Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2012 Trhový poriadok trhoviska na Zvolenskej ceste 8, pred Hypermarketom TESCO v Banskej Bystrici

Schválené: 17.4.2012

Účinnosť: 10.5.2012

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustan. § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustan. § 5 zák. č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.č. 178/1998 Zb.) a § 4 a 7 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica - Trhový poriadok trhoviska na Zvolenskej ceste 8, pred Hypermarketom TESCO v Banskej Bystrici (ďalej Trhový poriadok)

 

§ 1
Vymedzenie trhoviska a správcu

1. Trhový poriadok upravuje predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku nachádzajúceho sa na Zvolenskej ceste 8. v Banskej Bystrici pred Hypermarketom TESCO.
2. Správcom trhoviska je TESCO STORES SR, a.s., prevádzka Hypermarket TESCO, Banská Bystrica (ďalej správca).
3. Správca je držiteľom živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie trhovísk.
4. Povolenie na zriadenie trhového miesta - trhoviska na Zvolenskej ceste v Banskej Bystrici vydalo Mesto Banská Bystrica dňa 7.5.2012 pod č. Pr.V – 82 199/2012. 
5. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb je povolené vykonávať na nasledovných miestach:
na ploche pred vchodom a východom
na ploche v priestoroch parkoviska
na nespevnenej ploche vedľa parkoviska

 

§ 2
Označenie trhoviska

1. Trhovisko je označené na vstupoch tabuľou „TRHOVISKO“ na ktorej je zverejnený tento Trhový poriadok.
2. Za zverejnenie Trhového poriadku a jeho udržiavanie v stave spôsobilom pre jeho oboznámenie sa predajcami, ako aj kupujúcimi je zodpovedný správca.

 

§ 3
Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

1. Na trhovisku je povolené predávať:
a) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky
b) ovocie, zeleninu
c) výrobky živočíšneho a rastlinného pôvodu za podmienky vydania osvedčenia spôsobilosti
na ich výrobu a predaj a povolenia príslušného orgánu štátnej správy
d) kvety
e) lesné plodiny
f) liečivé rastliny
g) ľudové a umelecké výrobky
h) cukrovinky, oblátky, medovníky, nealkoholické nápoje,
ch) balená a nebalená zmrzlina
i) žreby
j) trhové konzumné ryby
2. Na trhovisku povolené poskytovať nasledovné služby:
a) pohostinské, reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) oprava a čistenie obuvi
e) kľúčové služby
f) zábavné služby (kolotoče, strelnice, cirkusy a pod.)
3. Na trhovisku je zakázané predávať :
a) potravinové výrobky mimo pohostinských, reštauračných služieb a rýchleho občerstvenia
b) zbrane a strelivo
c) výbušniny a pyrotechnické výrobky
d) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
e) tabak a tabakové výrobky
f) jedy, omamné a psychotropné látky, lieh, destiláty, alkoholické nápoje
g) lieky
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb s tým, že zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.

 

§ 4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

1. Predajné dni na trhovisku sú : pondelok – nedeľa.
2. Predajný časa prevádzkový čas trhoviska - 7.00 – 22.00 hodiny


  

§ 5
Prenájom predajných zariadení a výška nájomného
1. Predávajúci musí mať uzatvorenú nájomnú zmluvu o nájme predajného zariadenia, plochy s firmou TESCO STORES SR, a.s., prevádzka Hypermarket TESCO, Banská Bystrica.
2. Nájomné za predajné zariadenie, prenájom plochy na trhovisku je určené dohodou v nájomnej zmluve.
3. Správca o prenajatí predajného zariadenia a predajnej plochy a o uhradení poplatku vydá jednotlivým predávajúcim účtovný doklad.

 

§ 6
Osoby oprávnené predávať a poskytovať služby na trhovisku

1. Na trhovisku môžu na základe povolenia Mesta predávať:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny.

2. Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských štátov Európskej únie.
3. Povolenie fyzickým alebo právnickým osobám na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta vydáva primátor Mesta na základe žiadosti adresovanej na Mestský úrad v Banskej Bystrici, ul. Československej armády 26. 

  

§ 7
Povinnosti predávajúcich na trhovisku

1. Predávajúci na trhovisku sú povinní najmä:
a) dodržiavať zák.č. 178/1998 Z.z. a tento Trhový poriadok
b) predávať tovar len na predajnom mieste určenom správcom
c) predajné zariadenie fyzickej osoby musí byť označené menom a adresou bydliska, predajné zariadenie právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie musí byť označené jej obchodným menom a adresou sídla
d) zaplatiť poplatky v zmysle trhového poriadku pred začatím predaja
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) udržiavať predajné miesto počas predaja a po jeho ukončení v čistote a poriadku. Predávajúci nesmie svojím počínaním ani iným spôsobom počas predaja negatívne ovplyvňovať svoje okolie,
g) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, v iných prípadoch vydať na požiadanie zákazníka potvrdenie o zaplatení tovaru,
h) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu,
i) mať k dispozícii inšpekčné knihy (predávajúci na základe živnostenského oprávnenia),
j) osoba oprávnená predávať výrobky na trhovom mieste je povinná predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej výroby, drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín
k) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.

 

§ 8
Práva a povinnosti správcu trhoviska

1. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie Trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
2. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje pri predaji vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve),
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov ,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku,
f) zabezpečuje v priestoroch tržnice verejný poriadok, podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu,
g) prideľuje predávajúcemu miesto na predaj za stanovený poplatok (o čom vydá potvrdenie) po kontrole osvedčenia na predaj,
h) zabezpečuje dostatok odpadových nádob, ich pravidelné vyprázdňovanie a dezinfekciu,
i) presne vyznačí na viditeľnom a prístupnom mieste, kde sa nachádza správa trhoviska, predajný a prevádzkový čas ,
j) umiestni Trhový poriadok na viditeľnom mieste a zabezpečí, aby bol k dispozícii predávajúcim i kupujúcim na základe ich požiadania,
k) zabezpečuje čistenie a umývanie predajných miest, odstraňovanie závad povrchovej úpravy trhoviska,
l) zabezpečí pre predávajúcich, kupujúcich a kontrolné orgány hygienické a sociálne zariadenia v blízkosti trhoviska
3. Správca trhoviska pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a kontrole dodržiavania ustanovení tohto nariadenia ako i trhového poriadku spolupracuje s Mestskou políciou v Banskej Bystrici a Mestským úradom v Banskej Bystrici.
4. Pri zistení porušenia ustanovení Trhového poriadku predkladá písomné záznamy o tejto skutočnosti primátorovi Mesta Banská Bystrica na ďalšie konanie.

 

§ 9
Dozor a sankcie

1. Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú :
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Mesto Banská Bystrica prostredníctvom poverených zamestnancov Mestského úradu v Banskej Bystrici
c) Mestská polícia v Banskej Bystrici
2. Orgány dozoru môžu v zmysle § 12, ods. 2 zák.č. 178/1998 Z.z. uložiť pokutu do 16.596,- € :
a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia ambulantného alebo správcovi za porušenie povinností podľa § 5 ods. 1 a 3 zák.č. 178/1998 Z.z.,
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný , alebo predáva výrobky mimo určených miest alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 3. zák.č. 178/1998 Z.z.
3. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 11.
4. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa osobitných
predpisov.
5. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných
predpisov nie sú týmto zákonom dotknuté.

 

 

§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z ostatných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Mesta.
2. Zrušuje sa:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 196/2007 „Trhový poriadok trhoviska na na Zvolenskej ceste 8 pred Hypermarketom TESCO, Banská Bystrica“ schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č.150/2007 MsZ dňa 4.12.2007 .

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č.459/2012-MsZ dňa 17.4.2012 a nadobúda účinnosť 10.mája 2012.


 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107358080

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka