Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 145/2004 - MsZ k schválenému územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky časť Hurbanova ul. II.

Schválené: 21.12.2004

Vyhlásené: 5.1.2005

Účinnosť: 2.2.2005

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 145/2004 - MsZ
k schválenému územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky časť Hurbanova ul. II.


Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení § 6 zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov ( ďalej znp) a zák. č. 50/76 Zb. v znp vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica k schválenému Územnému plánu CMZ Banská Bystrica – Zmeny a doplnky časť Hurbanova ul. II.

Článok I.
Úvodné stanovenie


§ 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu CMZ Banská Bystrica- Zmeny a doplnky, časť Hurbanova ul. II.


§ 2
Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu

Nariadenie určuje záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu. Rozsah riešeného územia sa dotýka parciel 3336/6; 3336/8; 3336/9; 3336/10; 5539/1 a 5542 k.ú. Banská Bystrica.Článok II.
Záväzné regulatívy

Pre optimálne usporiadanie a využívanie a dotváranie riešeného územia je nutné v návrhovom období akceptovať uvedené záväzné regulatívy.


§ 3
Regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia

Podrobné podmienky na umiestnenie stavby polyfunkčného objektu – bytového objektu s podstavanou vybavenosťou a garážami, sa stanovujú podľa záväzných regulatívov:
- Priestor lokality urbanizovať dostavbou polobloku s uličnou frontou od ul. J. Murgaša a J. M. Hurbana polyfunkčných objektom s prevládajúcou funkciou bývania.
- Maximálna hladina zástavby sa stanovuje na 4 nadzemné podlažia.
- Stavebná čiara je určená 10,0 m od Hurbanovej ul. a 6,0 m od ulice J. Murgaša.
- Koeficient zastavanosti max. 40 % pozemku na polyfunkčný dom + parking.
- Uličnú líniu Hurbanovej ulice a ul. J. Murgaša dotvoriť vysokou zeleňou alejového typu z vhodných druhov drevín.
- Dopravne je lokalita sprístupnená s obslužných komunikácií ul. J. Murgaša a Hurbanovej ulice.
- Nároky na statickú dopravu vyvolané investičným zámerom sú riešené na vlastnom pozemku investora.
- ustanovenia pamiatkového zákona požadujú pri zemných a výkopových prácach prizvať pre možný výskyt nálezov zástupcov pamiatkového úradu.


§ 4
Regulatívy umiestnenia stavby


Zastavovacie podmienky sú vymedzené v grafickej prílohe a navrhnuté nasledovne:

polyfunkčný dom:

- počet nadzemných podlaží do 4
- počet bytových jednotiek 28
- šírka objektu 9 – 12 m, dĺžka 68 m (ul. J. Murgaša) a 38 (ul. J. M. Hurbana)
- v uličnej časti ul. J. M. Hurbana v parteri riešiť vybavenosť
- garážovanie vozidiel na I. NP pod objektom zo strany Hurbanovej ul. v počte 7
- garážovanie vozidiel na I. NP zo strany ul. J. Murgaša v počte 16
- polyfunkčný dom leží na parcelách 3336/9, 3336/10 k.ú. B.Bystrica
- uličná čiara od ul. J. M. Hurbana 10,0 m , od ul. J. Murgaša 6,0 m
- odstup objektu od učebňového pavilónu 32,0 m, od telocvične 28,0 m a 5,0 m
- + - 0,00 stanovená na kótu 343,20 m. n. m.
- Objekt architektonicky prispôsobený existujúcej SPŠ – rovná strecha a jednoduchá architektúra v moderných výrazových prostriedkoch


§ 5
Dopravné regulatívy

- zo severovýchodnej strany objekt napojiť z existujúcej obslužnej komunikácie ul. J. M. Hurbana s vytvorením kolmého parkovanie pre osobné motorové vozidlá v počte 19
- z juhovýchodu objekt napojiť z existujúcej obslužnej komunikácie ul. J. Murgaša, s vytvorením pozdĺžnych parkovacích stání v počte 9
- statická doprava je riešená úrovňovo a pod objektom krytým garážovaním
- navrhované pešie komunikácie sú vedené po obvode polyfunkčného objektu a sú zapojené do existujúceho systému peších trás


§ 6
Regulatívy verejného technického vybavenia územia

- polyfunkčný objekt je napojený na technickú infraštruktúru, vedenú v okolí riešeného územia,
- prípojka VN je z existujúceho 6 kV kábla zaslučkovaním. Existujúci kábel prechádza v chodníku ul. J. M. Hurbana pred polyfunkčným domom. Trasa prípojky pôjde v chodníku ul. J. Murgaša do novej trafostanice pri telocvični JPŠ Murgaša. Dotknuté parcely 3336/9 a 3336/10 k.ú. B.Bystrica
- prípojka VN je zaústená do novej trafostanice umiestnenej v nike pri telocvični, z ktorej sú vyvedené NN rozvody pre polyfunkčný objekt. Dĺžka prípojky 100 m. Dotknuté parcely 3336/9 a 3336/10 k.ú. B.Bystrica.
- VN rozvody v danej lokalite sú 6 kV, technológiu trafostanice navrhnúť na napäťovú úroveň 22 kV z dôvodu postupného prechodu rozvodov s úrovne 6 kV na 22 kV.
- Kanalizačná prípojka DN 300 je napojená do verejnej kanalizácie ul. J. Murgaša, ktorá je zaústená do kanalizačného zberača DN 1000. V danej lokalite je jednotná kanalizačná sústava. Dotknuté parcely 3336/8, 3336/9,3336/10 k.ú. B.Bystrica.
- Prípojka pitnej vody je riešená na verejný vodovod v ul. J. M. Hurbana LT DN 80. Dotknuté parcely 3336/10 a 5539/1 k.ú. B.Bystrica, dĺžka prípojky 12 m.
- Plynová prípojka je napojená na existujúci plynovod PE D 110 PN 4100 kPa v ulici J. M. Hurbana. Dotknuté parcely 3336/10 k.ú. B.Bystrica, dĺžka prípojky 5 m.
- Pre navrhovaný polyfunkčný objekt je nutné preložiť verejnú kanalizáciu DN 300 v dĺžke 110 m v ul. J. Murgaša. Dotknuté parcely 3336/8, 3336/9, 3336/10.

§ 7
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby


V zmysle § 39a ods. 3, písmeno a/ zákona č. 50/1976 Zb. sa rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené, uvedené stavby je možné povoliť priamo v stavebnom konaní. V zmysle uvedeného ustanovenia sa od územného konania upúšťa u nasledovných stavieb:
SO 01 – polyfunkčný dom
SO 02 – prekládka kanalizácie
SO 03 – kanalizačná prípojka
SO 04 – prípojka VN
SO 05 – prípojka NN
SO 06 – trafostanica
SO 07 – vodovodná prípojka
SO 08 – prípojka plynu
SO 09 – prípojka slaboprúd
SO 10 – spevnené plochy a parkoviská
SO 11 – sadové úpravy
SO 12 – oplotenie

Článok III.


§ 8
Verejnoprospešné stavby

Územný plán CMZ Banská Bystrica – zmeny a doplnky, časť Hurbanova ul. II. nestanovuje žiadne verejnoprospešné stavby v zmysle Zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Článok IV.

§ 9
Záverečné ustanovenie

Uloženie územného plánu

Územný plán CMZ Banská Bystrica – Zmeny a doplnky časť Hurbanova ul. II bude uložený:
- 1 x na Meste Banská Bystrica, MsÚ – referáte územného rozvoja a výstavby, stavebný úrad
- 1 x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica
- 1 x na Krajskom stavebnom úrade Banská Bystrica


§ 10


Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici uznesením č. 290/2004 - MsZ zo dňa 21.12.2004 a nadobúda účinnosť 02.02.2005.

Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mestadnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107366326

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka