Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8 / 2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky III. etapa

Schválené: 19.9.2017

Vyhlásené: 28.9.2017

Účinnosť: 30.10.2017

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovenia § 11, ods. 4, písmeno c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica - Zmeny a doplnky III. etapa.

§ 1

Účel nariadenia

Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesto Banská Bystrica vyhlasuje záväznú časť Územného plánu mesta Banská Bystrica s - Zmeny a doplnky III. etapa chváleného uznesením č.902/2017- MsZ dňa 19.09.2017.

§ 2

Rozsah platnosti

VZN je platné pre územie mesta Banská Bystrica vymedzené hranicami katastrálnych území Banská Bystrica, Radvaň, Kostiviarska, Sásová, Podlavice, Kremnička, Senica, Šalková, Uľanka.

§ 3

Záväzná časť územného plánu

Neoddeliteľnú súčasť tohto VZN tvorí Záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica - Zmeny a doplnky III. etapa v rozsahu:

a/ Textová časť - kapitola B.20. Záväzná časť, ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja so stanovením zásad priestorového a funkčného využívania územia a verejnoprospešných stavieb uvedená v Prílohe č. 1 tohoto nariadenia v rozsahu nasledovných kapitol:

B.20.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

B.20.4. Zásady, regulatívy a limity umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

Ostatné kapitoly záväznej časti ostávajú bezo zmeny.

§ 4

Uloženie a sprístupnenie územnoplánovacej dokumentácie

Schválený Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky - III. etapa je uložený a sprístupnený k nahliadnutiu:

1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad - odbor územného plánovania a architekta mesta

1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad - stavebný úrad

1x na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky

Kompletná textová aj grafická časť Územného plánu mesta Banská Bystrica je zverejnená na webovej stránke mesta Banská Bystrica - www.banskabystrica. sk

§ 5

Záverečné ustanovenia

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 19.09.2017 uznesením č. 902/2017-MsZ a nadobúda účinnosť 30.10.2017.


 


 


 


 


 

                                                                                                                     Ján Nosko

                                                                                                                primátor mesta


 

Súbor na stiahnutie VZN č. 8- 2017.pdf VZN č. 8- 2017.pdf (1.3 MB)

dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101393553

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka