Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 22/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny časť Hušták – Belveder Zmeny a doplnky, časť funkčnej zóny D

Schválené: 16.10.2012

Účinnosť: 26.11.2012

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení § 4, § 6 a § 11, ods. 4, písmeno g) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii – vyhláška č. 55/2001 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu CMZ Banská Bystrica.

 

§1
Účel nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväznú časť Územného plánu Centrálnej mestskej
zóny Banská Bystrica Zmeny časť Hušták – Belveder, Zmeny a doplnky, časť funkčnej zóny D čím upravuje VZN č. 158/2005 zo dňa 26.08.2005, schválené uznesením č. 402/2005 MsZ, zo dňa 26.08.2005 (ďalej len ZaD).

 

§2
Rozsah platnosti
Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania priestorového usporiadania územia, menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom obmedziť.

 

§ 3
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb

Regulatívy funkčného využívania územia
Pôvodný text ZaD sa dopĺňa nasledovným textom:
 za nosnú funkciu v riešenom území považovať objekt vybavenosti, administratívy a bývania s navrhovanou podlažnosťou 5 nadzemných podlaží s mestským parterom
 s príslušným dopravným napojením vrátane zabezpečenia parkovania, koridoru pre pešiu a cyklistickú dopravu bez určenia investora


Regulatívy priestorového usporiadania územia
Dopĺňa sa text:
Koeficient zastavanosti pre riešenú časť funkčnej zóny D je určený maximálne KZ – 0,80. Konzolovité vysunutie hmoty objektu je možné až od 3. NP na severozápadnej fasáde.

V pôvodnom texte ZaD v časti BLOK D - NÁVRH sa nahrádza znenie „Urbanizovať okrajové časti bloku – juhozápadnej, západnej a severnej časti polyfunkčnými objektmi s 5 NP“ týmto znením:
 riešené územie urbanizovať objektom vybavenosti, administratívy a bývania s navrhovanou podlažnosťou 5 nadzemných podlaží s mestským parterom


§ 4
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

Dopravné regulatívy:
Pôvodný text ZaD sa dopĺňa nasledovným textom:
Dopravné napojenie riešenej časti funkčnej zóny D:
Realizáciou súčasných stavieb a inžinierskych stavieb v území došlo k posunu malej okružnej križovatky oproti pôvodnej koncepcii, preto dochádza k napriameniu pokračovania osi Dolnej ulice v smere k ESC. Pokračovanie pešej zóny v križovaní s okružnou križovatkou je riešené mimoúrovňovo – podchodom, v ktorom je vedený aj koridor pre cyklotrasu. Celková koncepcia dopravnej obsluhy zostáva nezmenená.

Regulatívy verejného technického vybavenia územia
Pôvodný text ZaD sa dopĺňa nasledovným textom:
Riešené územie – časť funkčnej zóny D, bude napojené na technickú infraštruktúru nasledovne:
- rozvody NN budú prepojené s existujúcimi rozvodmi NN v zóne Hušták - zóna D
- rozvody plynovodu budú prepojené s existujúcimi rozvodmi NN v zóne Hušták –
zóna D
- kanalizácia splašková bude napojená na existujúce rozvody v zóne Hušták – zóna H
- dažďové vody budú zaústené do rozvodov vedených v zóne Hušták – zóna H
- rozvody vody budú prepojené s existujúcimi rozvodmi vody v zóne Hušták – zóna H

Zariadenia civilnej ochrany
Na základe požiadavky zabezpečiť ukrytie pre 50 zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti. Vybudovať JÚBS s dvojúčelovým využitím s kapacitou 50 ukrývaných vo vhodnom priestore v 1.PP v zmysle § 12 a prílohy č. 1, tretia časť, bodu II. Vyhlášky č.532/2006 Z. z. zák. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

 

§ 5
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby

Nie sú určené.

 

§ 6
Zoznam verejnoprospešných stavieb

Pôvodný text ZaD sa dopĺňa nasledovným textom:
Doprava v riešenej časti funkčnej zóny D:
Podchod pre peších, v ktorom je vedený koridor pre cyklotrasu.

Vodné hospodárstvo v riešenej časti funkčnej zóny D:
Bez zmeny

Energetika v riešenej časti funkčnej zóny H:
Bez zmeny

Na záver I. Textovej časti sa dopĺňa bod B.6, B.7 a B.8.

 

§ 7
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych
priestorov s určením zastavovacích podmienok

1. Na pozemkoch situovať objekt vybavenosti, administratívy a bývania (len na 5. NP)
2. Nadzemné podlažie v kontakte s uličným koridorom riešiť ako mestský parter
3. Výšku objektu riešiť s 5 nadzemnými podlažiami. V hmotovom riešení je potrebné nadviazať nový objekt na hlavnú rímsu susediaceho objektu
4. Strešná rovina navrhovaného objektu je možnou kombináciou sedlových, pultových a plochých striech
5. Nie sú prípustné prestrešenia sedlovými strechami orientovanými štítom do ulice Na Troskách a Nám. Vajanského
6. Odstupy objektov navzájom vyplývajú z urbanistického princípu tvorby bloku, teda objekty sú radené aditívne s kontaktom dilatačných štítových stien, prípustné je riešenie vnútorného átria
7. Stavebná čiara v tejto dokumentácii definuje osadenie objektu vo väzbe na založenú uličnú hranicu parcely. Toto osadenie je určené vo väzbe na založenú stavebnú a uličnú čiaru tvorenú existujúcimi objektami. V grafickej prílohe tejto dokumentácie to rieši výkres č.6 – Výkres priestorovej a funkčnej regulácie.
8. Celková zastavanosť pozemku je určená max. 80% plochy pozemku, pričom do zastavanosti sa započítavajú aj spevnené plochy, chodníky, terasy na pozemku (max. KZ = 0,80).
9. Index podlažnej plochy je určený IPP = 0,25 (pomer medzi plochou nadzemných podlaží vrátane plochy podkrovia a plochou pozemku).
10. Mobiliár musí byť riešený formou prvkov modernej architektúry
11. Objekt vybavenosti musí mať miesto na vlastnom pozemku pre nádoby na triedený komunálny odpad prístupné z verejného priestranstva – ulice. Toto miesto musí umožňovať umiestnenie nádob na komunálny odpad pre všetky komodity.
12. Na vlastnom pozemku musia byť riešené plochy na odstavenie pre osobné motorové vozidlá podľa STN 73 6110/Z1 pre navrhované kapacity.
13. Oplotenie pozemku je neprípustné
14. V prípade archeologických nálezov postupovať v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení.
15. CO úkryt je riešený v objekte ako JÚBS pre 50 ukrývaných.


§ 8
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Záväzné je funkčné členenie plôch v riešenom území, ktoré sú obsiahnuté vo výkrese: č. 3 – Doprava,
č. 5 – Regulačné prvky a verejnoprospešné stavby
č. 6 – Výkres priestorovej a funkčnej regulácie:
 územie vybavenosti a služieb – plochy zástavby objektov vybavenosti a služieb
 plochy dopravnej, technickej infraštruktúry a technického vybavenia územia

 

§ 9
Záverečné ustanovenia
Uloženie územného plánu:
Územný plán CMZ Banská Bystrica Zmeny časť Hušták – Belveder, Zmeny a doplnky, časť funkčnej zóny D bude uložený:
1 x na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici
1 x na Meste Banská Bystrica, MsÚ – Stavebný odbor – Stavebný úrad
1 x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica


§ 10
Účinnosť

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 16.10.2012 uznesením č. 676/2012 a nadobúda účinnosť 26.11.2012.

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica
 

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
  • Pondelok133graphic-icon
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda152graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107340116

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka