Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2017 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Schválené: 19.9.2017

Vyhlásené: 20.9.2017

Účinnosť: 6.10.2017

 

Mesto Banská Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon") vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2017 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

 

 

Článok I.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5 /2017 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica schválené uznesením mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 860/2017 dňa 20.06.2017 sa mení nasledovne:

Ustanovenie § 7 určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni sa mení v bode 2. nasledovne:

2. Vo vybraných školských jedálňach sa pripravujú diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zriaďovateľ určí, ktorá materská a základná škola môže poskytovať diétne stravovanie za splnenia a dodržania legislatívnych podmienok.

 

Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza výšku finančného príspevku na diétne stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR:

(Tabuľka č. 1 je uvedená v priloženom súbore)

 

b) Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na diétne stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR:

(Tabuľka č. 2 je uvedená v priloženom súbore)

 

 

Článok II.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2017 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 905/2017 dňa 19.09.2017 a nadobúda účinnosť dňom 06.10.2017.

 

 

 

Ján Nosko

primátor mesta Banská Bystrica

dnes je: 18.6.2018

meniny má: Vratislav

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
  • Pondelok179graphic-icon
  • Utorok2310graphic-icon
  • Streda2513graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104132771

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka