Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2008 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Námestie Štefana Moysesa

Schválené: 27.3.2008

Účinnosť: 5.5.2008


Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, časť Námestie Štefana Moysesa.

§ 1
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania

pozemkov a stavieb
(1) Regulatívy funkčného využívania pozemkov:
a) za nosnú funkciu v riešenom území považovať dopravnú vybavenosť. V riešenom území situovať podzemnú parkovaciu garáž s verejným WC,
b) ako neprípustné sú stanovené plochy výroby, skladového hospodárstva,
c) verejné priestory dotvárať spevnenými plochami so zeleňou.
(2) Regulatívy priestorového usporiadania pozemkov
a) urbanisticko – architektonicky formovať daný priestor ako verejný,
b) hladina zástavby je maximálne dve podzemné podlažia,
c) strechu objektu osadiť na úroveň strechy tržnice a okolitej spevnenej plochy,
d) strechu objektu poňať ako verejný priestor s úpravou pre oddychový pobyt,
e) do objektu parkovacej garáže integrovať zariadenie verejných WC,
f) vjazd do objektu parkovacej garáže riešiť zo smeru od Bakossovej ulice.

§ 2
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

(1) Objekt parkovacej garáže je objektom verejného dopravného vybavenia danej lokality.
(2) Vstup do parkovacieho domu (vstup na rampu) riešiť na vymedzenom po-zemku.
(3) Stanoviť 4% navrhovaných parkovacích miest aj na parkovanie pre telesne postihnutých.
(4) Kanalizáciu zaústiť do existujúcej kanalizácie z Bakossovej ulice.

§ 3

Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch urbánnych
priestorov s určením zastavovacích podmienok
Umiestňuje sa podzemná stavba hromadných garáží v rozsahu vymedzenom vo výkrese č. 5 grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie.

§ 4
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

(1) Požiadavku bezbariérovosti v riešenom území obce zohľadniť pri projektovaní v následných stupňoch dokumentácie pre stavbu nebytovej budovy v časti určenej na užívanie verejnosťou (§ 56 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.).
(2) Stavby musia spĺňať osobitné požiadavky na užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, najmä požiadavku bezbariérovosti podľa platných predpisov a noriem (Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a príloha k uvedenej vyhláške).

§ 5
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových

rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny
(1) Dostavbu v existujúcich urbánnych štruktúrach riešiť tak, aby sa zachovalo dominantné postavenie hradného areálu v danom priestore.
(2) Tvaroslovie architektúry v priestoroch pamiatkovej rezervácie nevylučuje súčasné architektonické výrazové prostriedky.
(3) Stavebník/investor každej stavby vyžadujúcej si zemné práce (líniové stavby, budovanie komunikácií atď.) si od Archeologického ústavu SAV v Nitre už v stupni projektovej prípravy, resp. územného konania (v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov) vyžiada vyjadrenie k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk. Stanovisko bude slúžiť ako podklad k stanovisku/rozhodnutiu Pamiatkového úradu SR alebo Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica v zmysle zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
(4) Pri realizácii stavieb alebo v iných súvislostiach nájdených počas výkopových a zemných prác si orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu - Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vyhradzuje právo rozhodnúť o podmienkach ich zakomponovania do novej výstavby alebo ich odstránení s určením konkrétnych podmienok aj pri využití dochovaného materiálu.
(5) Pri realizácii stavieb nesmie dôjsť k narušeniu okolitých pamiatkových objektov.
(6) Plochu v úrovni terénu upraviť v kombinácii so zeleňou (zatrávnené plochy, nízka zeleň, stromová zeleň s nízkou korunou). Dokumentáciu sadových úprav odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici.
(7) Nepripustiť výsadbu stromov s vysokou korunou, ktoré by do budúcnosti vytvárali bariéru pre pohľadové vnímanie Hradného areálu.
(8) Udržať objem a rozlohu zelených plôch v riešenom území. V prípade úbytku riešiť adekvátnu náhradu za odstránenú zeleň náhradnou výsadbou na dotknutom území.

§ 6
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby

V riešenom území sa nenavrhujú stavby, na ktoré sa vzťahuje § 39a ods. 3 písm. a), zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 7
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

V riešenom území je nutné pre navrhovanú výstavbu sceliť parcelu č. 1829 s časťou parcely č. 1833, a s novovytvorenou parcelou č. 1/9, podľa GP č. 17801591-010/2008, katastrálne územie Banská Bystrica

§ 8
Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom území.

(1) Pozemky na verejnoprospešné stavby nie sú navrhnuté.
(2) Na asanáciu je určený objekt na parcele: č. 1833, katastrálne územie Banská Bystrica.
(3) Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb je vo výkrese č.6 grafickej časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Námestie Štefana Moysesa.

§ 9
Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 27.03.2008 uznesením č.187/2008 - MsZ.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 05.05.2008.Ivan Saktor
primátor mesta
Banská Bystrica

 

Súbor na stiahnutie VZN_č._7-2008.pdf VZN_č._7-2008.pdf (148.4 kB)

dnes je: 19.2.2018

meniny má: Vlasta

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Pondelok 19.2. - 4.3.
Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

100325026

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka