Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 145/2004 - MsZ k schválenému územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky časť Hurbanova ul. II.

Schválené: 21.12.2004

Vyhlásené: 5.1.2005

Účinnosť: 2.2.2005

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 145/2004 - MsZ
k schválenému územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky časť Hurbanova ul. II.


Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení § 6 zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov ( ďalej znp) a zák. č. 50/76 Zb. v znp vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica k schválenému Územnému plánu CMZ Banská Bystrica – Zmeny a doplnky časť Hurbanova ul. II.

Článok I.
Úvodné stanovenie


§ 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu CMZ Banská Bystrica- Zmeny a doplnky, časť Hurbanova ul. II.


§ 2
Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu

Nariadenie určuje záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu. Rozsah riešeného územia sa dotýka parciel 3336/6; 3336/8; 3336/9; 3336/10; 5539/1 a 5542 k.ú. Banská Bystrica.Článok II.
Záväzné regulatívy

Pre optimálne usporiadanie a využívanie a dotváranie riešeného územia je nutné v návrhovom období akceptovať uvedené záväzné regulatívy.


§ 3
Regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia

Podrobné podmienky na umiestnenie stavby polyfunkčného objektu – bytového objektu s podstavanou vybavenosťou a garážami, sa stanovujú podľa záväzných regulatívov:
- Priestor lokality urbanizovať dostavbou polobloku s uličnou frontou od ul. J. Murgaša a J. M. Hurbana polyfunkčných objektom s prevládajúcou funkciou bývania.
- Maximálna hladina zástavby sa stanovuje na 4 nadzemné podlažia.
- Stavebná čiara je určená 10,0 m od Hurbanovej ul. a 6,0 m od ulice J. Murgaša.
- Koeficient zastavanosti max. 40 % pozemku na polyfunkčný dom + parking.
- Uličnú líniu Hurbanovej ulice a ul. J. Murgaša dotvoriť vysokou zeleňou alejového typu z vhodných druhov drevín.
- Dopravne je lokalita sprístupnená s obslužných komunikácií ul. J. Murgaša a Hurbanovej ulice.
- Nároky na statickú dopravu vyvolané investičným zámerom sú riešené na vlastnom pozemku investora.
- ustanovenia pamiatkového zákona požadujú pri zemných a výkopových prácach prizvať pre možný výskyt nálezov zástupcov pamiatkového úradu.


§ 4
Regulatívy umiestnenia stavby


Zastavovacie podmienky sú vymedzené v grafickej prílohe a navrhnuté nasledovne:

polyfunkčný dom:

- počet nadzemných podlaží do 4
- počet bytových jednotiek 28
- šírka objektu 9 – 12 m, dĺžka 68 m (ul. J. Murgaša) a 38 (ul. J. M. Hurbana)
- v uličnej časti ul. J. M. Hurbana v parteri riešiť vybavenosť
- garážovanie vozidiel na I. NP pod objektom zo strany Hurbanovej ul. v počte 7
- garážovanie vozidiel na I. NP zo strany ul. J. Murgaša v počte 16
- polyfunkčný dom leží na parcelách 3336/9, 3336/10 k.ú. B.Bystrica
- uličná čiara od ul. J. M. Hurbana 10,0 m , od ul. J. Murgaša 6,0 m
- odstup objektu od učebňového pavilónu 32,0 m, od telocvične 28,0 m a 5,0 m
- + - 0,00 stanovená na kótu 343,20 m. n. m.
- Objekt architektonicky prispôsobený existujúcej SPŠ – rovná strecha a jednoduchá architektúra v moderných výrazových prostriedkoch


§ 5
Dopravné regulatívy

- zo severovýchodnej strany objekt napojiť z existujúcej obslužnej komunikácie ul. J. M. Hurbana s vytvorením kolmého parkovanie pre osobné motorové vozidlá v počte 19
- z juhovýchodu objekt napojiť z existujúcej obslužnej komunikácie ul. J. Murgaša, s vytvorením pozdĺžnych parkovacích stání v počte 9
- statická doprava je riešená úrovňovo a pod objektom krytým garážovaním
- navrhované pešie komunikácie sú vedené po obvode polyfunkčného objektu a sú zapojené do existujúceho systému peších trás


§ 6
Regulatívy verejného technického vybavenia územia

- polyfunkčný objekt je napojený na technickú infraštruktúru, vedenú v okolí riešeného územia,
- prípojka VN je z existujúceho 6 kV kábla zaslučkovaním. Existujúci kábel prechádza v chodníku ul. J. M. Hurbana pred polyfunkčným domom. Trasa prípojky pôjde v chodníku ul. J. Murgaša do novej trafostanice pri telocvični JPŠ Murgaša. Dotknuté parcely 3336/9 a 3336/10 k.ú. B.Bystrica
- prípojka VN je zaústená do novej trafostanice umiestnenej v nike pri telocvični, z ktorej sú vyvedené NN rozvody pre polyfunkčný objekt. Dĺžka prípojky 100 m. Dotknuté parcely 3336/9 a 3336/10 k.ú. B.Bystrica.
- VN rozvody v danej lokalite sú 6 kV, technológiu trafostanice navrhnúť na napäťovú úroveň 22 kV z dôvodu postupného prechodu rozvodov s úrovne 6 kV na 22 kV.
- Kanalizačná prípojka DN 300 je napojená do verejnej kanalizácie ul. J. Murgaša, ktorá je zaústená do kanalizačného zberača DN 1000. V danej lokalite je jednotná kanalizačná sústava. Dotknuté parcely 3336/8, 3336/9,3336/10 k.ú. B.Bystrica.
- Prípojka pitnej vody je riešená na verejný vodovod v ul. J. M. Hurbana LT DN 80. Dotknuté parcely 3336/10 a 5539/1 k.ú. B.Bystrica, dĺžka prípojky 12 m.
- Plynová prípojka je napojená na existujúci plynovod PE D 110 PN 4100 kPa v ulici J. M. Hurbana. Dotknuté parcely 3336/10 k.ú. B.Bystrica, dĺžka prípojky 5 m.
- Pre navrhovaný polyfunkčný objekt je nutné preložiť verejnú kanalizáciu DN 300 v dĺžke 110 m v ul. J. Murgaša. Dotknuté parcely 3336/8, 3336/9, 3336/10.

§ 7
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby


V zmysle § 39a ods. 3, písmeno a/ zákona č. 50/1976 Zb. sa rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené, uvedené stavby je možné povoliť priamo v stavebnom konaní. V zmysle uvedeného ustanovenia sa od územného konania upúšťa u nasledovných stavieb:
SO 01 – polyfunkčný dom
SO 02 – prekládka kanalizácie
SO 03 – kanalizačná prípojka
SO 04 – prípojka VN
SO 05 – prípojka NN
SO 06 – trafostanica
SO 07 – vodovodná prípojka
SO 08 – prípojka plynu
SO 09 – prípojka slaboprúd
SO 10 – spevnené plochy a parkoviská
SO 11 – sadové úpravy
SO 12 – oplotenie

Článok III.


§ 8
Verejnoprospešné stavby

Územný plán CMZ Banská Bystrica – zmeny a doplnky, časť Hurbanova ul. II. nestanovuje žiadne verejnoprospešné stavby v zmysle Zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Článok IV.

§ 9
Záverečné ustanovenie

Uloženie územného plánu

Územný plán CMZ Banská Bystrica – Zmeny a doplnky časť Hurbanova ul. II bude uložený:
- 1 x na Meste Banská Bystrica, MsÚ – referáte územného rozvoja a výstavby, stavebný úrad
- 1 x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica
- 1 x na Krajskom stavebnom úrade Banská Bystrica


§ 10


Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici uznesením č. 290/2004 - MsZ zo dňa 21.12.2004 a nadobúda účinnosť 02.02.2005.

Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mestadnes je: 23.2.2018

meniny má: Roman, Romana

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

100465758

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka