Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2015 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Schválené: 23.6.2015

Vyhlásené: 29.6.2015

Účinnosť: 15.7.2015

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 6 a § 11, ods. 4, písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 2 písm. g) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 8 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadene Mesta Banská Bystrica č. 6/2015 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

 

§ I
Úvodné ustanovenia

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje školské obvody základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica.
2. Školský obvod základnej školy tvorí územie alebo časť mesta Banská Bystrica vymedzená týmto nariadením, v ktorom žiak plní povinnú školskú dochádzku.
3. Mesto Banská Bystrica po dohode s obcami Kynceľová, Nemce, Špania dolina, Horná Mičiná,
Dolná Mičiná, Čerín, Horné Pršany, Vlkanová, Tajov, Môlča, Malachov, Králiky, Kordíky a Riečka
určuje spoločné školské obvody pre jednotlivé základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

 

§ 2
Základné ustanovenia

 

1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.
2. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalé bydlisko, na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa
základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ tejto školy, udelí predmetný súhlas s prihliadnutím
na kapacitné možnosti školy.
3. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej
škole vyšší ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ pri určení školy,
v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku, podľa osobitného predpisu.1
4. Mesto Banská Bystrica vytvára podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov
so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami v špeciálnej triede v Základnej škole
Pieninská 27, Banská Bystrica a v špeciálnej triede pre deti s narušenou komunikačnou
1 § 8 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
schopnosťou v Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12.
5. Mesto Banská Bystrica vytvára podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre žiakov
so špecifickým intelektovým nadaním a triedy pre všeobecne intelektovo nadané deti v Základnej
škole SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica a v Základnej škole, Ďumbierska 17, Banská Bystrica,
Základná škola Golianova 8, Banská Bystrica a Základná škola Trieda SNP 20, Banská Bystrica
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre žiakov športového nadania.
Zákonný zástupca, ktorý zapíše dieťa do školy pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním
alebo do triedy pre všeobecne intelektovo nadané deti, musí dieťa v čase zápisu zapísať aj
v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.
6. Žiak, ktorý má trvalý pobyt mesto Banská Bystrica, (kde sa obvykle zdržiava) plní povinnú
školskú dochádzku v spádovej škole.
7. Mesto Banská Bystrica vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veci rozhodnutia riaditeľa
školy o prijatí žiaka do školy, ktorej je Mesto Banská Bystrica zriaďovateľom.

 

§ 3
Školské obvody základných škôl na území mesta

 

1. Mesto Banská Bystrica zriaďuje na svojom území:
a) 3 spoločné školské obvody
b) 1 školský obvod
pre základné školy, ktorých je zriaďovateľom.
2. Do školských obvodov jednotlivých základných škôl patria ulice s nasledovnými názvami:
Prvý spoločný školský obvod - Základná škola Bakossova 5, Základná škola Golianová 8,
Základná škola Trieda SNP 20, Základná škola SSV
Skuteckého 8,
1. Ulice: Na Troskách, Jana Kráľa, Jána Chalupku, M. M. Hodžu, Murgašova, Hurbanova, M.
Hattalu, Záhradná, Ruttkaya Nedeckého, Cesta na amfiteáter, Školská, Na Graniari, Tajovského,
Námestie Ludvika Svobodu, Astrová, Azalková, Nad plážou, Slnečné stráne, M. Rázusa, Terézie
Vansovej, Horná Srieborná, Dolná Strieborná, Krížna, Lazovná, Katovná, Stoličková, Strieborné
námestie, Jána Bottu, Bakossova, Pod Jesenským vŕškom, Alexandra Matušku, Tibora
Andrašovana, Karlovo: Šimona Jurovského, Na Karlove, Dobšinského, Ľuda Ondrejova, Hečkova,
Petra Karvaša, Mikuláša Kováča, Námestie SNP, Dolná, Kapitulská, Národná, Kuzmányho, J.
Cikkera, F. Švantnera, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie, Laskomerská, Medený Hámor,
Severná, Nám. Š. Moysesa, Horná, Robotnícka, Železničiarska, Kukučínova, Československej
armády, Cesta k nemocnici, Petelenova, Skuteckého, Šoltésovej, Komenského, Kollárova, Figuša
Bystrého, Profesora Sáru, Horné záhrady, Rudlovská cesta, Uhlisko: Pod Kalváriou, Pod Urpínom,
Žltý piesok, 9. mája, Hviezdoslavova, Viestova, Hronské predmestie, Bellušova, Timravy,
B. Němcovej, Jesenského, Lesná, Na Uhlisku, Cesta k Smrečine, Golianova, Na Starej tehelni,
Pod Turíčkou, Pod rybou, Družstevná, Mičinská cesta, Trieda SNP, Nám. slobody, 29. augusta,
Partizánska cesta, Jegorovova, Majer: Majerská cesta, Stavebná, Šalková: Ľupčianska, Mieru,
Fraňa Kráľa, Podjavorinskej, Ponická ulica, Šalkovská cesta, Poľovnícka, Hronská, Jiráskova,
Senica: Senická cesta, Cementárenská cesta, Na Hrbe, Uľanka: Uľanská cesta, Jozefa Mistríka,
Jakub: Jakubská cesta, Nový Svet, Harmanecká cesta, Ovocná, Hrušková, Kostiviarska:
Kostiviarska cesta, Jelšová, Topoľová, Zvončeková, Muškátová, Ľaliová, Gerberová, Tulipánová,
Rudlovská cesta s orientačnými číslami 2 - 54 a 1 - 53, Slnečné stráne II.: K lomu, Pod vysielačom,
Cmárovo.
2. Do prvého spoločného školského obvodu patria obce Kynceľová, Nemce, Horná Mičiná, Dolná
Mičiná, Špania Dolina a Môlča od 1. ročníka po 9. ročník povinnej školskej dochádzky a Čerín od
5. ročníka po 9. ročník povinnej školskej dochádzky.
3. Do prvého spoločného školského obvodu je zaradený Ústav na výkon väzby, Komenského 7,
Banská Bystrica.
Druhý spoločný školský obvod - Základná škola Radvanská 1
1. Ulice : Iliaš: Iliašská cesta, Kráľová: Sokolovská, Podháj, Sládkovičova ul. Radvaň:
Kalinčiakova, Jarná, Jesenná, Letná, Radvanská, Bernolákova, Nám. Ľ. Štúra, Cintorínska, Poľná,
Stredná, Krátka, Bočná, Na Motyčinách, Pod Suchým vrchom, Malachovská cesta, Stromová,
Stupy, Zimná, Pršianska terasa: Ametystová, Malachitová, Pršianska cesta, Medená, Zlatá,
Bronzová, Diamantová ulica, Zafírová, Mosadzná, Opálová, Rubínová, Topásová, Platinová,
Jantárová, Rumelková, Smaragdová, Jaspisová, Akvamarínová, Achátová, Tyrkysová, Železná
Rakytovce: Rakytovská cesta, Smreková, Borovicová, Vŕbová, Klenová ulica, Bazová, Brestová,
Jarabinová Kremnička: Kremnička, Brezová, Čerešňová, Jabloňová, Borievková, Drienková,
Šípková, Trnková, Suchý vrch - Pod Flosom: Dúhová, Oblačná.
2. Do druhého spoločného školského obvodu patria obce Malachov a Vlkanová od 5. ročníka po 9.
ročník povinnej školskej dochádzky a Horné Pršany od 1. ročníka po 9. ročník povinnej školskej
dochádzky.
Tretí spoločný školský obvod - Základná škola Moskovská 2, Základná škola Spojová 14,
Základná škola Gaštanová 12
1. Ulice : Mládežnícka, Družby, Okružná, Wolkerova, Gorkého, Nové Kalište, Tulská, Moskovská,
Oremburská, Kyjevské námestie, Internátna, Nová, Slnečná, Bagarova, Jazmínová, Tichá, Zelená,
Havranské, Jilemnického, Sadová, Nešporova, Kapitána Nálepku, Švermova, Cesta na štadión,
Hutná, Spojová, Šalgotarjánska, Tr. Hr. Králové, Kvetinová, Podlavice: Gaštanová, Limbová,
Lipová, Javorová, Ulička, Jedľová, Pestovateľská, Podlavická cesta, Povstalecká cesta, Višňová,
Pod Dúbravou, Priehrada, Lúčičky, Jaseňová, Na Lúčkach, Skubín: Buková, Záhumnie, Skubínska
cesta, Pod Stráňou, Závoz, Mlynská, Na Čiertolí, Na úbočí, Zadarská, Vršacká, Radomská,
Kovačická, Ovčiarska.
2. Do tretieho spoločného školského obvodu patria obce Tajov, Kordíky, Riečka, Králiky
od 1. ročníka po 9. ročník povinnej školskej dochádzky.
Štvrtý školský obvod - Základná škola Ďumbierska 17, Základná škola Pieninská 27, Základná
škola Sitnianská 32,
1. Ulice: Rudlovská cesta, Mladých budovateľov, Pod Bánošom, Odbojárov, Pod Hôrkou,
Kapitána Jaroša, Dedinská, Strmá, Marka Čulena, Rudelinova ulica, Sásová: Veterná, Hlboká,
Mateja Bela, Dubová, Na plaváreň, Na Zábave, Na Tále, Garbanka, Haškova, Sásovská cesta,
Pod Skalkou, Pod cintorínom, Na Dolinky, Stránska, Agátová, Surovská, Na Skalici, Ďumbierska,
Ružová, Beskydská, Fatranská, Magurská, Gerlachovská, Chabenecká, Kráľovohoľská, Karpatská,
Inovecká, Krivánska, Rudohorská, Javornícka, Pieninská, Starohorská, Strážovská, Tatranská,
Sitnianská, Rudlová: Svetozára Stračinu, Jakuba Pribicera, richtára Ondreja, Jána Móryho, Zdenka
Mikulu, Rudlovská cesta s orientačnými číslami 56 - 116 a 57 - 85.

 

§ 4
Záverečné ustanovenie


1 V prípade vyradenia niektorej zo základných škôl zo siete a jej následného zrušenia, Mesto
Banská Bystrica určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy
plniť povinnú školskú dochádzku.
2. Ruší sa VZN č.3/2013 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica schválené uznesením č. 811/2013 MsZ z 12.02.2013.
3. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadene Mesta Banská Bystrica č. 26/ 2014, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2013 o určení školských
obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica schválené
uznesením č. 1535/2014 MsZ dňa 28.10.2014.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o určení školských obvodov pre
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 159/2015 dňa 23.06.2015 a nadobúda účinnosť
dňom 15.07.2015.
 

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

dnes je: 20.2.2018

meniny má: Lívia

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

100340596

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka