Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 174/2006 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica - Zmeny a doplnky časť Polyfunkčný dom Námestie Slobody – záväzná časť

Schválené: 31.10.2006

Vyhlásené: 8.11.2006

Účinnosť: 8.12.2006


Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 174/2006
k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica -
Zmeny a doplnky časť Polyfunkčný dom Námestie Slobody – záväzná časť


Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-u 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky časť Polyfunkčný dom Námestie Slobody (ďalej len VZN)

Článok I.
Úvodné ustanovenie

§1
Účel nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica - Zmeny a doplnky časť Polyfunkčný dom Námestie Slobody.

§2
Rozsah platnosti

Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu, zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom obmedziť.


Článok II.
Záväzné regulatívy

Záväzné zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia.
Pre optimálne usporiadanie a využívanie riešeného územia je nutné v návrhovom období akceptovať uvedené záväzné zásady a regulatívy.

§ 3
Záväzné zásady a regulatívy pre usporiadanie územia


V súlade s § 13 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov určuje nasledovné zásady a regulatívy :
- na parcele KN C č. 1127/14 o rozlohe 835 m2 na Námestí Slobody v KÚ Banská Bystrica, bude postavený polyfunkčný dom s využitím pre obchodné, administratívno-technické a obytné účely. Pôdorysná zastavaná plocha objektu bude do 550 m2.Objekt bude mať jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia. Výška objektu bude 13,5m. Na zostávajúcej ploche pozemku, budú chodníky, parkovacie miesta a zeleň.
- architektonické riešenie určuje exponovaná poloha objektu. Tvarové a materiálové stvárnenie priestorovú polohu akceptuje formou pôdorysne uvoľneného nárožia podielom presklených plôch, náročným a kvalitným detailom. Objekt je koncipovaný tak, aby umožnil dostavbu ulice smerom k Triede SNP.

§ 4
Regulatív dopravného a technického vybavenia

- prístup k polyfunkčnému domu ako aj do podzemného parkoviska bude z jestvujúcej komunikácie vedúcej z Námestia Slobody smerom k obytným budovám. Na povrchu budú zriadené 4 parkovacie stojiská a v podzemí 19 stojísk, spolu 23 stojísk.
- v danej lokalite sa nachádzajú jestvujúce rozvody vody a kanalizácie, ktoré bude potrebné čiastočne preložiť a upraviť. Z novo navrhnutých rozvodov bude napojený samotný objekt ako aj jestvujúce stánky rýchleho občerstvenia. Pre prevádzku nie je potrebné budovať čistiace zariadenia.
- verejný vodovod DN 200 a DN 110 prechádza pozdĺž pozemku v jeho západnej a južnej časti. V juhozápadnej časti pozemku bude potrebné zrealizovať prekládku vodovodu DN 110. Napojenie objektu a tiež stánkov rýchleho občerstvenia, bude zrealizované z DN 110 zo samostatnej vodomernej šachty za podmienok dohodnutých so StVS.
- kanalizačná prípojka v dĺžke cca 18 m bude zaústená do verejnej kanalizácie DN 800, ktorá prechádza popri pozemku v smere severovýchod - juhozápad , cez revíznu šachtu do ktorej budú napojené aj stánky rýchleho občerstvenia.
- zásobovanie elektrickou energiou predmetného objektu je uvažované samostatným káblovým rozvodom v zemi napojeným na vývod z rozvodnej skrine RIS na budove Rozkvet - Výrobné družstvo invalidov , ktorá je súčasťou distribučných rozvodov SSE na jestvujúcom objekte s obchodmi. Inštalovaný výkon cca 72, 0 kW. Súčasný odber cca 50 kW.
- zásobovanie plynom bude zabezpečené z jestvujúceho plynovodu z ocele DN 200 PN, 100 kPa, ktorý prechádza pozdĺž pozemku po jeho západnej strane, samostatnou prípojkou v dĺžke cca 15 m. Plyn bude využitý na vykurovanie objektu.
- na predmetnom území v jeho západnej časti sa nachádzajú rozvody Slovak Telecomu, ktoré bude potrebné preložiť v dĺžke 337 m a upraviť. podľa podmienok dohodnutých s ich majiteľom. Napojenie na telefónne rozvody bude vykonané z jestvujúcich rozvodov z jestvujúcej šachty na ul. ČSA, samostatnou prípojkou v dĺžke cca 105m.

§ 5
Umiestnenie stavby na pozemku, určenie vybavenosti stavby
a začlenenie do okolitej zástavby

- pôdorysne sa objekt od priečelia š. 20 m postupne dozadu zužuje v troch šírkach, tak aby bola dosiahnutá potrebná odstupová vzdialenosť 9,3 m od výškového obytného domu na prízemí a 12,3 m na 1-3 poschodí, tiež sa tak získa priestor pre vjazd do podzemných parkovísk a parkoviská. Celková plocha pozemku podľa geometrického plánu je 835 m2.
- objekt bude na riešenom pozemku osadený nasledovne : uličná čiara 3m od severnej a východnej hranice jestvujúcej komunikácie a hranice pozemku. Na západnej strane bude osadený presne na hranici riešeného pozemku. Objekt bude mať rovnú strechu. Ostatná plocha pozemku bude využitá na parkoviská (4 miesta), umiestnenie smetných nádob, chodníky a zeleň.
- objekt bude mať štandardné technické vybavenie
- svojim riešením objekt rešpektuje okolitú zástavbu a vhodne dopĺňa charakter Námestia
Slobody


§ 6
Stavby nevyžadujúce rozhodnutie o umiestnení stavby

- nenavrhujú sa

§ 7
Delenie a sceľovanie pozemkov

- je potrebné rešpektovať spracovaný geometrický plán pre oddelenie parcely č. KN C 1127/14 z parcely KN E č.1-1190/1 kat. územie Banská Bystrica.


Článok III.

§ 8
Verejnoprospešné stavby a asanačné opatrenia


V zmysle § 108 stavebného zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, pozemky, stavby a práva k nim potrebné na uskutočnenie stavieb, alebo opatrení vo verejnom záujme možno vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného úradu.
Stavbou budú dotknuté jestvujúce verejnoprospešné stavby nasledovnými objektmi :
VS 01Prípojka a prekládka vodovodu .
VS 02Prípojka kanalizácie.
VS 03NN prípojka.
VS 04Prípojka telefónu a prekládka telefónneho kábla
VS 05 Prípojka STL plynovodu
VS 06 Spevnené plochy a prístupy k pozemkom a stavbám.
Činnosťou budú dotknuté verejnoprospešné stavby na nasledovných pozemkoch: KN E č.1-2527/1, č.1-170, č.1-2500/199, č. 1-2500/198, č. 1-1190/1,č. 1-2330,č. 1-2329,č. 1-2331,č. 1-2338/259, KN C č. 1203/2, č. 1202/1, KÚ Banská Bystrica.


§ 9
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb


Grafická príloha ÚPN obce územnoplánovacej dokumentácie je záväzná v nasledujúcom rozsahu:
V.č.3.Komplexný urbanistický návrh M 1: 1000
V.č.4.Výkres regulácie územia M 1: 500
V.č.5.Výkres technickej infraštuktúry, verejno-prospešných stavieb a dopravy, M 1:500

Čo nie je uvedené v záväznej časti je smerné. Záväzné časti ÚPN je možné meniť zmenami a doplnkami k ÚPN, ktoré po prerokovaní schvaľuje mesto. O úprave smernej časti rozhoduje orgán, ktorý ÚPD obstaral.


Článok IV.

§ 10
Záverečné ustanovenia


Uloženie územného plánu
Územný plán Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica - Zmeny a doplnky časť Polyfunkčný dom Námestie Slobody bude uložený:
1x na Meste Banská Bystrica, MsÚ - Referáte územného rozvoja a výstavby, stavebný úrad
1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica
1x na Krajskom stavebnom úrade Banská Bystrica§ 11

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 174/2006 o Územnom pláne centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Polyfunkčný dom Námestie Slobody bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
č. 618/2006-MsZ zo dňa 31.októbra 2006 a nadobúda účinnosť dňom 8.decembra 2006.Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta

dnes je: 18.6.2018

meniny má: Vratislav

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
  • Pondelok179graphic-icon
  • Utorok2310graphic-icon
  • Streda2513graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104132616

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka