Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

VZN 131/2004 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica Návrh Zmien a doplnkov, Blok č. X - záväzná časť

Schválené: 24.8.2004

Účinnosť: 8.10.2004

Všeobecne záväzné nariadenie č. 131/2004
k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica
Návrh Zmien a doplnkov, Blok č. X - záväzná časťMestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovení §- u 6 a §-u 11,
ods.4, písmeno g) zákona č.369/90 o Obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie k schválenému
Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – návrh zmien
a doplnkov, Blok č.X (ďalej len VZN)Čl. 1
1. Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu.
2. Územný plán Centrálna mestská zóny Banská Bystrica – Návrh zmien
a doplnkov, Blok č.X platí v plnom rozsahu.


Čl. 2
Záväzné zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia

funkčný regulatív: objekty polyfunkčné s funkciou obchodov, služieb, administratívy, nezávadnej výroby ( v parteri) a bývanie. V rámci každého objektu je nutné riešiť podzemné a nadzemné parkovanie.
zachovanie pôvodne formovanej štruktúry založenej na radovej zástavbe pozdĺžnych parciel
zachovanie historickej parcelácie a jej rešpektovanie novou výstavbou
dostavby zadných traktov viesť v uvoľnenej stavebnej čiare, maximálna hranica dostávb sa stanovuje na 2 m od priľahlej hranice komunikácie
miera v (%) zastavanosti traktov nie je určená a bude individuálne posudzovaná na základe pamiatkového a archeologického výskumu
vzhľadom na individuálne stanovenie % zastavanosti zadných traktov bude v súlade s ustanoveniami zákona č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu každý objekt podliehať územnému aj stavebnému konaniu,
t.j. ÚPN – CMZ , Zmeny a doplnky blok č. X nevyužíva § 39 a zákona č. 50/1976
Zb (Stavebný zákon)
výšková hladina novej zástavby je 4 nadzemné podlažia vrátane podkrovia
komunikačné napojenie zadných traktov komunikáciou typu D1 šírky 4,5 m trasovanou okrajom areálu Pamätníka SNP po parcelu č. 1306/2 a zokruhovaním pri objekte na parcele č. 1308/1
plánovaná parking garáž (kapacita 144 v pôvodnom ÚPN – CMZ) sa presúva
do južnej zóny areálu Pamätníka SNP (kapacita 100)
Jadrom Bloku č. X je areál Pamätníka SNP, ktorý má parkovú úpravu. Táto úprava sa rešpektuje a nová zeleň ju len doplní – napr. alej pri navrhovanej komunikácii, kompozičné dotvorenie vnútorných záhrad.

Verejnoprospešné stavby
1) – komunikačné prepojenie funkčnej triedy D1 od parkoviska pri vstupe
k Pamätníku SNP na juhozápadnej a severozápadnej hranici pozemkov
Pamätníka a priľahlých objektov po parcelu č. 1306/2, zokruhované
okolo objektov na parcele č. 1308/1.Základná šírka komunikácie je 4,5m.
2) – v trase komunikačného prepojenia vedenia inžinierskych sietí
- vodovod
- kanalizácia
- elektrika
- plyn
- telekomunikácie

Čl.3
Záverečné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie bude archivované:
- 1x na referáte územného rozvoja a výstavby MsÚ Banská Bystrica
- 1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica
- 1x na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Návrh Zmien a doplnkov, Blok č. X bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 211/2004 dňa 24.08.2004 a nadobúda účinnosť dňom 08.10.2004.
.
Ing. Králik Ján, CSc
primátor mesta
Súbor na stiahnutie VZN 131-2004.pdf VZN 131-2004.pdf (65.7 kB)

dnes je: 17.12.2017

meniny má: Kornélia

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Pondelok 18.12. - 31.12.
Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.12.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.12.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

96707447

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka