Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Pozvánka na zasadanie 24.4.2018

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica


V Banskej Bystrici, 17. 4. 2018


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m  23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici


na 24. apríl 2018 (utorok) o 9.00 hod.


do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia
1. O t v o r e n i e
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Sľub poslanca MsZ
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
5. Informácia o zmene poslaneckých klubov pri Mestskom zastupiteľstve v Banskej Bystrici
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
6. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
7. Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
8. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h
9. Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
10. Návrh na prijatie úveru na financovanie projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
11. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
12. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2017
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
13. Voľba člena Výboru pre audit Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
14. Dodatok č. 5 Štatútu Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
15. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a členov komisií mestského zastupiteľstva - neposlancov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
16. Schválenie zástupcov Mesta Banská Bystrica do neziskových organizácií, ktorých zakladateľom je Mesto
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
17. Schválenie zástupcu mesta Banská Bystrica za člena predstavenstva Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, a.s.
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
18. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
19. Určenie rozsahu výkonu a platu hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
20. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2017
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
21. Transformácia komunitných centier a komunitný rozvoj v Banskej Bystrici
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
22. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ..../2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
23. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2018 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
24. Zápis do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2016
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
25. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/2018 – kontrola vedenia a vyúčtovania autodopravy v podmienkach Mestskej polície Banská Bystrica v roku 2017
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
26. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2018 – kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonanej a ukončenej kontrole hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v 1. polroku 2017 – kontrole č. 1/2017 dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v príspevkovej organizácii ZAaRES Banská Bystrica v roku 2016
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
27. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 3/2018 – kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonanej a ukončenej kontrole hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v 1. polroku 2017 – kontrole č. 4/2017 vedenia účtovníctva v ZŠ Moskovská v 3. štvrťroku 2016
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
28. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 4/2018 – kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonanej a ukončenej kontrole hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v 1. polroku 2017 – kontrole č. 2/2017 plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v roku 2016 a kontrole č. 3/2017 vedenia účtovníctva v ZŠ Trieda SNP 20 v 4. štvrťroku 2016
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
29. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 5/2018 – evidencie, výberu a účtovania poplatkov v zariadení školského stravovania Základnej školy Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica v školskom roku 2016/2017
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
30. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 2. polroka 2017
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
31. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 25. 01. 2018 do 17. 04. 2018
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
32. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 25. januára 2018
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
33. Interpelácie poslancov
34. D i s k u s i a
35. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:
- Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie
- Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
- Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
- Informatívna správa o vykonanej zmene programového rozpočtu č. 7

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES
3. riaditeľa MBB a.s.
4. vedúcich zamestnancov MsÚ
5. náčelníka MsP
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica

Zasadnutie zo dňa 24.5.2005

Z á p i s n i c a

z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
24. mája 2005 v Banskej Bystrici
Prítomní: 24 z 31 poslancov

Ospravedlnení: Ing. Pavol Katreniak, Ing. Márius Mika, MUDr. Vladimír Baláž, MUDr. Peter Finďo, JUDr. Peter Púchovský, MUDr. Tivadar Tuhársky, Ing. Jana Becková,

Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Zdenko Haring, hlavný kontrolór
Ing. Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 12
( prezenčné listiny tvoria prílohu zápisnice č. l )

K bodu číslo 1:
Rokovanie tridsiatehodruhého zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc., primátor mesta Banská Bystrica o 8,15 h.

Za overovateľov zápisnice určil Ľubomíra Motyčku a MUDr. Ladislava Slobodníka.

Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 17 poslancov - za hlasovali poslanci: 17,0,0 – hlasovanie číslo 2
prezentovalo sa 18 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,18,0 – hlasovanie číslo 3
prezentovalo sa 19 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,19 – hlasovanie číslo 5
Výsledky z počítača tvoria prílohu zápisnice č.2.

K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie predsedajúci navrhol JUDr. Ľubicu Blažejovú za členov návrhovej komisie Ing. Igora Cmarka, Richarda Lačného, Pavla Bielika a PhDr. Jozefa Ivana,CSc., vedúceho odd. organizačného a vnútornej prevádzky.

Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 17 – 16,0,0- 1 nehlasoval .
Hlasovanie číslo 6.
K programu rokovania:

Ing. Ján Králik, CSc.- doplnil do programu rokovania bod č. 4/ Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca JUDr. Jána Hrubalu za VO č. 4 a vyhlásenie náhradníka na poslanca MsZ

Ing. Miroslav Toman - doplnil do bodu č. 7 bod b) Návrh zmeny rozpočtu Mesta, prerozdelenie kapitoly 08.3.0. Materiál obdržali poslanci ráno pri prezentácii.

Pavol Bielik – za bod číslo 16 doplniť bod: vzdanie sa členstva v komisii Ing. Jany Beckovej.

JUDr. Ľubica Blažejová – prečítala všetky zmeny programu a doplnila do bodu,ktorý navrhol p. Bielik, aby bolo prejednané vzdanie sa funkcie predsedu a člena v komisii pre prešetrovanie sťažností JUDr. J. Hrubalu

Hlasovanie číslo 7: Program ako celok s doplnenými návrhmi: 19-18,0,1.

P r o g r a m r o k o v a n i a :
1. O t v o r e n i e
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3.Voľba návrhovej komisie
4.Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca JUDr. Jána Hrubalu za volebný obvod číslo 4 a vyhlásenie náhradníka na poslanca MsZ
5. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia MsZ č. 346/2005 – MsZ – časť I., bod 1 zo dňa 26. 4. 2005 k bodu: Nešťastný pondelok v MHD – 4. apríl 2005
6. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia MsZ č. 361/2005 – MsZ zo dňa 26. 4. 2005 k bodu: Riešenie akútnej bytovej situácie rodiny Oračkovcov
7. Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre mesto Banská Bystrica
8. a) Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Banská v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení neskorších predpisov ) a iné.
b) Dôvodová správa k vnútornému prerozdeleniu výdavkovej časti bežného rozpočtu v kapitole 08- Rekreácia, kultúra a náboženstvo – časť 08.3.0. - Vysielacie a vydavateľské služby
9. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta – žiadosť o odklad
10. Prešetrenie a doriešenie „sťažnosti“ na platnosť prijatého VZN č. 140/2004 v zmysle uznesenia MsZ č. 328/2005 bod VII.
11.Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 153/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 140/2004 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
12. Urbanistická štúdia Radvaň Banská Bystrica
13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 154/2005 o spôsobe prideľovania súpisných a orientačných čísel a o spôsobe označovania stavieb tabuľkami súpisného a orientačného čísla na území mesta Banská Bystrica
14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 155/2005, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Banská Bystrica počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, BBSK, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda
15. Inventarizácia majetku Mesta Banská Bystrica k 31. 12. 2004 – správa z kontroly
16. Zmena časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 307/2005 – MsZ zo dňa 15. 2. 2005 v bode II. citovaného uznesenia
17. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti Námestie SNP č. 1 – Mestská Radnica
18.Vzdanie sa členstva v komisii MsZ
19. a) Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 22. marca 2005
b) Interpelácie poslancov
20. Ústna informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
21. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta
22. D i s k u s i a
23. Ukončenie mestského zastupiteľstva

K bodu číslo 4:
Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca JUDr. Jána Hrubalu za volebný obvod číslo 4 a vyhlásenie náhradníka na poslanca MsZ

Ing. Miroslav Muroň - na základe písomnej žiadosti poslanca MsZ JUDr. Jána Hrubalu, doručenej na Mestský úrad v Banskej Bystrici 6. 5. 2005, v ktorej sa vzdal svojho poslaneckého mandátu v zmysle § 25, ods. 2 písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, nakoľko bol prezidentom republiky menovaný za sudcu bez časového obmedzenia, čo je funkcia nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca v miestnej samospráve, je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo bolo doplnené o jedného poslanca. Na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy konaných v roku 2002, ako náhradník podľa počtu získaných hlasov je pán Milan Randa.

Preto v ďalšom rokovaní budeme pokračovať zložením sľubu poslanca mestského zastupiteľstva.
Ing. Muroň prečítal sľub poslanca. Po jeho prečítaní Milan Randa podpísal sľub poslanca a odovzdal ho do rúk primátora mesta Ing. Jána Králika, CSc. so slovami „ sľubujem“. Primátor mesta zablahoželal novozvolenému poslancovi k zvoleniu za poslanca MsZ.

Hlasovanie číslo 8: 20-19,0,1.

U z n e s e n i e:
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
v zmysle ustanovenia § 25, ods. 2, písm. c) zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vzdanie sa mandátu poslanca MsZ JUDr. Jána Hrubalu vo volebnom obvode č. 4
II. v y h l a s u j e
v zmysle ustanovenia § 51 zákona č. 346/90 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zmien a doplnkov:
p. Milana Randu za poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici vo volebnom obvode č. 4 dňom 24. májom 2005

Bolo prijaté uznesenie číslo 362/2005-MsZ

K bodu číslo 5:
Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia MsZ č. 346/2005 – MsZ – časť I., bod 1 zo dňa 26. 4. 2005 k bodu: Nešťastný pondelok v MHD – 4. apríl 2005

Hlasovanie číslo 9: 19-12,2,5.

U z n e s e n i e:
Mestské zastupiteľstvo
r u š í
uznesenie MsZ č. 346/2005 – časť I., bod 1 zo dňa 26. 4. 2005

Bolo prijaté uznesenie číslo 363/2005-MsZ

K bodu číslo 6:
Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia MsZ č. 361/2005 – MsZ zo dňa 26. 4. 2005 k bodu: Riešenie akútnej bytovej situácie rodiny Oračkovcov

Ing. Miroslav Toman - povedal, že MsZ prijalo uznesenie, v ktorom s niečim súhlasilo a naznačilo nejakú cestu. Nikomu nič neprikazovalo, nikoho k ničomu nezaväzovalo. Napriek tomu je výkon tohto uznesenia pozastavený. Povedal, že sa nechce tomuto hlbšie venovať. Tieto veci konzultoval s oboma stranami sporu. V záujme mesta by mal byť vyriešený tento problém. Musia sa ale vyjasniť určité vlastnícke veci. Preto súhlasil, aby bolo uznesenie zrušené a navrhol nové uznesenie: MsZ v B.Bystrici a) ukladá komisii MsZ pre zdravie, soc. starostlivosť a bytovú politiku po zosúladení vlastníckych práv posúdiť možnosť pridelenia nájomného bytu pre rodinu pána M. Oračku, b) odporúča primátorovi mesta následne využiť príslušné ustanovenia VZN č. 137/2004 a platný zákon NR SR pri riešení tohto špecifického bytového problému, c) žiada zástupcov mesta B.Bystrica v orgánoch BPM s.r.o., aby účinne spolupôsobili pri mimosúdnom riešení sporu medzi rodinou p. M. Oračku a p. G. Záslavovou v súvislosti s nájomným bytom v B.Bystrici, Tr. SNP 76.

Pavol Bielik – vyjadril sa k uzneseniu ako predseda komisie MsZ k časti a. Komisia má určité zásady, ako v takýchto situáciách postupuje. Nie je možné, aby sa isté kroky obišli. Pokiaľ má mesto urobiť takýto krok, je dôležité, aby sa všetci dotknutí stretli a pokúsili sa podľa platných predpisov riešiť problém. Ale prijímať ďalšie uznesenia nie je potrebné.

JUDr. Ľubica Blažejová - uznesenie navrhované Ing. Tomanom len odporúča vykonať kroky, ktoré sú možné. Nikoho do ničoho nenúti. Toto by malo byť len prejavom dobrej vôle. Ide o dosiahnutie určitej dohody na základe platnej legislatívy.

Ing. Ján Králik, CSc.- povedal, že nie je dobré vytvárať si v MsZ určitý precedens. V takej situácii ako sú Oračkovci sú aj iné rodiny. To, čo navrhuje Ing. Toman sa udeje, ak Oračkovci splnia určité náležitosti. Nie je dobré prijímať k tomuto osobitné uznesenie, lebo si to ľudia všimnú a budú tiež požadovať riešiť ich zlú bytovú situáciu. Poslanci sa chytia do vlastnej pasce. Mesto má riešenia pre takéto prípady. Čo sa týka prideľovania bytov, máme na toto systém, ktorý akceptujú i tí ľudia, ktorí sú v ťažkej bytovej situácii.

Ing. Miroslav Toman – nerád by som vytváral precedens. Ide tu o to, že BPM roky bral peniaze od dvoch nájomcov. Toto nie je precedens, toto je následok postupu majiteľa bytu.

Ing. Ján Králik, CSc.- len pre upresnenie, na tomto byte je vyše 22 tis. dlhu. Vaša informácia vyznela, ako keby v celej výške dvaja platili, čo nie je pravda. Toto nemá čo riešiť MsZ, je to záležitosť BPM. Nerobme z tohto kauzu. Pozor na informácie, dávajme ich úplné.

Hlasovanie číslo 10: I. MsZ ruší.... 20-17,1,2.
Hlasovanie číslo 11: návrh Ing. Tomana : 19-8,8,3 – návrh neprešiel.

U z n e s e n i e:
Mestské zastupiteľstvo
r u š í
uznesenie MsZ č. 361/2005 zo dňa 26. 4. 2005
Bolo prijaté uznesenie číslo 364/2005-MsZ

K bodu číslo 7:
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre mesto Banská Bystrica

Ing. arch. Ľudmila Priehodová - predkladám materiál, ktorý sme v komisii doplnili na základe sťažností a podnetov od občanov mesta týkajúcich sa hlavne kvality ovzdušia v lokalite Graniar. Táto lokalita sa nachádza pod spaľovňou biologického odpadu, ktorá je v územnom pláne navrhnutá a regionálna spaľovňa a ohrozuje kvalitu života a zdravia občanov bývajúcich v tejto lokalite. Títo občania sa moria s týmto problémom niekoľko rokov. Momentálne nie je v prevádzke. Dochádza k nedokonalému spaľovaniu odpadu a je tu zvýšené riziko ochorenia na rakovinu. Občania majú obavy z kvality bývania a života. V komisii sme navrhli, aby sa na Graniari a na Sládkovičovej ulici, kde je zase ohrozené životné prostredie vplyvom výstavby hypermarketu Tesco a tým aj zvýšenej dopravy, aby sa v týchto dvoch lokalitách umiestnila meracia stanica, alebo aby hygiena merala aj v týchto lokalitách kvalitu života, a aby a tieto problémy riešili. Návrh na uznesenie je písomne predložený v materiáloch.

Ing. Juraj Babjak – vystúpil za spracovateľa. Vyjadril sa k rozsahu spracovania tohto materiálu. Povedal, že je dobré, že na MsZ sa dostala problematika životného prostredia, hlavne čo sa týka ovzdušia. Je dobré vedieť , čo Bystričania vdychujú a aký má vplyv ovzdušie na zdravie. V blízkej budúcnosti máme záujem informovať Vás o stave životného prostredia, a to o jeho ďalších zložkách, napr. kvalita povrchových a podzemných vôd, stavy údržby korýt vodných tokov, informácia o odpadovom hospodárstve, ako i so stavom v integrovanom posudzovaní a povoľovaní všetkých foriem znečisťovania priemyselných prevádzok na území mesta. Tiež je potrebná informácia o stave zeleni v meste, ako po zmene kompetencií pristupujeme k výrubom stromov, ako sa vôbec staráme o zeleň. Tiež by bolo dobré vedieť niečo o kvalite potravín, týka sa to tzv. E- čkov. Ďalej uviedol, že chýbajú prostriedky na zriaďovanie monitorovacích staníc, na vybavenie technológií týchto staníc. Limity znečistenia sú stanovené vyhláškou. V správe sú uvedené výsledky vyhodnotenia plošného merania. Stanica na toto meranie je v B.Bystrici umiestnená na Nám. Slobody. Bližšie oboznámil poslancov s výsledkami merania. Príčiny znečisťovania ovzdušia sú známe, ide napr. o hlavnú časť znečisťovania, a to je dopravná komunikácia I/66, MHD, veľký počet malých a stredných zdrojov znečistenia. Je potrebné pôsobiť na centrálne orgány, aby sa vybudoval severný obchvat.

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.- bolo by potrebné reálne pristupovať k takýmto záležitostiam a správne ich interpretovať. V našej krajine sa zaužíval systém, že keď sme proti niečomu, vytiahneme ničím neodôvodnené a ničím nepodložené epidemiologické štúdie. Napr. ako to bolo v minulosti v Žiarskej oblasti. To isté sme začali vyhlasovať po 90-tom roku, že máme najviac znečistené ovzdušie, dobre že nie najviac na celom svete, najviac ekologicky závadné potraviny. Teraz zisťujeme, že naše potraviny spĺňajú normy pri vstupe do EÚ. Je treba túto záležitosť veľmi dôsledne hodnotiť a to, čo je uvedené o oxide siričitom, dusičnanoch z hľadiska záťaže, v plnom rozsahu bolo preukázané. Avšak limitné koncentrácie, keď sa prekročia, vtedy tento stav nastáva. Najzávažnejšie komponenty neboli prekročené. Išlo hlavne o prekročenie prašnosti, ale s týmto sa dá bojovať. Hodnoty sú v norme, lebo horná norma neexistuje, čo je v norme je v norme. Teda veľmi by som vystríhal pred istými zjednodušenými a demagogickými prehláseniami, že na Graniari je vyšší výskyt rakoviny. Ja sa pýtam, kto ho dokázal, a aký typ rakoviny? To je závažné tvrdenie. Neverím, že spaľovňa odpadu na Graniari je tá, ktorá spôsobila rakovinu všetkých, ktorí sa tam nachádzajú.

Ing. Milan Lichý – chcem sa poďakovať spracovateľom tohto materiálu, že definovali problémy, pripravili opatrenia na riešenie tejto problematiky. Chcem pripomenúť to, že téma životného prostredia nie je tu len každých 9 rokov, ale na každom rokovaní MsZ, keď sa rokuje o ÚP a urbanistických štúdiách. Musím pripomenúť, že na začiatku 90 rokov sa mesto pridalo do siete zdravých miest. V roku 1996 podpísalo chartu trvalo udržateľných miest. V roku 1998 v júni schválilo MsZ Plán zdravia pre B.Bystricu, v roku 2000 ju vyhodnotilo. Mesto má schválený lokálny akčný plán enviromentálneho zdravia a životným prostredím sa zaoberá komisia ŽP a ÚR. Čiže životné prostredie súvisí so všetkým, o čom tu rokujeme. Chcem pripomenúť, že ide o trvalo udržateľný rozvoj a veľmi sa mi páčil príhovor Ing. Babjaka. Práve jeho oddelenie je najdôležitejšie, ktoré sa zaoberá env. plánovaním, trvalo udržateľným rozvojom tohto mesta. V Pláne zdravého mesta sú opatrenia v tejto oblasti až do roku 2010. Táto správa hovorí o prekračovaní povolených limitných hodnôt hlavne čo sa týka prašnosti. O tom vlastne teraz hovoríme a to sú tie opatrenia. Pre mňa je dôležité to, čo sa tu uvádza. V B.Bystrici sme mali veľké problémy s respiračnými ochoreniami. Mali sme tu problém, ktorý sa nazýval cementáreň, ktorá bola postavená v smere vetra a tým sa zvýšila prašnosť. Dnes už cementáreň nemáme, máme problém s dopravou, so statickou dopravou. Z toho vznikajú aj tieto zvýšené hodnoty a aj prekročenia hodnôt a závažná úroveň znečistenia ovzdušia frakciou PM 10. Čo sa týka znečistenia ovzdušia, jedným z väčších zdrojov je Smrečina Holding. Čiže keď budeme plánovať priemyselný park na mieste cementárne, tak musíme zvažovať aj to, čo tam umiestnime. Napr. drevárska výroba by nám to nevylepšila. S opatreniami, ktoré sú tu navrhnuté súhlasím. Chcem sa spýtať predkladateľa, prečo nie je do opatrení zahrnuté opatrenie z komisie, ktoré má nasledovné znenie: opatrenie vyplývajúce z územného plánovania- Mesto Banská Bystrica, ako majetkový správca miestnych komunikácií, názov opatrenia – rozšírenie pešej zóny MPR do priľahlých ulíc na jej celú plochu s prepojením na nové rozvojové plochy v priestore Hušták, Trosky- roky 2007-2010. Toto opatrenie z predkladanej správy vypadlo, nenachádza sa tam. Tiež upozorňujem, aby sa dodržiavalo pri územnom plánovaní opatrenie týkajúce sa vytvorenia zelených vetracích chodieb. Je to veľmi dôležité. Navrhujem uznesenie v časti III.: MsZ ukladá prednostovi MsÚ vypracovať vyhodnotenie plnenia úloh Plánu zdravia mesta B.Bystrica a predložiť na rokovanie do konca roka 2005.

Pavol Bielik - uviedol, že ho trošku zaskočilo, že vystúpil odborný pracovník MsÚ. Jeho vystúpenie beriem ako upozornenie, že tento materiál má svoju dôležitosť. Chcem Ing. Babjaka aj zaviazať, lebo jeho vystúpenie jasne smerovalo na to, že je tu niečo, čo treba riešiť. A takto si to aj predstavujem, aby príslušní vedúci pracovníci k materiálom aj vystúpili. Tento materiál by mal obsahovať aj údaje z Projektu zdravé mesto, treba oživiť niektoré údaje. Druhá vec, toto mesto potrebuje nový územný plán. Problémy v meste musíme riešiť systémovo. Napr. keď sa vybudovala nemocnica začalo sa stavať na Graniari. Dnes chcú občania na Graniar MHD. Čiže treba vedieť čo je naplánované v tej ktorej oblasti. Mesto musí mať v územnom pláne jasne stanovený svoj smer a rozvoj. V oblasti sociálnej, chceme stavať sociálne byty. Ale ak by sme niekde chceli niečo takéto stavať alebo prestavovať, tak občania bývajúci v tejto časti mesta sa proti tomuto postavia. Ďalší príklad uvediem. Na Robotníckej ulici, je veľká prašnosť a hlučnosť. Keď stavebník skončí svoju prácu, kto bude rekonštruovať ulicu? Je tam stavebný dozor, ktorý toto kontroluje, cestu a obrubníky? Jednoznačne tento materiál hovorí o fungujúcom systéme a o tom, že tento úrad má kvalitu, smer a dodržiava ten systém vo výkonnej zložke. V diskusii sa vyjadril k odpájaniu sa bytových domov od centrálneho vykurovania. Záverom upozornil na to, že sa nám nepodarilo urobiť všetko pre to, aby mesto malo vypracovaný riadny územný plán.

Ing. Miroslav Muroň FP - uviedol, že podľa rokovacieho poriadku odborní pracovníci k materiálom vystupujú až na záver, po diskusii poslancov a reagujú na ich pripomienky. Budem veľmi rád, keď sa bude robiť zmena rokovacieho poriadku, a podporí ma pán Bielik, aby sa odborní pracovníci mohli vyjadriť k materiálu na začiatku.

Ing. Ján Králik, CSc.- nič som neporušil ani v tomto prípade, lebo Ing. Babjak vystúpil za spracovateľa.

JUDr. Ľubica Blažejová - do opatrení na str. 14 žiadala doplniť bod 5.1.4. - vyčistenie miestnych komunikácií pomocou zametača s vysávačom po skončení zimnej sezóny.

Ing. Milan Lichý – ešte jedna reakcia na pána prednostu. Materiál do MsZ môžu predkladať aj odborní pracovníci MsÚ. Bolo by to aj vhodné a je dobré, že spracovateľ vystúpi k tomu svojmu materiálu. Ja chcem len ešte doplniť jednu informáciu, že existuje pri meste B.Bystrica riadiaci výbor projektu Zdravé mesto. Predsedkyňou tohto výboru je Ing. Mária Filipová, čestným predsedom MUDr. Vladimír Plintovič, výbor je zložený z poslancov MsZ, zo zástupcov štátneho zdravotného ústavu a tretieho sektora. Informácie o stave zdravia sú v Ročenke zdravia, ktorá je k dispozícii na web-stránke. Ja ešte chcem jednu poznámku, dal som návrh na uznesenie, ale viem, že situácia na ref. ŽP je taká, že tento referát treba personálne posilniť, máme ho poddimenzovaný, čo sa týka počtu pracovníkov a sú ďalšie úlohy, ktoré bude ten referát musieť riešiť. Pribúdajú nám nové kompetencie. Prihováral som sa k tomu, aby sme sa zaoberali aj touto problematikou.

Ing. Juraj Bajbak – reagoval na vystúpenie p. Bielika vo veci odpájania sa bytových domov od centrálneho vykurovania. Nový zákon hovorí o tom, že do konca roku 2007 sa má spracovať koncepcia zásobovania teplom, ktorá bude garantom, a podľa ktorej sa bude posudzovať pri výstavbe nových tepelných zdrojov.

Ing. Milan Lichý FP – požiadal , aby mu bolo odpovedané na jeho otázku, prečo vypadlo opatrenie rozšírenie pešej zóny MPR do priľahlých ulíc.

Ing. Juraj Babjak - pri ÚP CMZ Trosky toto opatrenie je uplatnené.

Hlasovanie číslo 12: návrh Ing. Lichého – 21-20,0,1.
Hlasovanie číslo 13: návrh JUDr. Blažejovej - 21-21,0,0.
Hlasovanie číslo 14: I.- II. - 22-22,0,0.


U z n e s e n i e:
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre mesto Banská Bystrica
II. s c h v a ľ u j e
Opatrenia na zlepšenie situácie v ovzduší na území mesta Banská Bystrica so schválenou pripomienkou: doplniť na str. 14: „5.1.4. Vyčistenie miestnych komunikácií pomocou zametača s vysávačom po skončení zimnej sezóny“
III. u k l a d á
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ,
vypracovať Vyhodnotenie plnenia úloh Plánu Zdravia mesta Banská Bystrica a predložiť na rokovanie MsZ do konca roku 2005

Bolo prijaté uznesenie číslo 365/2005-MsZ

K bodu číslo 8:
a) Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Banská v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení neskorších predpisov ) a iné.

Ing. Miroslav Toman - finančná komisia sa zaoberala predmetným materiálom 9. mája 2005. Dnes ráno sme sa zaoberali zámenou pozemku medzi KÚ a Mestom B. B. Čo sa týka ostatných odpredajov, komisia zaujala ku všetkým kladné stanovisko, odporúča prijať navrhované uznesenia. Dnes sme dostali návrh na uznesenie k bodu číslo 7. Komisia odporúča prijať alternatívu A – ide o zámenu pozemkov. Stavebná komisia odporučila zámenu pozemkov s tým, aby k podpisu zmluvy došlo až po schválení zmien a doplnkov CMZ Trosky, Belvedér, kde sa predmetné pozemky nachádzajú. MsZ musí zároveň zrušiť uznesenie z minulého MsZ, ktoré sa týkalo tejto zámeny pozemkov.

Hlasovanie číslo 15: bod 7. alternatíva A – 20-18,0,2.
Hlasovanie číslo 16: MsZ ruší časť uznesenia...20-19,0,1.
Hlasovanie číslo 17: I, II. - A,C - 20-20,0,0.

U z n e s e n i e:
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k návrhu na odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení neskorších predpisov ) a iné.
II. s c h v a ľ u j e
v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení neskorších predpisov )
A/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ - majetkovoprávne vysporiadanie a odpredaj pozemkov
Volebný obvod č. 1
1. Pozemky parc. č. KN-C 5501/6 - diel 1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2, kat. územie Banská Bystrica ( Cesta ku Smrečine ), parc. č. KN-C 699/3 diel 1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2, kat. územie Senica ( Senická cesta ), parc. č. KN-C 954/3 - zast. pl. a nádvoria o výmere 4 m2, parc. č. KN-C 954/4 - zast. pl. a nádvoria o výmere 4 m2, kat. územie Šalková (Hronská ul.) pre Stredoslovenskú vodohospodársku spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 36 056 006 v kúpnej cene 800,-Sk za 1 m2, čo pri výmere 112 m2 predstavuje kúpnu cenu 89 600,-Sk.

Volebný obvod č. 3
2. Pozemok parc. č. KN-C 3494/50- zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2, kat. územie Banská Bystrica (ul. Švermova) pre Vojtecha Dobiáša, nar. 09.05.1932 a manž. Annu Dobiášovú rod. Seleckú, nar. 18.06.1932, obaja trvale bytom Švermova 2, Banská Bystrica v kúpnej cene 1 080,-Sk za 1 m2, čo pri výmere 11 m2 predstavuje kúpnu cenu 11 880,-Sk.

Volebný obvod č. 4
3. Pozemky parc. č. KN-C 1105/17 - zast. plochy a nádvoria o výmere 13 m2, kat. územie Sásová ( ul. Haškova ) pre Róberta Krompaského, nar. 28.06.1973, ženatého, trvale bytom Sitnianska 4, Banská Bystrica v kúpnej cene 730,-Sk za 1 m2, čo pri výmere 13 m2 predstavuje kúpnu cenu 9 490,-Sk.

B/ Z Á M E N A N E H N U T E Ľ N O S T Í

Volebný obvod č. 1, 2, 3, 4

4. Zámena nehnuteľností - pozemkov :
- parc. č. KN-C 462/19- ostatná plocha o výmere 5059 m2, parc. č. KN-C 462/20 - ostatná plocha o výmere 1277 m2, kat. územie Radvaň (Nám. Ľ. Štúra pri Krajskom úrade), spolu o výmere 6336 m2, v cene 1 926,288 Sk za 1 m2, spolu za celú výmeru 12 204 960,- Sk z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO 00313271 do vlastníctva SR - Krajský úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, IČO 31777473
za
1. parc. č. KN-C 5419/2 - zastavaná plocha o výmere 1022 m2, parc. č. KN-C 5419/8 - zastavaná plocha o výmere 224 m2, parc. č. KN-C 5419/9 - zastavaná plocha o výmere 62 m2, parc. č. KN-C 5419/10 - zastavaná plocha o výmere 79 m2, spolu o výmere 1387 m2, kat. územie Banská Bystrica (Nám. Š. Moysesa),
2. parc. č. KN-C 5399/3 – ost. plocha o výmere 782 m2, kat. územie Banská Bystrica (Hušták),
3. parc. č. KN-C 1427- ost. plocha o výmere 400 m2, kat. územie Kostiviarska (ul. Topoľová),
4. parc. č. KN-C 1333/15 - ostatná plocha o výmere 583 m2, kat. územie Kostiviarska (ul. Topoľová),
5. parc. č. KN-C ........... - ost. plocha o výmere ............ m2, kat. územie Kostiviarska (KN-E 388 o výmere 1651 m2)
6. parc. č. KN-C .......... - ost. plocha o výmere ........... m2, kat. územie Kostiviarska (KN-E 390 o výmere 368 m2),
7. parc. č. KN-C 1333/17 - ost. plocha o výmere 4 m2, parc.č. KN C 1333/16 - ost. plocha o výmere 60 m2, kat. územie Kostiviarska, ( ul. Topoľová) ,
8. parc. č. KN-C 2542/38 - zast. plocha o výmere 256 m2, kat. územie Banská Bystrica (Graniar) ,
9. parc. č. KN-C 1204/32 - ostatná plocha o výmere 433 m2, kat. územie Banská Bystrica (VUB),
10. parc. č. KN-C 737/2 - zast. plocha o výmere 312 m2, kat. územie Kremnička (pod komunikáciou v časti Rakytovce) ,
11. parc. č. KN-C ......... - ost. plocha o výmere ........... m2, kat. územie Banská Bystrica (KN-E 2128/3 o výmere 7754 m2) (lokalita - okolie garáží na Severnej ulici pod komunikáciou na Karlove)
navrhovaná cena všetkých pozemkov je vo výške 12 204 960,- Sk
z vlastníctva SR - Krajský úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, IČO 31777473 do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO 00313271.

Navrhovaná zámena bude zrealizovaná bez finančného vyrovnania, zámenná zmluva bude uzatvorená po schválení ÚPN - CMZ.C/ ZRUŠENIE ČASTI UZNESENIA

Volebný obvod č. 4

5. Zámena nehnuteľností - pozemkov
- parc. č. KN 1105/17 - zast. pl. o výmere 13 m2 kat. územie Sásová (ul. Haškova) z vlastníctva Mesta Banská Bystrica do vlastníctva Róberta Krompaského, nar. 28.06.1973, slobodného, bytom ul. Kpt. Jaroša č. 769/8, Košice, v cene 730,-Sk za 1 m2, čo za celkovú výmere 13 m2 predstavuje celkom 9 490,-Sk
za
- parc .č. KN 1109/29 - ost. pl. o výmere 7 m2, kat. územie Sásová (ul. Haškova) z vlastníctva Róberta Krompaského, nar. 28.06.1973, slobodného, bytom ul. Kpt. Jaroša č. 769/8, Košice do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, v cene 730,-Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 7 m2 predstavuje celkom 5 110,-Sk.
K finančnému vyrovnaniu u zamieňaných pozemkov dochádza zo strany Róberta Krompaského v prospech Mesta Banská Bystrica a to za 6 m2, t.j. vo výške 4 380,-Sk.

Volebný obvod č. 1, 3, 4

6. Zrušenie časti uznesenia z 26.apríla 2005 číslo 349/2005 bod II/B/12:

Zámena nehnuteľností - pozemkov :
- parc. č. KN-C 462/19 - ostatná plocha o výmere 5059 m2, kat. územie Radvaň (Nám. Ľ. Štúra pri Krajskom úrade),
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO 00313271 do vlastníctva SR - Krajský úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, IČO 31777473
za
- parc. č. KN-C 5419/2 - zastavaná plocha o výmere 1022 m2, parc. č. KN-C 5419/8 - zastavaná plocha o výmere 224 m2, parc. č. KN-C 5419/9 - zastavaná plocha o výmere 62 m2, parc. č. KN-C 5419/10 - zastavaná plocha o výmere 79 m2, spolu o výmere 1387 m2, kat. územie Banská Bystrica (Nám. Š. Moysesa)
- parc. č. KN-C 5399/3 – ost. plocha o výmere 782 m2, kat. územie Banská Bystrica (Hušták)
- parc. č. KN-C 1427- ost. plocha o výmere 400 m2, kat. územie Kostiviarska (ul. Topoľová)
- parc. č. KN-C 1333/15 - ostatná plocha o výmere 583 m2, kat. územie Kostiviarska (ul. Topoľová)
z vlastníctva SR - Krajský úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, IČO 31777473 do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO 00313271.

Cena pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica je 1 926,288 Sk za 1 m2, spolu za celú výmeru 9 745 101,- Sk.

Ceny pozemkov vo vlastníctve SR - Krajský úrad v Banskej Bystrici sú:
- vo výške 5171,04 Sk za 1 m2, pri pozemkoch parc. č. KN-C 5419/2, 5419/8, 5419/9, 5419/10, kat. územie Banská Bystrica (Nám. Š. Moysesa)
- vo výške 1862,784 Sk za 1 m2, pri pozemku parc. č. KN-C 5399/3, kat. územie Banská Bystrica (Hušták)
spolu za celú výmeru 8 628 926,- Sk,

- vo výške 792,- Sk za 1 m2, pri pozemku parc. č. KN-C 1427, kat. územie Kostiviarska (ul. Topoľová)
- vo výške 792,-Sk za 1 m2, pri pozemku parc. č. KN-C 1333/15, kat.územie Kostiviarska (ul. Topoľová)
spolu za celú výmeru 778 536,- Sk.
Cena spolu je 9 407 462,- Sk.

K finančnému vyrovnaniu dochádza vo výške 337 639,-Sk zo strany SR- Krajský úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, IČO 31777473 v prospech Mesta Banská Bystrica, IČO 00313271.

Bolo prijaté uznesenie číslo 366/2005-MsZ
b) Dôvodová správa k vnútornému prerozdeleniu výdavkovej časti bežného rozpočtu v kapitole 08- Rekreácia, kultúra a náboženstvo – časť 08.3.0. - Vysielacie a vydavateľské služby

Ing. Miroslav Toman - 26. apríla 2005 pri prerokovaní záverečného účtu sme prijali uznesenie o zmene rozpočtu v tejto kapitole, kde došlo k navýšeniu pre túto kapitolu na 2,3 mil. Sk. 9. mája finančná komisia a 16. 5. mediálna komisia prerokovala tento návrh a došlo ku koncenzu v tom zmysle, že návrh znie na prerozdelenie výdavkovej časti bežného rozpočtu v kapitole 08.3.0. z čiastky 2.370 tis. Sk pre vysielaciu činnosť Mesta B.Bystrica – 1 mil. Sk, televízny vysielač Markíza zostáva 215 tis. Sk, a na vydavateľskú činnosť Mesta 1.155 tis. Sk. Nebudeme robiť zmenu rozpočtu. Preto návrh na uznesenie bude znieť : a) MsZ berie na vedomie dôvodovú správu k vnútornému prerozdeleniu kapitoly 08.3.0- vysielacie a vydavateľské služby, b) MsZ schvaľuje vnútorné prerozdelenie fin. prostriedkov v kapitole 08.3.0. - vysielacie a vydavateľské služby vo výške 2,37 mil. Sk do jednotlivých položiek nasledovne: vysielacia činnosť Mesta B.B.- 1 mil Sk, televízny vysielač Markíza 215 tis. Sk. vydavateľská činnosť Mesta B.Bystrica – 1.155 tis. Sk.

Ing. Milan Lichý – na komisii 16.5. táto súhlasila s vnútorným prerozdelením finančných prostriedkov s podmienkou doplnenia web stránky mesta. Komisia sa zaoberala prioritou, tj. vydávanie Spravodajcu mesta. Na vydávanie Spravodajcu môže byť použitá suma do výšky 800 tis. Sk. s tým, že do konca roka bude Spravodajca 8 stránkový. V auguste bude farebne tlačený. Čiže bude uznesenie upravené o text vydavateľská činnosť Mesta B.Bystrica a web stránka Mesta B.B. 1.155 tis. Sk. Komisia ďalej schválila uznesenie, že odporúča MsZ prijať uznesenie, že použitie prostriedkov do sumy 1.155 tis. Sk bude viazané na predbežný súhlas komisie pre mediálnu činnosť. Čiže predkladám návrh: MsZ ukladá prednostovi MsÚ viazať použitie fin.prostriedkov na vydavateľskú činnosť Mesta B.B. a web. stránku Mesta B.Bystrica na predbežný súhlas Komisie MsZ pre mediálnu a informačnú činnosť.


Hlasovanie číslo 18: návrh Ing. Lichého ...a webová stránka Mesta B.Bystrica - 21-13,5,3.
Ing. Milan Lichý stiahol svoj druhý návrh na uznesenie.
Hlasovanie číslo 19: návrh Ing. Tomana: 21- 9,4,8 – návrh neprešiel

U z n e s e n i e:
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
p r e r o k o v a l o a n e p r i j a l o u z n e s e n i e
k bodu: Dôvodová správa k vnútornému prerozdeleniu výdavkovej časti bežného rozpočtu v kapitole 08- Rekreácia, kultúra a náboženstvo – časť 08.3.0. - Vysielacie a vydavateľské služby

K bodu číslo 9:
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta – žiadosť o odklad

Hlasovanie číslo 20: 19-18,0,1.

U z n e s e n i e:

Mestské zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť o odklad prerokovania materiálu Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta

Bolo prijaté uznesenie číslo 367/2005-MsZ

K bodu číslo 10:
Prešetrenie a doriešenie „sťažnosti“ na platnosť prijatého VZN č. 140/2004 v zmysle uznesenia MsZ č. 328/2005 bod VII.

Richard Lačný - mám malú poznámku k tomuto VZN. JUDr. Hrubala povedal, že vtedy jeho poznámky neboli zobraté ako uznesenie. Hovoril o nich, ale pre budúcnosť nech sa VZN neprerábajú úradníkmi mesta ako oni chcú. Malo sa VZN dať späť do MsZ, alebo priamo ho upraviť na MsZ.

Hlasovanie číslo 21: 19-16,0,2- 1 nehlasoval.

U z n e s e n i e:
Mestské zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e
Prešetrenie a doriešenie „sťažnosti“ na platnosť prijatého VZN č. 140/2004 v zmysle uznesenia MsZ č. 328/2005 bod VII.

Bolo prijaté uznesenie číslo 368/2005-MsZ

K bodu číslo 11:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 153/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 140/2004 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

JUDr. Ľubica Blažejová - mala by som k VZN doplnok. Zmenu navrhujem v § 24 tohto nariadenia, kde sa hovorí o oslobodení od dane za užívanie verejného priestranstva. Vetu ... daňovník si uplatňuje nárok na oslobodenie na ref. pre podnikanie a mestské organizácie formou žiadosti, zároveň s predložením žiadosti o užívanie verejného priestranstva. Túto vetu navrhujem vypustiť z tohto odstavca a dať ako bod č. 4 – oslobodenie od dane je možné iba na základe písomnej žiadosti adresovanej primátorovi mesta, ktorý rozhodne o oslobodení, resp. o čiastočnom znížení dane. Tým sa upraví celý postup jednotnou formou, ako sa čiastočné zníženie dane upravuje.

Ing. arch. Ľudmila Priehodová – mám otázku, či v rámci lehoty na zverejnenie boli na úrad zaslané nejaké pripomienky?

Ing. Martin Baník - podľa dôvodovej správy sa hovorí, že tieto zmeny nemenia zásadne tento materiál. Keď tam meníme nejaké zóny z hľadiska parkovania a iných činnosti myslím si, že meníme podmienky v priebehu roku. Upozornil na pár faktov, ktoré by sme mali uplatniť pri novom VZN, ktoré sa bude pripravovať kvalitnejšie a dôslednejšie. Povedal, že máme najnižšie dane za byty a domy v rámci krajských miest, ale aj v rámci miest Zvolen a Lučenec. Na druhej strane chcem upozorniť aj na to, že keby sme zvýšili dane za rodinný dom, tak by sme získali peniaze do rozpočtu. Je to dosť dôležité. Pri daniach pre podnikateľov naše VZN neuvažuje o tom, aby podnikatelia platili daň v splátkach. Tak tomu je v Trnave a v iných mestách. Hovorím to preto, že väčšina daní je od podnikateľských subjektov a nie sú to malé dane.

Ing. Mgr. Jana Brázdilová- dala do pozornosti tento materiál, ktorý je dôležitý pre mesto. Tento materiál treba seriózne pripraviť. Dostala som informáciu, že novela tohto VZN príde na rokovanie v mesiaci september. Preto dávam návrh, že by sme materiál mali stiahnuť z rokovania a pripraviť ho seriózne do septembra.

Pavol Bielik - opýtal sa, že v prípade, že tento materiál bude dnes odsúhlasený, či dôjde k zmene daňovej povinnosti dotknutých osôb v priebehu daňového roku.

Ing. Miroslav Toman - uviedol, že ide o úpravy, ktoré vyplývajú z textácie, ani jedna zo zmien sa netýka položiek daní. Tohto roku nie je možné meniť výšku dane. Podľa výberu daní v roku 2005 budeme formulovať aj VZN o dotáciách, kde môže nastať stav, že niektorým daňovníkom budeme kompenzovať formou dotácií to, že zaplatili dane. Tento materiál slúži tomu, aby sa upravil text VZN.

Ing. Jaroslava Hýblová – reagovala na pripomienky poslancov. Každé VZN má visieť a k nemu majú byť dané pripomienky. Aby sa občania k zmenám mohli vyjadriť a nie na zasadnutí úplne zmeniť VZN bez toho, aby o tomto mohli rozhodnúť aj občania. K tomu, čo povedala JUDr. Blažejová je to procesná vec. Oslobodenie nemôže nikto iný podpisovať len primátor mesta. Dnes nejde o žiadnu zmenu VZN, len sa upresňujú určité pojmy, ktoré sú v zákone. Sadzby sa počas roka meniť nemôžu. V roku 2005 sa daň platí jednorázovo, 15 dní od doručenia. Pre nasledujúce obdobie upresňujeme tieto veci. Iné mesto ako Žilina nemá možnosť dávania splátok. Všetky ostatné mestá majú jednorázovú splatnosť. Čo sa týka podnikateľských subjektov, ich splátky riešime individuálne.

Ing. Martin Baník FP - rešpektujem zákon, len nerozumiem, prečo keď daňovník požiada o rozdelenie splátok, tak mu to mesto umožní ale dá mu úrok z tohto omeškania. V novele by sme mali uvažovať aj o splátkovom platení.

Ing. Jaroslava Hýblová – treba sa pozrieť, či sa to netýka roku 2006. Úrok z omeškania je vtedy, ak mesto povolí splátkový kalendár, vstupuje tam do toho zákon o štátnej pomoci.

Ing. Ján Králik, CSc.- povedal, že dnes môže podnikateľ požiadať o splátkový kalendár. Dostane ho, ale musí platiť zo splátok z omeškania 3 % úrok. Je to podľa diskontnej sadzby národnej banky. My tento odklad splátky musíme hlásiť min. financií, ako keby dostal od štátu pomoc. My sme len správcom daní.

Ing. Martin Baník FP- ja som ani raz nepovedal o znížení daní, ja som dokonca hovoril o zvýšení daní. Len si myslím, že podnikateľ, ktorý má zaplatiť určitú výšku daní, tak mu toto môžeme umožniť rozložiť na viac splátok.

JUDr. Ľubica Blažejová - stiahla svoj návrh na uznesenie. Čo sa týka toho, čo uviedol Ing. Baník, v budúcnosti je možné takto postupne riešiť príjem do pokladne mesta. Aby sme nezískali všetky dane hneď na začiatku roka, a potom peniaze držali v bankách a tieto živili.

Pavol Bielik – uviedol, že by sme si mali vyjasniť pojmy, platobný výmer a možnosť vystavenia platobného výmeru a v súvislosti potom s daňovými poplatníkmi rozklad splátok.

Ing. Jaroslava Hýblová - čo sa týka povolenia splátok, do roku 2004 zákon ukladal dať daňovníkom 4 splátky. My toto môžeme len vtedy, keď nám to uloží zákon NR SR.

Hlasovanie číslo 22: 22- 16,5,1.

U z n e s e n i e :
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 153/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 140/2004 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
II. s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 153/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 140/2004 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

Bolo prijaté uznesenie číslo 369/2005-MsZ

K bodu číslo 12:
Urbanistická štúdia Radvaň Banská Bystrica

Ing. arch. Ľudmila Priehodová - tento materiál mohol byť prerokovaný viac ako pred rokom. Majitelia pozemkov v centre Radvane by radi realizovali svoje zámery. Celé sa to natiahlo tým, že mesto doplnilo riešenie o vnútroblokovú zásobovaciu komunikáciu, pretože malo záujem predať ešte zvyšné pozemky pozdĺž Sládkovičovej ulice. Nebyť tejto snahy mesta, tak toto sa už mohlo pred rokom vyriešiť. Čo sa týka peších trás, ktoré sú dôležité v rámci tohto sídliska, máme tu nakreslený chodník, ale objekt, ktorý je už zrealizovaný s chodníkom neuvažuje. Žiadam uviesť do záznamu: žiadam stavebný úrad o vykonanie štátneho stavebného dohľadu na polyfunkčný dom Abdul Besyr Čako na Bernolákovej ulici týkajúci sa zabezpečenia plynulého prechodu chodcov po chodníku popri Bernolákovej ulici.

Ing. Miroslav Toman - pri hlasovaní budem za, ale neodpustím si trošku takej irónie, pretože som sedel v MsZ v čase, keď na týchto pozemkoch pred pár rokmi sa vybičovala atmosféra občianskej iniciatívy proti výstavbe vtedy v MsZ schváleného zámeru obchodnej vybavenosti s benzínovým čerpadlom- pumpa v Radvani. Vtedy jeden architekt uvádzal, že občania tohto sídliska tam potrebujú parčík, miesto na stretávania sa. Bol to súkromný pozemok. Bola tam veľmi rušná atmosféra. Potom bola celá výstavba zastavená. Pozemky sa stali vlastníctvom iných subjektov. Tento návrh je horší ako bol ten, ktorý bol predmetom kritiky. Čas ukáže vždy, kde bolo rácio, kde bol istý populistický zámer. Dnes to nie je mediálna bomba.

Pavol Bielik - mám otázku na Ing. arch. Kupca. Aká je zmena kvality tohto predkladaného materiálu oproti predchádzajúcemu návrhu.

Ing.arch. Ľudmila Priehodová - apelujem na Vás, aby sa nepredávali verejné priestranstvá, čiže chodníky, pešie trasy do súkromných rúk.

Ing. Milan Lichý – pán poslanec niektoré veci vynechal. Prvý rozhodujúci krok bol ten, že časť pozemku bola predmetom dražby. Mestský pozemok sa dostal do súkromných rúk. Ďalšia snaha bola, aby sa tieto pozemky zamenili. K tejto zámene nedošlo. Potom majiteľ pozemok predal.

Milan Smädo - musím zastať občanov, jediný problém tam je, aby tam ostali chodníky, aby občania mali kadiaľ chodiť.

Ing. Jozef Haško - uviedol, že býva na tejto ulici. Je tam jediný problém, že popred cukráreň nie je chodník. Je dôležité toto doriešiť. Urobiť tam riadny retardér.

Ing. arch. Ján Kupec - doplnil niektoré informácie. Museli sa v prvej etape urobiť zmeny a doplnky a KÚ nedovolil pokračovať v týchto zmenách, lebo ÚP, tzv. podrobný ÚP Radvane nebol relevantným podkladom pre to, aby sa mohli tieto zmeny a doplnky dokončiť. Pôvodne sme chceli spracovať urbanistickú štúdiu. Na komisii bolo dohodnuté, že sa to bude robiť územným plánom. Toto značne predĺžilo celý proces. Čo sa týka otázky p. Bielika, či došlo k zníženiu kvality. Musím konštatovať , že áno. Teraz z toho pozemku neostalo pre verejnosť nič.

Hlasovanie číslo 23: 20-16,0,4.

U z n e s e n i e:
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
urbanistickú štúdiu Radvaň Banská Bystrica v zmysle § 4, odst. 1, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ako podklad pre územné rozhodovanie
II. k o n š t a t u j e , ž e
urbanistická štúdia Radvaň Banská Bystrica bola prerokovaná bez pripomienok

Bolo prijaté uznesenie číslo 370/2005-MsZ

K bodu číslo 13:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 154/2005 o spôsobe prideľovania súpisných a orientačných čísel a o spôsobe označovania stavieb tabuľkami súpisného a orientačného čísla na území mesta Banská Bystrica

Ing. Miroslav Muroň – návrh VZN bol v zmysle zákona vyvesený na informačných tabuliach mesta. V zákonnej lehote bola dňa 11. mája prijatá jedna pripomienka, ktorá sa netýkala tohto VZN. Znenie pripomienky bolo nasledovné: mám pripomienku k označovaniu stavieb súpisnými číslami. Ak aj stavebník dodrží nariadenie a podľa predpisu označí budovu, ešte to neznamená, že je viditeľná z ulice. Príkladom je ulica Pod Bánošom, sanitky a taxikári nenájdu domy číslo 50 a 52. Pokiaľ sú domy umiestnené mimo radu, malo by byť pri takejto odbočke označník s popisnými číslami domov, ktoré sa tam nachádzajú. Nie je to chyba stavebníka, že sú domy označené tak, že je problém ich nájsť. Asi je takýchto miest viac.

Ing. Milan Lichý – návrh VZN sa týka predovšetkým jednotného predloženia tabuliek, vymedzuje vzory tabuliek. Mám otázku k plneniu uznesenia z augusta 2004 číslo 224/2004.

Mgr. Marta Čellárová - zoznam problematických ulíc je vypracovaný. Predchádzajúci zákon neumožňoval dávať novým domom čísla s lomítkom. Museli sme tam dávať ďalšie čísla. Napr. potom medzi číslami 85 a 90 bolo začlenené číslo 105. Občanov, ktorí majú takéto čísla informujeme, že je možné ich zmeniť s tým, že by sa tam doplnilo 85 s lomítkom. Ale občania si musia zmeniť všetky doklady, a toto je hlavným problémom prečo si občania nežiadajú zmeniť popisné čísla.

Hlasovanie číslo 24: 20-19,0,1.

U z n e s e n i e :
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
dôvodovú správu k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Bystrica č. 154/2005 o spôsobe prideľovania súpisných a orientačných čísel a o spôsobe označovania stavieb tabuľkami súpisného a orientačného čísla na území mesta Banská Bystrica
II. s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 154/2005 o spôsobe prideľovania súpisných a orientačných čísel a o spôsobe označovania stavieb tabuľkami súpisného a orientačného čísla na území mesta Banská Bystrica

Bolo prijaté uznesenie číslo 371/2005-MsZ

K bodu číslo 14:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 155/2005, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Banská Bystrica počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, BBSK, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda

Hlasovanie číslo 25: 20-20,0,0.
U z n e s e n i e:
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
dôvodovú správu k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Bystrica č. 155/2005, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Banská Bystrica počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, BBSK, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda
II. r u š í
VZN č. 101/2002 schválené uznesením MsZ č. 335/2002 zo dňa 18. 6. 2002
III. s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 155/2005, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Banská Bystrica počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, BBSK, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda

Bolo prijaté uznesenie číslo 372/2005-MsZ

K bodu číslo 15:
Inventarizácia majetku Mesta Banská Bystrica k 31. 12. 2004 – správa z kontroly

Hlasovanie číslo 27: 21-19,0,1- 1 nehlasoval.

U z n e s e n i e:
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly
II. u k l a d á
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ,
1. prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich kontrolnému orgánu
Termín: 17. 6. 2005
2. predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku
Termín: 31. 7. 2005
3. v súlade s § 8 písm. d) a § 14 ods. 2 písm. h) určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu /napr. Zákonník práce/
Termín: 31. 7. 2005
Bolo prijaté uznesenie číslo 373/2005-MsZ


K bodu číslo 16:
Zmena časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 307/2005 – MsZ zo dňa 15. 2. 2005 v bode II. citovaného uznesenia

JUDr. Ľubica Blažejová – pri rokovaní a prijatí uznesenia č. 307/2005-MsZ dňa 15.2.2005 sme dostali predložené návrhy podmienok ako najlepšie podmienky, ktoré boli výsledkom rokovania obidvoch zmluvných strán. Teraz máme materiál, ktorý sme prejednávali aj v MsR, aby sme vypustili časť uznesenia. Tarifu schvaľoval primátor koncom marca. Treba si ozrejmiť podmienky, aby sme znovu nemuseli meniť uznesenie. Je nutné, aby sme si vysvetlili, ako sa následne vyvíjala situácia, a prečo sa máme znovu k tejto téme vracať.

Ing. Ján Králik,CSc.- po prvé treba povedať, že to neboli najlepšie podmienky, to boli východzie podmienky, ktoré vychádzali z možností financovania Mesta a boli podkladom na rokovanie so SAD BBDS. Ani dodnes tieto podmienky v niektorých veciach nie sú vyrokované a bránia tomu, aby bola podpísaná zmluva o výkonoch vo verejnom záujme. Medzi nimi je aj táto cena, ktorej sa obáva SAD BBDS, pretože toto uznesenie hovorí o udržaní ceny roku 2004 a obávajú sa , že toto by mohlo byť dôvodom na neposkytnutie dotácie 18, 30 a 4 mil. Sk. Je tu i ďalší sporný bod, ktorý ja som nepredložil, ale máte ho v liste pána riaditeľa, kde je dnes stále ešte podmienka členstva v dozornej rade, ktorú táto spoločnosť nechce akceptovať, alebo má voči nej výhrady a môže byť tiež dôvodom, prečo nebude podpísaná zmluva o verejnom záujme. Ak mesto poskytne dotáciu v rozpore s touto podmienkou, pri následnej kontrole môže byť dôvodnené, že neboli splnené podmienky. Čiže tie podmienky, ktoré sme schvaľovali 15.2. boli východzie podmienky na ďalšie rokovanie. Ja ako štatutár trvám na zastúpení v DR. Primátor na konci svojho vystúpenia uviedol, že on, ako primátor podpísal výmer, poslanci s tým nič nemali spoločné.

Ing. Miroslav Toman - primátor povedal to, čo je kľúčové. V štádiu, kde sa nachádzame dnes prešla kompetencia z VÚC na Mesto a dnes ide o to, aby bola v súlade zmluva podpísaná s podmienkami, ktoré prijalo MsZ. Čo sa týka ceny, ktorá je 15,- Sk, ja sa tomu nebudeme brániť,aby som nezahlasoval za toto. Chcel by som počuť Ing. Kornieta, aby sa vyjadril k zastúpeniu v DR.

Ing. Jozef Haško – ja si nemyslím, že tam niečo člen DR dokáže. V DR ho prehlasujú. Myslím, že náš HK má väčšie právomoci ako člen DR. HK je na toto školený. Dávam uznesenie, aby sa vypustila odrážka číslo 4 - schválenie člena DR. Čo sa týka zliav, SAD dala nad rámec zľavy všetkým študentom a dôchodcom i mimo mesta B.Bystrica. Myslím, že 15,- Sk sadzba je viac, ako keby sme obrali tých študentov mimo mesta, keby nemali tú zľavu.

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.- opýtal sa , aký problém môže robiť zastúpenie jedného člena v DR, aby sa nesplnili tie dva hlavné body. Čo je za tým ?

JUDr. Ľubica Blažejová FP - myslím si, že by bolo dobré objasniť si ešte jednu vec, o tom, kto bude v DR rozhoduje akcionár, a toho tu dnes nemáme. Je to FNM. Nie je dobré, aby sme na základe tohto nezhodili celý problém MHD.

Ing. Igor Cmarko- položil otázku Ing. Korientovi, aby vykvantifikoval cestujúcich, ktorí cestujú zadarmo, aké sú výsledky, či ich je menej oproti minulému roku alebo viac.

Pavol Bielik - uviedol, že poslanci 15.2. uznesenie schválili v dobrej viere tak, ako bolo predložené. Tento materiál nebol dobre pripravený. Ďalej hovoril o politickej zodpovednosti za predkladanie materiálov na rokovanie MsZ a následne stanovísk jednotlivých dotknutých subjektov, primátora a poslancov. Dnes majú niečo zmeniť, čo v podstate nespôsobili.

Ing. Zdenko Haring – zareagoval ohľadom vykonania možnej kontroly v SAD BBDS- HK nemôže kontrolovať obchodnú spoločnosť, kde nemá účasť mesto. Preto účasť v DR je potrebná. Včera prezident FNM uviedol, že sa budú predávať podiely v jednotlivých autobusových spoločnostiach. Môže dôjsť tým pádom aj k zvyšovaniu cien. Preto je potrebné tomuto zabrániť a to tým, že sa bude pripravovať verejné obstarávanie, aby sa vytvoril tlak na trh.

Ing. Martin Baník - chcem pripomenúť, že vo februári sme schvaľovali určitý rámec, ktorý mal byť východiskom na jednania pána primátora aj s inými prepravcami. Druhá vec, my si pletieme to, že kompetencia primátora je prakticky vo všetkom, kompetencia MsZ je len v poskytovaní dotácie. To znamená, primátor podpisuje licenciu, cenový výmer a cestovný poriadok. To uznesenie, ktoré bolo prijaté je už zo zákona neplatné. Čo sa týka DR, je to smiešne, aby sme sa tam pchali, keď nás tam nechcú. MsZ, keď pripravuje cenový výmer, má kompetenciu pýtať si všetky podklady, ktoré súvisia s obchodnou spoločnosťou MHD. Vtedy môže túto šancu využiť.

Ing. Jaroslava Hýblová- vyjadrila sa k členstvu v DR vo všeobecnosti. HK má oprávnenie robiť kontrolu aj voči tretím osobám, v tomto prípade aj voči SAD BBDS vo výške poskytnutej dotácie. To znamená, že môže zisťovať, či dotácia vo výške 18 mil. Sk bola použitá v súlade s účelom poskytnutia. Iné veci nemôže kontrolovať. Člen DR nemá možnosť prehlasovať iných členov DR, preto nevidím problém obávať sa SAD, aby nesúhlasila s týmto. Člen DR má ale právo požadovať informácie súvisiace s činnosťou spoločnosti. On nie je odkázaný na to, aby si vyžiadal podklady, on je pri každom schvaľovaní.

Pavol Bielik - dovolím si upozorniť, že 15.2. sme všetci vedeli, kto bude vydávať cenový výmer. Vedeli sme o tom, že to budú mestá. Osobne si myslím, že toto bol nesystémový krok. Reagujem na poslanca Baníka, že nikto tu nespochybňuje právne normy, ktoré dostáva štatutár. Práve naopak. Na záver upozornil na príspevok pracovníkov SAD BBDS na web-stránke Mesta.

MUDr. Ladislav Slobodník - chcem nadviazať na diskusiu a hlavne na príspevok Ing. Hýblovej. Chcel som presne to povedať, čo povedala ona. Kontrolór mesta nemôže kontrolovať kompletne všetky finančné toky v a.s. SAD BBDS. Môže kontrolovať len vo výške majetku, ktorý tam vkladáme. Myslím si, že mať človeka v DR SAD BBDS nie je problém, keď sa oni správajú trhovo, prečo by sme sa my nemohli správať tak isto. V každom trhovom mechanizme je dôležitá kontrola, a mať tam jedného človeka, ktorý bude dohliadať na tie finančné toky, mimo dotácie mesta, predsa nie je žiadny problém. Mali by sme podporiť toho zástupcu v DR.

JUDr. Ľubica Blažejová – člen DR môže spoločnosť kontrolovať, ale obchodné veci nemôže zverejňovať. Zverejňovať sa môžu veci, ktoré sa zverejnia do Obchodného registra.

Hlasovanie číslo 28 o vystúpení Ing. Kornieta - 21-17,2,2.

Ing. Igor Korniet - vyjadril sa k situácii, ktorá nastala pri čípových kartách. Bolo to spôsobené veľkým počtom dôchodcov. V tom období predali 6 500 čípových kariet. Konkretizoval počty jázd, ktoré boli za toto obdobie urobené. Uviedol, že tých 18 mil. nie je ani dar a ani dotácia, ktorú poskytuje mesto. Je to poskytnutie finančnej náhrady za uskutočnenú stratu, ktorá vznikne pri prevádzkovaní tohto druhu dopravy a hlavne pri poskytovaní zliav určitému druhu cestujúcich. Čo sa týka členstva v DR. My máme 6 člennú dozornú radu. Ale tento člen dozornej rady by bol člen kolektívneho rozhodovacieho orgánu a on sám nerozhoduje, sám neprijíma uznesenia. Sám nemôže prezentovať navonok žiadne materiály, ani na MsZ. Je viazaný obchodným tajomstvom. Ďalším dôležitým momentom je to, že pri zmluve o verejnom záujme sme zakomponovali aj kontrolné mechanizmy, ktoré myslím si, že sú nespochybniteľné. Ďalej hovoril o mechanizme kontroly tzv. kalkulačného vzorca na preukázanie opodstatnenej straty, ktorá vniká. Čiže celý vzťah by sme nemali negovať týmto vzťahom v DR. Čiže nie je tu záujem nepustiť nikoho do DR. Uviedol, že sa nebránia kontroly ani poslaneckej a ani zo strany HK. Na záver sa vyjadril k trolejbusovej doprave, ktorá je veľmi drahá. Treba povedať, či ju chceme , alebo nie.

JUDr. Ľubica Blažejová - opýtala sa, aký vývoj očakáva riaditeľ v MHD, keďže zmluva nie je podpísaná.

Ing. Martin Baník - chcel počuť odpoveď, či sa problém financií nebude ďalej otvárať, aby sme tých 18 miliónov ešte museli navýšiť.

Ing. Ján Králik, CSc.- hovoríme o 52 mil. Sk, nie o 18 mil. Sk.

Ing. Igor Korniet - zmluva o verejnom záujme hovorí o 52 mil.Sk. Ale na samotnú prevádzku MHD je 18 mil. Je to otázka predmetu uzatvárania zmlúv. Čo sa týka straty, predstavenstvo a DR rozhodla, že stratu budú znášať oni, aby mestu pomohli, lebo je v ťažkej situácii. Uvedomili si záujem mesta o ďalšiu spoluprácu. JUDr. Blažejovej zodpovedal, že na vykrytie strát by museli zrušiť trolejbusovú dopravu a následne by prevádzku zabezpečovali formou autobusovej dopravy.
Nie sú to žiadne tajné čísla, trolejbusová doprava sa pohybuje na úrovni 36 Sk na km.

Milan Smädo – oboznámil, že sa boli pozrieť aj v iných mestách. Boli v Spišskej N.Vsi a v Poprade. Tento problém, ktorý má B.Bystrica má každé mesto. Každé mesto má špecifické problémy, ktoré si musia riešiť. Pre nás je podstatná jedna vec, ľudia nebudú mať financie na to, aby sme zvyšovali cestovné, bude ich menej cestovať. Čo sa týka trolejbusovej dopravy, táto je drahá. A dávame do pľacu takú otázku, či cez min. ŽP nepýtať nejaké dotácie, aby sme zachovali túto trolejbusovovú dopravu. Život nás tlačí do toho, aby sme hľadali čo najlacnejšiu dopravu. Mestá to budú riešiť aj novými tendrami. Som rád, že SAD je veľmi ústretová, ale v ďalších rokoch iste nebude ústretová. Dnes sme tento problém nevyriešili. Čoskoro sa s nim budeme znovu musieť zaoberať.

Ing. Miroslav Bancík - požiadal o vyhlásenie prestávky na spoločnú poradu predsedov poslaneckých klubov.

Ing. Miroslav Muroň - mal poznámku na vystúpenie Ing. Kornieta. Čo sa týka dotácie, tu nejde len o 18 mil. Sk , ale ide o to, že Mesto požičiava 38 autobusov pre SAD BBDS. Tiež neplatia 8 mil. Sk nájomného. Aj to sa pripočítava k tým 18 mil. Sk.

Hlasovanie číslo 29: MsZ I. ruší ....23-21,1,0 – 1 nehlasoval
Hlasovanie číslo 30: MsZ II. 23-15,1,7.

U z n e s e n i e :
Mestské zastupiteľstvo
I. r u š í
časť II, III. IV. uznesenia MsZ č. 307/2005 z 15. februára 2005
II. o d p o r ú č a
Ing. Jánovi Králikovi, CSc., primátorovi mesta,
vypísať verejnú súťaž formou verejného obstarávania na zabezpečenie prevádzky MHD v roku 2006

Bolo prijaté uznesenie číslo 374/2005-MsZ

K bodu číslo 17:
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti Námestie SNP č. 1 – Mestská Radnica

Ing. Ján Králik, CSc.- uviedol materiál, nakoľko nebol prítomný Ing. Márius Mika, predkladateľ tohto materiálu.

Ing. Miroslav Toman - osobne som rád, že dnes môžeme rokovať v pokojnej atmosfére. Materiál, ktorý sme dostali, aj stanoviská ÚHA a riaditeľa KPÚ sú dosť silné na to, aby sme mohli dnes prijať uznesenie. Dáme najavo investorom, že túto budovu si mesto zachová. Po schválení projektu a financovania dostavby Radnice naplníme aj naše poslanie, ktoré máme, ako poslanci MsZ. Verím, že nájdeme správny spôsob na to, aby sme zabezpečili rekonštrukciu tohto objektu.

Milan Smädo - oboznámil poslancov, že urobil prieskum medzi občanmi. Z 200 opýtaných sa len asi 4 vyjadrili za odpredaj.

JUDr. Ľubica Blažejová - povedala, že sa jej opýtali občania, že čo by urobili s tými peniazmi, keby predali Radnicu. Či by zaplátali cesty, alebo opravili Radvanský kaštieľ. Toto nie je dobré riešenie. Čiže je dobré nechať Radnicu v majetku mesta.

Ján Ľupták - zdôraznil, že symbol mesta nie je možné predať. Povedal, že je za zachovanie Radnice.

Hlasovanie číslo 31: 21-17,1,3.

U z n e s e n i e:
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o objekte nehnuteľnosti Námestie SNP č. 1 – Mestská Radnica
II. s c h v a ľ u j e
Zachovanie pôvodného objektu Radnice na Nám. SNP č. 1, ako symbolu mesta a jeho kultúrno-historickej identity

Bolo prijaté uznesenie číslo 375/2005-MsZ

K bodu číslo 18:
Vzdanie sa členstva v komisii MsZ

Pavol Bielik - obdržal som písomnú žiadosť od Ing. Beckovej, ktorá sa vzdala členstva v komisiách a dozorných radách. Preto žiadam, aby ste akceptovali vzdanie sa členstva v Komisii MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku.

Ing. Miroslav Muroň - doplnil by som tento bod o odstúpenie JUDr. Jána Hrubalu z Komisie MsZ
Komisie MsZ pre prešetrovanie sťažností z radov poslancov MsZ.

Ing. Miroslav Bancík – navrhol uznesenie: MsZ v o l í p. Milana Randu, poslanca MsZ, za člena Komisie MsZ pre životné prostredie a územný rozvoj dňom 24. májom 2005

Hlasovanie číslo 32: návrh p. Bielika - 21-21,0,0.
Hlasovanie číslo 33: návrh Ing. Muroňa – 22-20,0,1 – 1 nehlasoval.
Hlasovanie číslo 34: návrh Ing. Bancíka – 21-20,0,1.

U z n e s e n i e :
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa členstva v Komisii MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku Ing. Janou Beckovou, poslankyňou MsZ
II. o d v o l á v a
JUDr. Jána Hrubalu z funkcie predsedu a člena Komisie MsZ pre prešetrovanie sťažností z radov poslancov MsZ
III. v o l í
p. Milana Randu, poslanca MsZ, za člena Komisie MsZ pre životné prostredie a územný rozvoj dňom 24. májom 2005

Bolo prijaté uznesenie číslo 376/2005-MsZ

K bodu číslo 19:
a) Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 22. marca 2005

Ing.arch. Ľudmila Priehodová - chcela by som sa ospravedlniť pánovi Oboňovi, pretože som vo svojej interpelácii vyslovila pochybnosť, či funguje prijímacia kancelária. Dostala som od neho vysvetlenie, že moja interpelácia sa nezakladá na pravde, uviedol, že písomnosť sa nestratila u nich, ale niekde inde. Ja som nemohla vedieť, kde sa tá písomnosť stratila. Ale aby sa nám nestávalo, že prichádzame do problémov s nedoručenými písomnosťami od občanov.

Hlasovanie číslo 35 o ukončení bodu: 21-19,0,1 – 1 nehlasoval.

b) Interpelácie poslancov

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký,CSc.
Chcem interpelovať vo veci Námestia SNP , domu číslo 22 . Obrátili sa na mňa v tejto veci viacerí občania. A veľmi aktuálne toto sformuloval v liste pán Dubovský. Dovolím si ho odcitovať. Dom robí ojedinelým arkier. Arkier vytvoril v r. 1636 sochár Ján Weinhart zo Spišských Vlách. Jeho dielo patrí medzi najkrajšie renezančné arkieri na Slovensku. Zobrazenie historických dejov, kombinácia biblických motívov s pohanskými postavami atlantov a sirén, tvárami žien a hlavami levo je pozoruhodné nielen výtvarnou hodnotou z hľadiska umeleckého, ale aj historického. Na prvom reliéfe je jazdec na koni cválajúci k vatre. Na ľavom reliéfe je muž vkladajúci ruku s mečom do ohňa. Ide o príbeh Rimana Miciusa Scaerolu v etruskom zajatí, ktorý si nechal obhorieť ruku a neprezradil prečo prenikol do tábora. Na ľavej bočnej ploche parapetu je postava židovského kráľa Dávida držiaceho v rukách prak a meč. Pri Dávidových nohách leží hlava obra Goliáša, nad ktorým útly Dávid zvíťazí. Na pravej bočnej ploche parapetu je Judita. Judita drží v ľavej ruke Holofernesovu hlavu, v pravej ruke meč. Je to príbeh židovského dievčaťa v nepriateľskom tábore kráľa Nabakugenezara, do ktorého prenikla, aby zavraždila nenávideného vojvodcu. Arkier chátra. Už dnes mu hrozí úplné zničenie. Je to pravda krutá o nekultúrnosti a bolestivá obžaloba ľudí zodpovedajúcich za život mesta. Prosím Vás, urobte verejné vyhlásenie, aby sa občania dozvedeli, čo robíte pre záchranu kultúrnej pamiatky. Požiadajte ich o finančnú a morálnu pomoc. Osud Banskej Bystrice vždy skúšali búrlivé deje a čas sa meral zrelosťou a skutkami nositeľov vzdelanosti. Preto malo naše mesto cveng. Ďakujeme Peter Dubovský. S týmto listom sa aj ja stotožňujem. Musím konštatovať, že tento dom číslo 22 je ošarpaný, ktorý špatí námestie B.Bystrice. Keď som sa informoval, kto to má vo vlastníctve dozvedel som sa, že to pôvodne kúpili Železiarne Podbrezová a od vtedy to bolo opakovane predané a kúpené. Takže vlastník vlastne nie je známy.
Chcem interpelovať otázkou, čo s tým mesto môže a chce urobiť. Okrem argumentov uvedených v liste je tu aj argument 750 výročia mesta. Ako riešenie si dovoľujem citovať vyjadrenie JUDr. E. Valka v televíznych novinách STV 4.1. 2005: „ Na Slovensku je zákon upravujúci „ Inštitút opustených vecí“. Znie: ak nie je vec, majetok dlhodobo obhospodarovaný, prepadáva štátu. Dodám: Ten ho zrejme môže bezodplatne previesť mestu (samospráve).

Ing. Ján Králik, CSc.- možno by sme k tomuto mali prijať aj morálne uznesenie. Bol to niekedy objekt mesta. V dobrej viere sa to predalo, že to bude zrekonštruované. Od vtedy uplynulo 8 rokov. Právne možnosti sú malé, okrem takéhoto verejného pranierovania. Držiteľom je k 18. 1.2005 Cyril Syč, Čermochova ulica 1774 2E Bratislava. Toľko aj na odpoveď tu, priamo.

Ing.arch. Ľudmila Priehodová
Interpelujem primátora mesta s otázkou, kto rozhodol o tom, že ÚPN-CMZ Trosky – Belvedér- Zmeny a doplnky spracováva súkromná firma, napriek tomu, že ÚHA si do svojho plánu činnosti na rok 2005 stanovil túto úlohu ako prioritnú ? Z rozpočtu mesta sme vyčlenili prostriedky vo výške 323 tis. Sk. Aký vzťah má mesto s firmou AMŠ, terajším projektantom zmien aj doplnkov ? Kto obhajuje komunálne záujmy mesta a občanov pri obstarávaní tejto dokumentácie ?

Interpelujem primátora mesta. Po odprataní nefunkčného stánku spred evanjelickej fary v Radvani zostala na tomto mieste jama. Kto aj do kedy dá verejný priestor do pôvodného stavu ?

Čo urobilo mesto pre zachovanie a dostavbu autobusovej stanice. Prečo nie je vo VZN č. 22/1993 autobusová stanica schválená ako verejno-prospešná stavba ?

Nakoľko mi pri prerokovávaní materiálu číslo 10 nebolo odpovedaná na otázku, predkladám otázku formou interpelácie. Boli Mestu v lehote zverejnenia návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 140/2004 doručené pripomienky?

Ing. Milan Lichý
Na chvíľu odbočím. Tak isto sa pripájam k požiadavke prof. MUDr. Dluholuckého, aby sme zachránili dom na Nám. č. 22.

Moja interpelácia je adresovaná Ing. Babjakovi,ved. odd. ÚR. Žiadam o vysvetlenie vo veci ďalšieho postupu pri riešení problematiky obnovy mestského parku v B.Bystrici. Dňa 7.6.2004 sme sa stretli na pracovnom rokovaní, z ktorého vyplynuli určité kroky. Žiadam o vysvetlenie, ako sa v týchto krokoch pokračuje.

Ďalšia interpelácia sa týka mojej predchádzajúcich interpelácie z 22.3.2005, kde som interpeloval sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií. Konkrétne som žiadal, aby mesto vyšlo v ústrety za kopírovanie jednej stránky vo formáte A 4. Tú cenu máme 5,- Sk. Vo Zvolene je 2,- Sk, obojstranná kópia 3,- Sk.

Milan Smädo
V dolnej časti mesta sa začalo budovať vo veľkom. Myslím tým južnú časť, ako je Kremnička, Rakytovce, Iliaš. Je to dobre, že sa robí, ale na druhej strane je veľké znečisťovanie komunikácií a sťažností obyvateľov. Každý týždeň je veľký problém v Iliaši. Som rád, že máme tu stavbárov, len oni si musia uvedomiť jednu vec, že budujú v meste. V meste ľudia žijú. Prosil by som , aby sme prijali toto uznesenie: doporučujem primátorovi mesta prejednať sústavné znečisťovanie obslužnej komunikácie Zvolenskej aj cestu do Iliaša s gen. dodávateľom stavby Čistička odpadových vôd-firmou Skanska. Ak sa situácia nezlepší vyvodiť dôsledky podľa platných predpisov a VZN.


JUDr. Ľubica Blažejová
Ja by som nadviazala na predrečníkov o tom dome na Nám. č. 22. Neviem,či sa pamätáte, keď sme sa rozprávali o oprave Radnice pred tým, ako mal sem prísť sv. Otec. Ja som vtedy povedala, že väčšou špatou na tom nám. je tento dom. Už vtedy som poukázala na to, že pán primátor má podľa 369 možnosť uložiť pokutu takémuto vlastníkovi. Myslím si, že tu si s nejakou otázkou právnou nepomôžeme. Možno sa medzi tým vlastník zmenil a dostane to niekto, kto skutočne bude ochotný s Mestom komunikovať, lebo tam je naozaj možnosť tej pokuty do 200, - tis. Sk. V prípade ak vlastník neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku, alebo na inej nehnuteľnosti a naruší tým vzhľad, alebo prostredie obce. Myslím si, že keby to bol slušný vlastník, tak sa s ním dá jednať.
Ale moja interpelácia bude o inom. Asi pred dvomi mesiacmi som požiadala pána prednostu MsÚ, aby upozornil nájomcov na Rudohorskej ul. písomnou formou, všetky tie obchodné jednotky a reštauračné zariadenia na povinnosť udržiavať poriadok okolo ich prevádzok. Tak by ma zaujímalo, či sa tak stalo.

Ešte by ma zaujímalo, keďže máme krásne ale prázdne priestory na Rudohorskej ul. podstavanosť, tzv. Poliklinika, a okolo sa všelijaké tie staveniskové zariadenia využívajú. Či zo strany Mesta bola daná výpoveď tým nájomcom, tzv. dočasných stavieb, čo tam hyzdia prostredie a či im bola ponúknutá náhradná možnosť predaja práve v tých prázdnych priestoroch pod Poliklinikou.

Ing. Martin Baník
Aby sme tú 22 uzavreli, mám otázku, či bola vybraná daň za nehnuteľnosť. A ak nebola, ako úrad postupoval. Pretože dne som spomínal podnikateľov, ako to majú ťažké, ako im chceme majetok, ktorí vlastnia zdaniť. V tomto prípade ak vieme meno a nebolo daňové priznanie úrad má konať tak, ako sa vyhráža našim bystrickým podnikateľom.

Ing. Miroslav Muroň - na niektoré interpelácie by som hneď reagoval. Čo sa týka interpelácie Ing. Lichého ohľadne ceny kopírovania za stranu a porovnanie s mestom Zvolen. Pán poslanec, bohu žiaľ, alebo našťastie pre Mesto Zvolen nesídlia spoločne s OÚ. V našej budove sa nachádza OÚ a iné inštitúcie a naši ľudia robia službu pre OÚ čo sa týka kopírovania, pretože títo ľudia chodia automaticky kopírovať na MsÚ. Keby to stálo 2,- Sk, tak by tí ľudia nič iné nerobili, len kopírovali. Z tohto dôvodu bola cena stanovená taká, aká je. Napriek tomu sú tie príjmy z kopírovania také, aké sú, lebo ľudia to dosť využívajú. Je to určitý zámer, aby sa to nezvrhlo na to, že to bude len kancelária na kopírovanie. Čo sa týka toho upozornenia, preverím to, mám dojem, že takýto list išiel. Posledná poznámka k 22. Keď bola veterná smršť, snažili sme sa zistiť vlastníka a správcu tejto budovy. Ani správca nemá poriadny prehľad kto vlastní tú budovu.

Hlasovanie číslo 36- ukončenie bodu interpelácie: 20-19,0,0 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 20:
Ústna informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra

Ing. Zdenko Haring - čo sa týka vlastnej kontrolnej činnosti, dnes ste mali na rokovanie predloženú správu z kontroly ohľadne inventarizácie za rok 2004, na ďalšie MsZ pôjde správa ohľadom príspevku komunitnej nadácie Zdravé mesto. Je ukončená kontrola správnosti čerpania limitov dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu z kap. všeobecná pokladničná správa na MHD za II. polrok 2004. Podľa plánu kontrolnej činnosti začala kontrola inventarizácie na SMM a sú pripravené štvrťročné kontroly v pokladni MsÚ a MsP. Čo sa týka vybavovania sťažností, riešime sťažnosť pána Petru a tiež sťažnosť na HK. Toto sme postúpili JUDr Hrubalovi, do jeho komisie. Je tam sťažnosť pána Mojžitu. Ostatná kontrolná činnosť- pripomienkovanie VZN ohľadom dotácií, pripomienkovali sme zmenu VZN 140.

Hlasovanie číslo 37: 18 - 16,0,0 – 2 nehlasovali.

Mestské zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e
ústnu informáciu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra

Bolo prijaté uznesenie číslo 377/2005- MsZ

K bodu číslo 21:
Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta

Ing. Ján Králik, CSc.- uviedol, že bol rad rokovaní akcionárov vodárenskej spoločnosti zastúpených v predstavenstve a DR. Dnes je vyriešená otázka odstúpenia gen. riaditeľa p. Hluchého a novým gen. riaditeľom a predsedom predstavenstva sa stal Ing. Maťáž. 10. júna bude valné zhromaždenie akcionárov vodárenskej spoločnosti. Boli dve rokovania so starostom Králik p. Novákom. Opakovane som prijal skupinu investorov z Maďarska, svoje návrhy predložia spoločnosti MBB a Mestu B.Bystrica. Návrhy sa týkajú bytovej výstavby, Radvanského kaštieľa, parkovísk – statickej dopravy. Viedli sa aj rokovania s Penta group. Došlo k dohode, dražbu, ktorú uskutočnili a my sme ju napadli na pozemky na Kačici. Dali nám za pravdu, že oprávnene žalujeme. Tak isto sa uskutočnilo VZ 1. BBES. Tam máte zástupcov v DR. Došlo k personálnym zmenám. Funkcie v DR sa vzdala p. Snopková. Ďalej boli rokovania s predstaviteľmi Indonézskej republiky. Uskutočnilo sa aj vystúpenie ich súboru. 20.4. a 20.5. som navštívil partnerské mestá Halberstad a Albu. 27.4. rokovanie so Slovenským vodohospodárskym podnikom – vlastníci priestorov na Nám. Slobody. Tiež bol odznovu zriadený vojenský útvar v B.Bystrici. Pokračujú rokovania s firmou, ktorá chce investovať v priestore cementárne. Riaditeľ Tatrabanky ponúkol pre školy počítačovú techniku, ktorú vyraďujú. 28.4. prijatie ministrov V 4. Minister Chmel povedal, že mesto B.Bystrica by sa malo stať mestom Európskej kultúry a je potrebné pre to všetko spraviť. Treba rokovať so štátnou operou. Uskutočnil som rokovania so SAD. Rokovalo sa o investíciách do Barbakanu. Ďalšie stretnutia boli so stavebnými spoločnosťami, najmä s firmou IKM k riešeniu urbanizácie priestoru Belvedér – Tajovská cesta. Stretol som sa s veľvyslancom Francúzskej republiky. Rokoval som o postupe prác v priestore Majer a Šalková s p. Valachom. Je tu prejavený záujem. Dohodol som sa s p. Valachom, že pokiaľ mesto bude mať k tomuto pozitívny prístup, tak nikdy nie pre to, aby v budúcnosti tieto pozemky od podnikateľov vykúpilo za vyššiu cenu. Nemáme nič proti tomu, aby do tohto priestoru išli súkromné aktivity. Rokoval s AZTV o vytváraní programov pre mesto B.Bystrica. Bolo tiež stretnutie s obchodným zástupcom p. Pšenom z Tajvanu – možnosti záujmu investorov na spolupráci v oblasti športu a kultúry.

Hlasovanie číslo 38: 17-17,0,0.

U z n e s e n i e :
Mestské zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta

Bolo prijaté uznesenie číslo 378/2005- MsZ

K bodu číslo 22:
D i s k u s i a

Ing. arch. Ľudmila Priehodová – žiadam zaprotokolovať diskusný príspevok: Dňa 18.5.2005 počas verejného prerokovávania ÚP CMZ Trosky- Belvedér došlo zo strany vedúceho stavebného úradu Ing. Jozefa Pikulu,CSc. voči mojej osobe k slovným a fyzickým útokom, ktorými ma hrubým spôsobom znevážil pred prítomnými občanmi Banskej Bystrice. Po konzultáciách s niekoľkými právnikmi, ktorí ma ubezpečili, že chovanie Ing. Pikulu by mohlo naplniť skutkovú podstatu trestného činu ohovárania, a mohla by som uspieť v občianskom konaní prostredníctvom žaloby na ochranu osobnosti vrátane priznania nielen ospravedlnenia, ale aj nemajetkovej ujmy vyjadrenej v peniazoch som sa rozhodla riešiť túto vec zatiaľ iba v priestupkovom konaní. Žiadam primátora, aby podľa §13, odst. 5, zákona 369/1990 Zb. ako štatutárny zástupca mesta v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov zjednal vo veci nápravu. Podnet na priestupkové konanie doručím primátorovi osobne.

Ing. Milan Lichý – chcem hovoriť o Divadle z Pasáže. Je to organizácia, ktorá nepretržite vyvíjala svoju činnosť pozostávajúcu z umeleckej a dramatickej tvorby, spojenú so sociálnou činnosťou v prospech mentálne postihnutých. 10. rokov pracovali z grantov a príspevkov. Sú profesionálnym divadlom na alternatívnej scéne. Bez ďalších príspevkov z rozpočtu štátu alebo z mestskej samosprávy nie sú schopní existovať. V decembri som žiadal pre nich poskytnúť účelovú dotáciu, jednorázový príspevok. Dnes by som Vás prosil o podporu môjho uznesenia: I. MsZ v B.Bystrici ukladá Ing. Muroňovi, zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľkou združenia Divadlo z Pasáže, p. Vierou Dubačovou vypracovanie návrhu projektu na zriadenie Divadla z Pasáže ako mestského divadla. Termín do konca júna 2005. II. Predložiť návrh projektu na zriadenie mestského divadla do Komisie MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ a do Komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť a následne na zasadnutie MsZ- termín august 2005. Požiadal by som o podporu tohto návrhu. Ďalšie rokovania by mali byť aj na úrade samosprávneho kraja a uvažovať aj o podpore zo strany samosprávneho kraja. Mesto by sa malo ešte opäť pokúsiť o nadobudnutie starej radnice do majetku mesta. Chcem navrhnúť uznesenie: MsZ odporúča primátorovi mesta pripraviť koncepciu využitia kultúrnych pamiatok – budov vo vlastníctve Mesta na území MPR. Rokovať so štátnymi inštitúciami a regionálnou samosprávou o možnom spoločnom využití budov na území MPR a rokovať o nadobudnutí prétoria do majetku mesta.

Ing. Miroslav Toman - tak isto podporujem návrh Ing. Lichého ohľadne Divadla z Pasáže. Bude tu aj určitá poslanecká iniciatíva pracovať na návrhu projektu. Táto iniciatíva je dobrá a mesto sa týmto môže prezentovať aj navonok. Druhá poznámka je k práci poslaneckých klubov. Dnes som zaregistroval dobrú aktivitu a privítal, aby sa kluby pred rokovaním MsZ zaoberali spoločne riešením problémov. Aby sa zabezpečila priechodnosť v MsZ týchto dôležitých bodov. Čo sa týka návrhu Ing.arch. Priehodovej, bol som pri rokovaní a pri všetkej úcte, aj Ing.ach. Priehodová nesie časť viny na tom, prečo došlo k takejto reakcie. Spôsob riešenia môže byť aj taký, že bude rozhovor o tomto na komisii.

Ing. Mgr. Jana Brázdilová – dnes sme rozprávali o daniach. Dovolila by som si dať uznesenie: MsZ odporúča prednostovi MsÚ pripraviť návrh nového VZN Mesta B.Bystrica v zmysle ustanovení § - u 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, termín: september 2005. Za chvíľu je dovolenkové obdobie, niektoré veci sme schválili nie dobre. Bolo by dobre pripraviť toto VZN odborne, vecne. Druhé uznesenie by som si dovolila naformulovať: MsZ odporúča prednostovi MsÚ vybudovať osobný výťah pre budovu MsÚ ČSA. Termín: 31.12.2005.

Ing. Miroslav Muroň – reagoval na navrhované uznesenia poslancov. Čo sa týka uznesenia Ing. Lichého, Divadlo z Pasáže. Za druhých nebudeme vypracovávať projekty. My robíme na viacerých projektoch a máme s tým dosť roboty. Čo sa týka výťahu, nemáme na toto vyčlenené peniaze v rozpočte, druhá vec je to, či to je technicky možné v tomto rozpočte.

Hlasovanie číslo 39: o ukončení diskusie: 17-17,0,0.

Hlasovanie číslo 40: návrh p. Smäda písomný - 17-16,0,1 .

U z n e s e n i e:
Mestské zastupiteľstvo
o d p o r ú č a
Ing. Jánovi Králikovi, CSc., primátorovi mesta,
prejednať sústavné znečisťovanie obslužnej komunikácie Zvolenskej a cesty do Iliaša s generálnym dodávateľom stavby firmou Skanska. Pokiaľ sa situácia nezlepší odporúčame vyvodiť dôsledky voči znečisťovateľovi podľa platných právnych predpisov a VZN platných na území mesta


Bolo prijaté uznesenie číslo 379/2005- MsZ

K bodu číslo 23:
Ukončenie mestského zastupiteľstva

Ing. Ján Králik,CSc. skonštatoval, že sa prezentovalo 15 poslancov MsZ a ďalšie uznesenia sa nemôžu prijímať. Nakoľko bol program rokovania MsZ vyčerpaný, poďakoval poslancom za účasť a ukončil rokovanie MsZ o 15,45 h.

Ing. Ján K r á l i k ,CSc. Ing. Miroslav M u r o ň
primátor mesta prednosta MsÚ


Ľubomír Motyčka MUDr. Ladislav Slobodník
I. overovateľ II. overovateľ


Zapísala: Gernicová

dnes je: 21.4.2018

meniny má: Ervín

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 21.4. - 22.4.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 21.4. - 22.4.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 28.4. - 29.4.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 28.4. - 29.4.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

102786765

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka