Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Schválené: 19.5.2015

Vyhlásené: 26.5.2015

Účinnosť: 15.6.2015

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 6 ods. 1 a  § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov v y d á v a  toto Všeobecne záväzné nariadenie o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta (ďalej len "nariadenie").

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

1. Toto nariadenie upravuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) na území mesta Banská Bystrica.

2. Toto nariadenie neurčuje:

a) prevádzkový čas trhovísk a čas ambulantného predaja1,

b) čas konania verejných a neverejných kultúrnych podujatí.

3. Prevádzkovateľ si v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia sám určí prevádzkovú dobu tak, aby boli uspokojené potreby obyvateľov mesta a požiadavky podnikateľov.

 

§ 2

Základné pojmy

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:

prevádzkarňou

- priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť spočívajúca v predaji tovau a poskytovaní služieb; prevádzkárňou pre účely tohto nariadenia môže byť iba priestor, na ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie – povolenie zmeny účelu užívania stavby na obchod a služby,2

prevádzkovateľom

- osoba zapísaná v obchodnom registri

- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávneni

- osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov,

herňou

- miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených, špeciálne vybavených a zriadených na prevádzkovanie hazardných hier; herňa musí byť stavebne oddelený priestor so samostatným uzamykateľným vchodom,3

exteriérovým sedením

– sezónne rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného, kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru pred prevádzkarňou,

centrom mesta

– Námestie SNP, Nám. Š. Moysesa, ulice Dolná, Horná, Kapitulská, Národná, Kuzmányho, J. Cikkera, Horná Strieborná, Dolná Strieborná, Strieborné námestie, Janka Kráľa, Lazovná, Kukučínova, Skuteckého,

susediacimi nehnuteľnosťami

- susediace pozemky a stavby na nich, t. j. pozemky, ktoré majú spoločnú hranicu s pozemkom, na ktorom sa nachádza prevádzkareň a stavby na týchto pozemkoch,

- susediaca stavba, t. j. aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá spoločnú hranicu s pozemkom, na ktorom sa nachádza prevádzkareň, ale jej užívanie môže byť prevádzkou dotknuté

časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb (ďalej "prevádzková doba")

– časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby konečným spotrebiteľom,

všeobecnou prevádzkovou dobou

- prevádzková doba v dňoch pondelok až nedeľa od 06,00 h do 22,00 h,

uzavretou spoločnosťou

– skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene zdržuje na základe pozvania alebo so súhlasom prevádzkovateľa, tieto osoby sú individuálne určené a sú účastní akcie, ktorá nie je verejnosti prístupná (rodinné oslavy, svadby, firemné akcie, výročné konferencie, školské akcie a pod.),

prísluchovou hudbou

- hudba reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, hudba určená na počúvanie,

hudobnou produkciou

- hudba reprodukovaná technickým zariadením, diskotéky, tanečné zábavy, koncerty, "živá" hudba na počúvanie, spev a pod.,

hlukom

- každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk, ktorý spôsobuje porušenie povinností a limitov stanovených osobitným predpisom4,

nočným časom

- časový úsek dňa od 22,00 h do 06,00 h5 nasledujúceho dňa, ktorý je časovým úsekom dňa pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.4

 

§ 3

Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť Mestu vždy do 5 kalendárnych dní:
a) otvorenie prevádzkárne a určenie prevádzkovej doby,

b)zmenu prevádzkovej doby,

c) zrušenie prevádzkárne.

2. Prevádzkovateľ je povinný na prevádzkarni zvonka pri vstupe viditeľne vynačiť prevádzkovú dobu.

3. V prípade, že v prevádzkarni bude uzavretá spoločnosť, je prevádzkovateľ povinný vchod prevádzkarne označiť nápisom "uzavretá spoločnosť".

4. Prevádzková doba prevádzkarne a oznámenie označené registračnou pečiatkou Mesta musia byť v prevádzkarni prístupné kontrolným orgánom k nahliadnutiu.

5. Prevádzkovateľ je povinný:

a) zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bol dodržiavaný prevádzkový čas podľa tohto nariadenia,

b) v prípade otvorenej prevádzkarne po 22,00 h v súlade s týmto nariadením zabezpečiť, aby nedochádzalo k rušeniu nočného času a verejného poriadku a hluk zo zariadení a hudobnej produkcie neprekročil najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory,4

c) prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa návštevníci po určenej prevádzkovej dobe nezdržiavali v prevádzkarni,

d) umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za účelom vykonania kontroly dodržiavania oznámenej prevádzkovej doby danej prevádzkarne.

 

§ 4

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

1. Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb zohľadňujú typ prevádzkarne a lokalitu, v ktorej je prevádzkareň zriadená.

2. Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb zohľadňujúce typ prevádzkarne.

2.1 Prevádzakarne s časovo neobmedzenou prevádzkovou dobou:

a) poskytujúce služby prechodného ubytovania (hotel, penzión, ubytovňa),

b) poskytujúce predaj tovaru a služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt a v motorestoch,

c) s predajom tovaru a poskytovaním služieb v obchodných centrách (supermarkety, hypermarkety),

d) s predajom rýchleho občerstvenia,

e) poskytujúce reštauračné a pohostinské služby a zariadenia spoločného stravovania s neverejnou hudobnou produkciou pre uzavretú spoločnosť (napr. svadba, rodinná oslava, stužková slávnosť, promócie, firemná akcia a pod.),

f) lekárne,

g) poskytujúce služby erotického salónu,

h) kasína a špecializované herne určené na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami.

Časovo neobmedzená je prevádzková doba všetkých maloobchodných prevádzkarní v období od 20. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

 

3. Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb zohľadňujúce lokalitu, v ktorej je prevádzkareň zriadená.

3.1. Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby v centre mesta

a) v nebytových priestoroch bytových domov a v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie:

pondelok až štvrtok a nedeľa od 08,00 h do 22,00 h,

piatok, sobota od 08,00 h do 24,00 h,

b) v ostatných prevádzkarňach:

pondelok až nedeľa od 06,00 h do 05,00 h.

3.2 Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby v ostatných mestských častiach

a) v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie:

pondelok až štvrtok a nedeľa od 08,00 h do 23,00 h,

piatok, sobota od 08,00 h do 24,00 h za podmienky, že prevádzkovateľ zabezpečí, aby činnosťou prevádzkarne nebol rušený nočný čas, nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie návštevníkov prevádzkarne, aby bola dodržaná prevádzková doba,

b) v nebytových priestoroch bytových domov a v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie:

pondelok až nedeľa od 08,00 h do 22,00 h,

c) v ostatných prevádzkarňach:

pondelok až štvrtok a nedeľa od 06,00 h do 24,00 h,

piatok, sobota od 06,00 h do 02,00 h.

3.3. Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby, v ktorých sa koná verejné kultúrne podujatie6 s prísluchovou hudbou alebo verejné kultúrne podujatie s hudobnou produkciou v centre mesta

a) v nebytových priestoroch bytových domov a v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie:

pondelok až štvrtok a nedeľa od 08,00 h do 22,00 h,

piatok, sobota od 08,00 h do 24,00 h,

b) v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie:

piatok, sobota od 08,00 h do 02,00 h za podmienky, že prevádzkovateľ zabezpečí, aby činnosťou prevádzkarne nebol rušený nočný čas, nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie návštevníkov prevádzkarne, aby bola dodržaná prevádzková doba,

v ostatných prevádzkarňach:

pondelok až nedeľa od 06,00 h do 05,00 h.

3.4. Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby, v ktorých sa koná verejné kultúrne podujatie7 s prísluchovou hudbou alebo verejné kultúrne podujatie s hudobnou produkciou v ostatných častiach mesta

a) v nebytových priestoroch bytových domov a v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie:

pondelok až nedeľa od 08,00 h do 22,00 h,

b) v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie:

piatok, sobota od 08,00 h do 02,00 h za podmienky, že prevádzkovateľ zabezpečí, aby činnosťou prevádzkarne nebol ruušený nočný čas, nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie návštevníkov prevádzkarne, aby bola dodržaná prevádzková doba, .

c) v ostatných prevádzkarňach:

piatok, sobota od 08,00 h do 05,00 h.

3.5 Prevádzková doba pre exteriérové sedenie je v pondelok až nedeľa

3.5.1 v centre mesta do 02,00 h, pričom v nebytových priestoroch bytových domov a v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie do 24,00 h.

3.5.2 v ostatných mestských častiach do 22,00 h.

V rámci exteriérového sedenia je prípustná len prísluchová hudba.

 

§ 5

Kontrola a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Mestská polícia Banská Bystrica a poverení zamestnanci Mesta Banská Bystrica.

2. Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy.8

 

§ 6

Záverečné ustanovenia

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Bystrica a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.11/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.16/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

2. Povolenia Mesta Banská Bystrica o určení osobitnej prevádzkovej doby vydané v zmysle VZN č.16/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Bystrica v platnom znení ostávajú v platnosti do uplynutia doby, na ktorú bol osobitný prevádzkový čas určený.

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 112/2015 - MsZ z 19. mája 2015 a nadobúda účinnosť dňom 15. júna 2015.

 

 

 

 

Ján Nosko

Primátor mesta

Banská Bystrica

 

 

1Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

2Zák.č.50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

3§ 2 písm.o) zák.č. 171/2005 Z.z.o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

4 Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov

5§ 13n ods. 2 zák.č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

6§ 1 zák.č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

7§ 1 zák.č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

8a) § 13 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

b) § 47 ods. 1 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101356126

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka