Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 20/2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka

Schválené: 13.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 4 ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1, § 8 ods. 3 druhá veta a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nadväzujúc na tradície Mestskej základiny starostu Banskej Bystrice Andreja Hanzlíka a v záujme podpory vzdelanosti v meste Banská Bystrica, vydáva toto

 


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 20/2011,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2009
o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka ( ďalej VZN)


Časť prvá

Zmeny a doplnky VZN číslo 9/2009


I.

Slová „Odbor školstva MsÚ“ sa v celom nariadení nahrádzajú slovami „ príslušný organizačný útvar MsÚ.“

II.

Ustanovenie § 4 „Žiadosť o štipendium“ sa ods. (2), bod 3 mení nasledovne:

(2) Žiadosť o štipendium musí obsahovať:
3. doklad o študijných výsledkoch žiadateľa za predchádzajúce dva roky,

III.

Ustanovenie § 10 „Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia“ sa dopĺňa a mení nasledovne:

(1) Ak v tomto nariadení nie je uvedené inak, primerane sa použije platné všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica, o poskytovaní dotácií.
(2) sa vypúšťa
(3) sa mení na ods. (2 ) nasledovne:
(2) V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže rozhodnúť v konkrétnom prípade o upustení od niektorej z podmienok uvedených v § 2 a § 3 tohto nariadenia Mestské zastupiteľstvo. Takéto uznesenie Mestského zastupiteľstva musí byť prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Body (4) a (5) sa prečíslovávajú na body (3) a (4).


IV.

V časti „Prílohy k žiadosti“ sa dopĺňa bod 5, ktorý znie:
5. Počet členov domácnosti a vzájomný vzťah medzi nimi, ako blízkymi osobami. (Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel a iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom rodinnému pomeru.)

Časť druhá
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Všetky doručené žiadosti o štipendium pred účinnosťou tohto VZN sa budú prehodnocovať a posudzovať v zmysle tohto VZN.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 308 /2011 dňa 13. decembra 2011 a nadobúda
účinnosť dňom 01.januára 2012.

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica

Súbor na stiahnutie VZN č. 20 - 2011.pdf VZN č. 20 - 2011.pdf (97 kB)

dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101393533

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka