Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.15/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

Schválené: 13.9.2016

Vyhlásené: 14.9.2016

Účinnosť: 1.10.2016

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici (ďalej „MsZ“) podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

 

 

 

Článok I

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica schválené uznesením mestského zastupiteľstva č.269/2015 zo dňa 03.11.2015, ktoré je účinné od 20.11.2015 sa mení a dopĺňa nasledovne :

 

 

1. v celom texte sa slovné spojenie:

"minimálne 20 % celkového rozpočtu projektu" nahrádza znením:

"minimálne 10 %  celkového rozpočtu projektu".

 

2. Z § 6 ods. 6 písm. c) sa vypúšťa text v zátvorke "(príloha č. 1 tohto VZN)“.

 

3. § 7 ods. 1 sa mení nasledovne:

1. Žiadosť sa podáva na tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke Mesta           

    www.banskabystrica.sk v časti  Dotácie, a to:

    a) osobne prostredníctvom klientského centra MsÚ,

    b) elektronickou poštou na adresu: podatelna@banskabystrica.sk; žiadosť musí byť riadne            signovaná žiadateľom a zaslaná v čitateľnej forme vo formáte pdf.. Po schválení žiadosti o dotáciu je žiadateľ povinný, najneskôr do dňa podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie, predložiť originál podpísanej žiadosti.

    c) poštou na adresu: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská            Bystrica.         

 

4. v § 7 ods. 4  sa vypúšťa slovo "s prílohami"

 

5. v § 7 ods. 4 písm. b) sa slovné spojenie:

"konečný prijímateľ" nahrádza slovom:

"žiadateľ".

 

6. § 10 ods. 2 pism. g) sa mení nasledovne:

  

g) záväzok prijímateľa zabezpečiť vhodnú propagáciu Mesta ako poskytovateľa dotácie použitím erbu s textom "Realizované s finančnou podporou“ umiestneného na www.banskabystrica.sk v sekcii Propagácia podujatí - erb mesta na stiahnutie, na plagátoch, pozvánkach, dielach, obrazovom alebo zvukovom zázname a umiestnenie tohto erbu so spätným odkazom na internetových stránkach ak sa týkajú projektu, na ktorý bola poskytnutá dotácia.

 

7. v § 11 ods. 5 sa druhá veta nahrádza znením:

 

Vyúčtovanie sa podáva na tlačivách, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Mesta   www.banskabystrica.sk v časti  Dotácie.

 

 

 

Článok II

 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.15/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 587/2016-MsZ  zo dňa 13.09.2016 a účinnosť nadobúda dňom 01.10.2016, okrem Článku I. ods.6, ktorý nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017.

 

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107358047

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka