Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Banská Bystrica

Schválené: 21.3.2017

Vyhlásené: 28.3.2017

Účinnosť: 15.4.2017

Mesto Banská Bystrica na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, § 17, § 18 ods.4 a § 27 písm. a) zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Banská Bystrica (ďalej len nariadenie).

 

§1
Účel nariadenia


Účelom tohto nariadenia je upraviť podmienky a stanoviť pravidlá poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom v Meste Banská Bystrica na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie a pri zabezpečovaní základných životných podmienok.

 

§ 2
Vymedzenie základných pojmov


Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dávka, ktorú môže mesto poskytnúť fyzickej osobe v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s fyzickou osobou v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa v čase podania žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi. (1)

(1)§ 17 ods. 1 Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov

 

 

§ 3
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi


1)
Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorý je odkázaný na poskytovanie dávky v hmotnej núdzi najmä v prípadoch keď je:


a) ohrozené zdravie a život tejto osoby alebo s ním posudzovanej osoby,
b) ohrozený zdravý vývoj a rast spoločne posudzovaného dieťaťa,
c) možné dokladovať a deklarovať naliehavosť odkázanosti na túto formu pomoci,
d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
e) pomoc pri vybavení osobných dokladov
f) uplatňovanie práv a právom chránených záujmov maloletého dieťaťa ak je to v jeho záujme v zmysle sociálnoprávnej ochrany (napr. súdny poplatok na určenie otcovstva a pod.)
g) podpora aktivít zdravotne postihnutých občanov ako doplnkových foriem ich liečenia, pracovného a spoločenského uplatnenia.

 

2) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo kombinovanej.

 

3) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi vo vecnej forme sa môže poskytnúť pre takého občana alebo rodinu, ktorej životné návyky alebo spôsob života nezaručujú účelné využitie tejto jednorázovej dávky v hmotnej núdzi v peňažnej forme..


4) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky stanovenej v § 4 tohto nariadenia.


5) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je možné ju poskytnúť žiadateľovi v rámci kalendárneho roka len raz.


6) V odôvodnených prípadoch sa môže poskytnúť jednorazová dávka v hmotnej núdzi opakovane ako súčet takto poskytnutých dávok jednému občanovi, zároveň však nesmie presiahnuť v jednom roku limit stanovený v § 4 tohto nariadenia. Odôvodneným dôvodom sa rozumie neschopnosť žiadateľa narábať s finančnými prostriedkami (účelové zneužitie prostriedkov na iné účely ako je uvedené v rozhodnutí, z dôvodu, že občan s touto formou súhlasí a pod.).


7) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje Mesto zo svojho rozpočtu na základe predloženia kompletnej žiadosti s príslušnými požadovanými potvrdeniami a na základe vykonaného šetrenia v domácnosti žiadateľa alebo miesta na ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava.


8) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá fyzickej osobe alebo fyzickým osobám spoločne posudzovaným podľa tohto nariadenia za predpokladu, že si uplatnila zákonné nároky.

 
§4
Limity pre jednorazovú dávku v hmotnej núdzi


1) O výške jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje primátor mesta.

2) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá v nasledovných limitoch:
a) jednotlivcovi maximálne do výšky 40 €
b) bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti (napr. dospelé deti) max.do výšky 80 €
c) rodine s 1-3 nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 120 €
d) rodine s 4 a viac nezaopatrenými deťmi max. 150 €
e) do výšky správneho poplatku na vybavenie občianskeho preukazu.


§5
Posudzovanie poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

 

1) Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi spĺňajúcim podmienky tohto nariadenia podáva písomnú žiadosť na Mestský úrad v Banskej Bystrici spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú:
a) potvrdenie o výške dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia súdu
b) potvrdenie o evidencií žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný
c) čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
d) vyjadrenie školy o návšteve školy a hodnotenie žiaka, ak je žiadateľom o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi rodina s maloletým dieťaťom – deťmi
e) potvrdenie o úhradách za miestne dane a poplatky
f) iné potrebné relevantné dokumenty potrebné na posúdenie žiadosti (najmä pri prípadoch uvedených v § 3 ods, 1 – napr. potvrdenie PZ on strate dokladu totožnosti, komplexný posudok ÚPSVaR, miera funkčnej poruchy, odporučenie lekára a pod.).


§ 6
Spoločné ustanovenia

Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov.
1) Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok.
2) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov schválených v danom rozpočtovom roku Mestským zastupiteľstvom.§ 7
Záverečné ustanovenia.
1. Zrušuje sa:
a) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom Mesta Banská Bystrica bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici č. 701/2009 dňa 15.12.2009
b) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 25/2012 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta Banská Bystrica bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici č. 740/2011 dňa 11.12.2011
c) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2014 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta Banská Bystrica bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici č. 1427/2014 dňa 30.6.2014

2. Toto nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom Mesta Banská Bystrica bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici č.758/2017 - MsZ, dňa 21.03.2017 a nadobúda účinnosť dňom 15.04.2017.

 
 
Ján Nosko
primátor mesta

Súbor na stiahnutie VZN č. 3 - 2017.pdf VZN č. 3 - 2017.pdf (1.7 MB)

dnes je: 18.6.2018

meniny má: Vratislav

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
  • Pondelok179graphic-icon
  • Utorok2310graphic-icon
  • Streda2513graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104132669

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka