
a previesť prípojku VN. Samostatnou prípojkou NN z trafostanice napojiť objekt polyfunkčného domu
2.9     Súbežne so zbernou komunikáciou ( Sládkovičova ul. ) vytvoriť nový slaboprúdový a silnoprúdový
kolektor, do ktorého budú uložené preložky telekomunikačných káblov, VN 22kV,VO PROGRES
a trolejové káble MHD.
2.10    Realizovať preložku metalického kábla v južnej časti riešeného územia.
2.11    Zo šachty preloženého kolektoru č. KK25 riešiť prípojku slaboprúdu.
2.12    V rámci parkovacích miest na 1.NP,v podchodoch a priľahlej zeleni realizovať  areálové osvetlenie.
2.13    Realizovať preložku verejného vodovodu Ø 200.
2.14    Spevnené plochy riešiť ako rozoberateľné.
2.15    V rámci terénnych úprav previesť sadové úpravy,drobnú architektúru a výtvarné doriešenie exteriéru.
2.16    V severnej časti riešeného územia previesť v smere východ –západ preložku  prepojenia verejného
osvetlenia.
2.17    Zariadenia civilnej ochrany
           V polyfunkčnom dome C – SO 01 v 3.NP vybudovať jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne
          ( JÚBS ) s kapacitou 130 ukrývaných osôb s dvojúčelovým využitím ako sklady,s dodržaním
          stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany podľa
          § 4,§ 12 a prílohy 1 tretia časť,I. vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
           č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek
           a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v súlade s doplnkom k doložke CO v.č.7.

 

§ 5
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch a priestoroch
s určením zastavovacích podmienok

3.1      Pod objektom polyfunkčného domu nerealizovať podzemné podlažia.

3.2      Pri osadzovaní objektu ( 1.NP ) dodržať uličnú čiaru 5,0m od obrubníka zbernej komunikácie
(Sládkovičova ul.) a vytvoriť tak koridor pre uloženie inžinierských sietí.
3.3      Rešpektovať ochranné pásma inžinierských sietí, predovšetkým kanalizačného zberača Ø 1800 a PSV
Ø 500 a pri osadzovaní objektu a zakladaní vychádzať  z vytyčovacej schémy.
3.4      V rámci funkčnej zóny A dodržať koeficient zastavanosti max. Kz 0,88.

 

§ 6
  Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
4.1      Podľa zákona 42/1994 Z.z. O civilnej ochrane obyvateľstva §4 Zariadenia civilnej ochrany realizovať
dodatok doložky civilnej ochrany – jednoduchý úkryt pre 130 ukrývaných osôb.
4.2      Zabezpečiť komunikácie pre príjazd požiarnej techniky a z nadzemných hydrantov zabezpečiť
potrebné množstvo vody na hasenie.
4.3      Dodržať ustanovenie § 13 odst. 5,písm. e,vyhlášky č. 55/2001 Z.z. riešenie stavieb užívaných osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4.4      Preferovať vykurovanie elektrikou a zemným plynom naftovým. Nepoužívať pevné palivo.

 

§ 7
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií,
do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

5.1      Pri realizácii je možný výskyt archeologických nálezov. Je potrebné rešpektovať platné všeobecne
záväzné právne predpisy o ochrane pamiatkového fondu a pri prípadnom archeologickom náleze
postupovať v zmysle nich.
 
 

§ 8
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby

6.1      Táto zmena ÚPN CMZ časti Hušták – Belveder, Zmeny a doplnky,v časti funkčnej zóny A podrobne
rieši podmienky umiestnenia polyfunkčného domu C, ktorý pozostáva zo stavebných objektov SO 01
– SO 015.

 SO 01    Polyfunkčný dom
Rovnobežne so zbernou komunikáciou (Sládkovičova ul.) osadiť v pozdĺžnej kompaktnej hmote hlavný stavebný objekt SO 01 – Polyfunkčný dom. Pri osadení rešpektovať vytyčovaciu  schému (viď. výkres č. 6 – priestorová regulácia,zastavovacie podmienky) s dodržaním uličnej čiary 5000mm od okraja vozovky.
Objekt bude mať šesť nadzemných podlaží s max. výškou 27000mm od úrovne jestvujúceho chodníka. Parter bude mať svetlú výšku min. 5000mm, pre možnosť prístupu techniky.
Vertikálnu dopravu v objekte zabezpečiť výťahmi a schodiskami v troch miestach,s dodržaním požiarno-bezpečnostných vzdialeností.
Pre osobné automobily navrhnúť v objekte do 3. a 4.NP dvojsmernú rampu.
 
SO 02    Trafostanica
V severnej časti pozemku,medzi ochrannými pásmami osadiť blokovú trafostanicu EH -8B s 2x trafom 22/0,4 kV. K trafostanici zabezpečiť možnosť prístupu nákladného automobilu a autožeriavu. Rozmery trafostanice 3800/2300/2610 mm. Osadenie viď. výkres č. 6.
 
SO 03    Preložka a prípojka VN 22kV
Jestvujúci VN 22 kV kábel vedenia č. 466  v trase medzi trafostanicou TS 239 McDonalds a TS RZ STRED Hušták v riešenom území preložiť do novej trasy a to do nového káblového kolektora IS.
VN 22kV kábel sa v mieste dvoch jestvujúcich VN 22 kV spojok preruší a novými VN 22 kV káblami sa cez spojky RAYCHEM 3x(1x240mm2) pripojí k navrhovanej blokovej trafostanici SO 02.VN 22 kV káble preložky a prípojky pripojiť prostredníctvom koncoviek POLT + RICS do navrhovaného VN 22 kV rozvádzača trafostanice.
Nové káble uložiť do káblového kolektora IS VN.
 
SO 04    Prípojka NN
Z novej trafostanice EH8B vyviesť nové NN káble AYKY 2x 6(3x240+120mm2) do hlavného rozvádzača objektu SO 01.Súbežne s káblami  viesť impulzný vodič el. vykurovania a prípravy TÚV CYKY-O 3x2,5 mm2. Z hlavného rozvádzača napojiť elektroinštaláciu objektu SO 01.
 
SO 05    Preložka telekomunikačného kábelovodu TELEKOM
Naprieč riešeným územím navrhovanej výstavby polyfunkčného domu prechádza trasa jestvujúceho telekomunikačného kolektora,kde sú uložené miestne a diaľkové telekomunikačné káble,ako aj diaľkové optické káble telekomunikačných operátorov.
Jestvujúce telekomunikačné káble (metalické,optické) preložiť podľa novej trasy (výkres č.4 , 4a) do samostatného slaboprúdového telekomunikačného kolektora v zemi, kde budú ukladané do chráničiek na jednotlivé poschodia podľa prevádzkovateľov resp. operátorov. Vývody z kolektora budú realizované prostredníctvom šácht v chráničkách Ø 63.
Preložku uskutočniť od šachty KK4.Preložené budú šachty KK38,KK25 a jednu novú vybudovať pri obrubníku obslužnej komunikácie. Z novej šachty zapojiť kábelovod do šachty KK1B.Kábelovod bude mať 30 kanálov.
 
SO 06    Preložka metalického kábla SSE
Okrajovým  územím navrhovanej výstavby polyfunkčného domu prechádza trasa jestvujúceho metalického telekomunikačného kábla SSE-D a.s. Žilina,ktorý vychádza z jestvujúcej trafostanice objektu JOPA a pokračuje smerom k Hronu. Jestvujúci metalický telekomunikačný kábel čiastočne prechádza v svojej trase riešeným územím.
Po presnom vytýčení kábel preložiť do novej trasy viď. výkres č.4,4a.
 
SO 07    Preložka VO PROGRES
 V riešenom území navrhovanej výstavby polyfunkčného domu previesť výmenu verejného osvetlenia včítane rozvodov NN VO,ktoré prepojiť priamo medzi stĺpmi verejného osvetlenia.
Medzi východnou a západnou vetvou previesť preložku prepojenia VO až za trafostanicou (viď výkres č.4,4a).
 
SO 08    Preložka kábla MHD
Jestvujúce rozvody NN káblového vedenia napájania trolejového vedenia v riešenom území preložiť do novej trasy káblového kolektoru silnoprúdových zariadení (viď. výkres č.4,4a ).
 
SO 09    Prípojka slaboprúdu
 Z preloženej šachty slaboprúdového kolektoru  KK25 riešiť prípojku slaboprúdu priamo do objektu SO 01.
 
SO 10    Areálové osvetlenie
 Okrem uličného verejného osvetlenia riešiť areálové osvetlenie,ktoré zabezpečí osvetlenie v prekrytom parteri a podchodoch. Riešiť osvetlenie parkovacích plôch na 1.NP a osvetlenie zelene. Uvažovať s nasvetlením architektúry.
 
SO 11    Preložka verejného vodovodu Ø 200
 Nakoľko navrhovaný objekt polyfunkčného domu zasahuje do jestvujúceho verejného vodovodu PVC DN 200mm,je potrebné tento preložiť mimo zastavanú plochu objektu západným smerom. Pri preložke rešpektovať ochranné pásmo 1,5m od objektu a 1,5m od ostatných preložených IS.
Predpokladaná dĺžka preložky vodovodu je cca 135m.
Na preložke realizovať dva nadzemné protipožiarné hydranty DN 150mm.
 
SO 12    Vodovodná prípojka
 Z preloženého verejného vodovodu Ø 200 realizovať v južnej časti polyfunkčného domu prípojku z tlakových rúr PE HDPE DN 80mm.
Dimenzia musí zabezpečiť aj požiadavky na protipožiarne zabezpečenie budovy.
Na vodovodnej prípojke navrhnúť vodomernú šachtu.
 
SO 13    Kanalizačná prípojka
 Do jestvujúcej kanalizácie pred odľahčovacou šachtou na južnej strane zaústiť kanalizačnú prípojku DN 250mm z riešeného objektu,ktorá bude navrhnutá ako jednotná a bude odvádzať splaškové vody a vody z povrchového odtoku..Pred napojením na verejnú kanalizáciu osadiť revíznu šachtu.
 
 SO 14    Spevnené plochy a terénne úpravy
 V riešenom nezastavanom území sa nachádza veľké množstvo inžinierských sietí a káblových rozvodov. Z tohto dôvodu realizovať všetky spevnené plochy ako rozoberateľné. Jedná sa o obslužné komunikácie, pešie komunikácie a parkovacie plochy.
V rámci terénnych úprav navrhnúť aj sadové úpravy a drobnú architektúru.

SO 15    Ochrana kanalizačného zberača 1800 a PSV 500
 Potrubie verejného vodovodu PSV DN 500 v celej dĺžke na riešenom území umiestniť do železobetónového kolektoru s pravouhlým prierezom. Kolektor bude v šírke ochranného pásma a s min. prechodnou výškou 2400 mm. Pred začiatkom kolektora a na jeho konci budú umiestnené,stavebne od kolektora oddelené armatúrne šachty,v ktorých na vodovodnom potrubí budú umiestnené uzatváracie armatúry s pneumatickým uzatváraním,s možnosťou uzatvorenia v prípade poruchy a so signalizáciou na dispečing StVPS a.s. Kolektor bude železobetónovej konštrukcie staticky nadimenzovaný tak, že v prípade poruchy na vodovode sa priestor tohto kolektoru stáva ochranou pred vytekajúcou vodou pod prevádzkovým tlakom 1,3 Mpa. Týmto návrhom musí byť chránený navrhovaný polyfunkčný objekt proti porušeniu jeho statiky a musí byť zabezpečená bezpečnosť a zdravie ľudí v budove a v jej blízkosti. K uvedenému návrhu je potrebné v úrovni projektu pre stavebné konanie predložiť statické posúdenie autorizovaným statickým výpočtom.
Vytekajúca voda z potrubia v prípade poruchy musí byť odvádzaná z kolektora do priestorov mimo, nie však do verejnej kanalizácie.
Potrubie vodovodu PSV v riešenom území t.j. od navrhovaných sekčných uzáverov v armatúrnych šachtách na začiatku a na konci kolektora vymeniť. Materiálom nového potrubia bude TLT, s uzamykateľnými spojmi v dimenzii DN 500.
Vodovodné potrubie v kolektore uložiť na betónové bloky.
Existujúcu kmeňovú stoku DN 1800 je potrebné chrániť pred vplyvom statického a dynamického zaťaženia počas výstavby a zaťaženia počas prevádzky navrhovanej budovy.
V rámci objektu SO 15 zabezpečiť aj ochranu stoky AG DN 1200 včítane odľahčovacej komory OK1 AG a odľahčovacej stoky OS1AG.Konštrukcie základov zvislých a vodorovných nosných konštrukcií riešiť vo vzdialenosti 6,0m z každej strany. Nájazdovú rampu do objektu riešiť formou premostenia. Z východnej strany,pri vyústení odľahčovacej stoky OS1 AG pod rampou,trvalo kanalizáciu ochrániť.

         V zmysle § 39a odst. 3 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z. („Rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje na a/ stavby,ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené“)  sa na všetky stavebné objekty polyfunkčného domu nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

 

§ 9
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

Neurčujú sa.
 

§ 10
Pozemky na verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce

8.1   Pozemky na verejnoprospešné stavby sú pozemky KN-C č. 3373/43 ,1297/10,3373/23,
        3373/18 , 3373/14 , 3373/13 , 462/5 , 462/3 , 1297/3 , 3373/8 kat. územia Radvaň.

 

§ 11
Zoznam verejnoprospešných stavieb

9.1   1.  Preložka VN 22kV
        2.    Preložka telekomunikačného kábelovodu TELEKOM
        3.    Preložka metalického kábla SSE
        4.    Preložka VO PROGRES
  5.    Preložka kábla MHD
        6.    Pešie komunikácie a priestory
        7.    Obslužné komunikácie a parkovacie plochy
        8.    Ochrana kanalizačného zberača 1800 a PSV 500

 

§ 12
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Viď. výkres Priestorová regulácia – schéma záväzných častí riešenia

 

§ 13
Zastavovacie podmienky umiestnenia stavieb v jednotlivých územných lokalitách
 Viď. výkres Priestorová regulácia – zastavovacie podmienky

 

§ 14
Záverečné ustanovenia
Uloženie územného plánu:
Územný plán CMZ Banská Bystrica , Zmeny časť Hušták-Belveder, Zmeny a doplnky časť funkčnej zóny A Polyfunkčný dom C bude uložený:
1x na Obvodnom úrade v Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky
1x na Meste Banská Bystrica, MsÚ – stavebný odbor - stavebný úrad
1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica

 

§ 15
Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 12.02.2013 uznesením č. 815/2013-MsZ a nadobúda účinnosť 22.03.2013.

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica

dnes je: 24.3.2019

meniny má: Gabriel

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

135091104

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka