Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 154/2005 o spôsobe prideľovania súpisných a orientačných čísel a o spôsobe označovania stavieb tabuľkami súpisného a orientačného čísla na území Mesta Banská Bystrica

Schválené: 24.5.2005

Vyhlásené: 30.5.2005

Účinnosť: 20.6.2005

Mesto Banská Bystrica na základe § 6 ods. 1, a § 2 c zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Vyhl. MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva pre územie Mesta Banská Bystrica toto


Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica
č. 154/2005

o spôsobe prideľovania súpisných a orientačných čísel a o spôsobe označovania stavieb tabuľkami súpisného a orientačného čísla na území Mesta Banská Bystrica


Čl. I.
Úvodné ustanovenia

1. Budovou sa rozumie zastrešená pozemná stavba, ktorá je pevne spojená so zemou a je stavebnotechnicky vhodná a určená na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí.
2. Súpisné číslo sa určuje každej budove.
3. Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému vstupu.
4. Evidenciu súpisných a orientačných čísel vedie mesto na evidenčných listoch alebo v
elektronických médiách.


Čl. II.
Žiadosť o vydanie súpisného a orientačného čísla

1. Stavebník je povinný požiadať Mesto Banská Bystrica o určenie súpisného a orientačného čísla..
Žiadosť obsahuje tieto údaje:
a/ meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou, alebo názov, sídlo a
identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
b/ predmet žiadosti,
c/ označenie budovy a termín jej dokončenia,
d/ prílohy, ktorými sú doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
a kolaudačné rozhodnutie.
2. Mesto určí súpisné a orientačné číslo rozhodnutím.

Čl. III.
Tabuľky so súpisnými a orientačnými číslami

1. Tabuľky so súpisnými číslami sa vyhotovujú na náklady Mesta Banská Bystrica. Uvedené platí aj pri výmene už nečitateľnej tabuľky so súpisným číslom.
2. Tabuľky s orientačným číslom zabezpečuje mesto na náklady stavebníka.
3. Vzory tabuliek súpisného o orientačného čísla tvoria prílohu tohto nariadenia.

3.1 Tabuľka súpisného čísla :biely podklad , čierna obruba, čierne číslice o rozmeroch 25 x 20 cm s výškou písma 10cm
pre rodinné domy, obytné budovy, prevádzkové budovy, obchodné, kultúrne, školské, zdravotnícke zariadenie, školy, internáty, výrobné haly/
3.2 Tabuľka súpisného čísla : modrý podklad, biela obruba, biele číslice o rozmeroch 20 x 15 cm s výškou písma 7cm
/ záhradné chatky, rekreačné chaty, garáže, kiosky, čerpacie stanice,
transformačné stanice, meniarne, vodojemy/

3.3 Tabuľka orientačného čísla :biely podklad, červená obruba, červené číslice o rozmeroch
25 x 20 cm s výškou písma 10cm


Čl. IV.
Označenie stavieb súpisným a orientačným číslom

1.Tabuľky so súpisným a orientačným číslom preberie stavebník s rozhodnutím o určení súpisného a orientačného čísla a jej pripevnenie vrátane údržby, zabezpečuje stavebník na vlastné náklady.
2.Tabuľky so súpisným a orientačným číslom stavebník pripevní na stavbu tak, aby boli z komunikácie dobre viditeľné, spravidla na pravom okraji stavby .
3. Stavebníci, vlastníci, prípadne užívatelia budov sú povinní použiť výlučne tabuľky
súpisného a orientačného čísla určené mestom.

Čl. V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Kontrolou dodržiavania tohto nariadenia sú poverení : Mestská polícia, poverení
zamestnanci Mesta Banská Bystrica a hlavný kontrolór mesta.
2.Sankcie za porušenie tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie sa uplatňujú podľa § 13, ods. 9 zák 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa rieši
v zmysle § 46 zák.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3.Toto nariadenie bolo schválené uznesením MsZ č. 371/2005 dňa 24.5.2005 a nadobúda účinnosť dňom 20.6.2005
Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mestaSúbor na stiahnutie VZN 154-2005.pdf VZN 154-2005.pdf (152.4 kB)

dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101356267

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka