Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky II. etapa

Schválené: 19.4.2016

Vyhlásené: 28.4.2016

Účinnosť: 1.6.2016

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovenia § 11, ods. 4, písmeno c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie MestaBanská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky II. etapa

 

§1

Účel nariadenia

 

Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesto Banská Bystrica vyhlasuje záväznú časť Územného plánu mesta Banská Bystrica s – Zmeny a doplnky II. etapa chváleného uznesením č.428/2016-MsZ dňa 19.4.2016.

 

§ 2

Rozsah platnosti

 

VZN je platné pre územie mesta Banská Bystrica vymedzené hranicami katastrálnych území Banská Bystrica, Radvaň, Kostiviarska, Sásová, Podlavice, Kremnička, Senica, Šalková, Uľanka.

 

§ 3

Záväzná časť územného plánu

 

Neoddeliteľnú súčasť tohto VZN tvorí Záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica -Zmeny a doplnky II. Etapa v rozsahu:

a/ Textová časť – kapitola B.20. Záväzná časť, ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja so stanovením zásad priestorového a funkčného využívania územia a verejnoprospešných stavieb uvedená v Prílohe č. 1 tohoto nariadenia v rozsahu nasledovných kapitol:

B.20.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčnéného využívania územia

B.20.2. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia a určenie regulácie využitia jednotlivých plôch – Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania častí mesta

B.20.3. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

B.20.4. Zásady, regulatívy a limity umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

B.20.5. Zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov. ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

B.20.6. Zásady, regulatívy a limity starostlivosti o životné prostredie

B.20.7. Ostatné zásady, regulatívy a limity

B.20.8. Vymedzenie zastavaného územia

B.20.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

B.20.10. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

B.20.11. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

B.20.12. Zoznam verejnoprospešných stavieb

B.20.13. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

B.20.14. Zoznam vybraných pojmov a skratiek použitých v záväznej časti

 

b/ Grafická časť Záväzná časť, uvedená v Prílohe č. 2 tohoto nariadenia , ktorá obsahuje:

výkres č.3a – Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia – v znení Z a D II. etapa

výkres č. 4 -Verejné dopravné vybavenie – v znení Z a D II. etapa

výkres č. 6b– Ochrana prírody a tvorba krajiny – v znení Z a D II. etapa

výkres č.7a – Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Funkčné a výškové regulatívy – v znení Z a D II. etapa

výkres č.7b -Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Priestorotvorné regulatívy (prvky vyznačené v legende ako záväzné-vrátane legendy schémy základnej priestorovej štruktúry územia) – v znení Z a D II. etapa

výkres č.10 - Verejno-prospešné stavby a následné ÚPN Z – v znení Z a D II. etapa

 

§ 4

Uloženie a sprístupnenie územnoplánovacej dokumentácie

 

Schválený Územný plán Mesta Banská Bystrica je uložený a sprístupnený k nahliadnutiu: a) 1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad – odbor územného plánovania a architekta mesta b) 1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad- stavebný úrad c) 1x na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky

d) Kompletná textová aj grafická časť Územného plánu mesta Banská Bystrica je zverejnená na webovej stránke mesta Banská Bystrica – www.banskabystrica.sk

 

§ 5

Záverečné ustanovenia

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 19.04.2016 uznesením č. 428/2016-MsZ a nadobúda účinnosť 1.6.2016.

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

 

(Poznámka: Príloha č. 1 a Príloha č. 2 sa nachádza v priloženom súbore)

dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
  • Utorok2615graphic-icon
  • Streda2716graphic-icon
  • Štvrtok2711graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104153109

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka