Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica - Zmeny a doplnky Blok č. 9

Schválené: 28.6.2016

Vyhlásené: 1.7.2016

Účinnosť: 1.8.2016

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovenia § 11, ods. 4, písmeno c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Blok č.9

 

§1
Účel nariadenia


Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesto Banská Bystrica vyhlasuje záväznú časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Blok č.9 schváleného uznesením č. 482/2016- MsZ dňa 28.6.2016.

 

§ 2
Rozsah platnosti

 

VZN je platné pre územie CMZ Banská Bystrica vymedzené blokom 9.

 

§ 3
Záväzná časť územného plánu

 

Neoddeliteľnú súčasť tohto VZN tvorí Záväzná časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Blok č.9 v rozsahu:
a/ Textová časť - Záväzná časť, ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja so stanovením zásad priestorového a funkčného využívania územia a verejnoprospešných stavieb uvedená v prílohe č. 1
tohoto nariadenia v rozsahu nasledovných kapitol:
1. Regulatívy priestorového a funkčného využitia pozemkov a stavieb
2. Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
3. Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením
zastavovacích podmienok
4. Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
5. Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových
zón a do ostatnej krajiny
6. Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavieb
7. Požiadavky na delenie na sceľovanie pozemkov
8. Pozemky na verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území
obce
9. Zoznam verejnoprospešných stavieb
10. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

b/ Grafická časť Záväzná časť, uvedená v Prílohe č. 2 tohoto nariadenia , ktorá obsahuje:
1. výkres č.2 – Komplexný urbanistický návrh (funkčná regulácia)
2. výkres č. 3 – Dopravné riešenie
3. výkres č. 4 – Návrh funkčného využitia objektov
4. výkres č.5 – Výkres priestorovej regulácie

 

§ 4
Uloženie a sprístupnenie územnoplánovacej dokumentácie

 

Schválený Územný plán Mesta Banská Bystrica je uložený a sprístupnený k nahliadnutiu:
a) 1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad – odbor územného plánovania a architekta mesta
b) 1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad – stavebný úrad
c) 1x na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky

 

§ 5
Záverečné ustanovenia

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 28.06.2016 uznesením č. 482/2016-MsZ a nadobúda účinnosť 01.08.2016.

 

 

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

 

(Poznámka: Príloha č. 1 a Príloha č. 2 sa nachádza v priloženom súbore)

Súbor na stiahnutie VZN č. 13 - 2016.pdf VZN č. 13 - 2016.pdf (2 MB)

dnes je: 18.6.2018

meniny má: Vratislav

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
  • Pondelok179graphic-icon
  • Utorok2310graphic-icon
  • Streda2513graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104132758

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka