Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica

Schválené: 24.3.2015

Vyhlásené: 30.3.2015

Účinnosť: 1.5.2015

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovenia § 11, ods.4, písmeno c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v súlade s ustanovením § 26 odst.3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica


 

§1

Účel nariadenia


 

Týmto Všeobecne záväzným nariadením /ďalej len VZN/ Mesto Banská Bystrica vyhlasuje záväznú časť Územného plánu mesta Banská Bystrica schváleného uznesením č.19/2015-MsZ zo dňa 24.marca 2015


 

§ 2

Rozsah platnosti


 

VZN je platné pre územie mesta Banská Bystrica vymedzené hranicami katastrálnych území Banská Bystrica, Radvaň, Kostiviarska, Sásová, Podlavice, Kremnička, Senica, Šalková, Uľanka.


 

§ 3

Záväzná časť územného plánu


 

Neoddeliteľnú súčasť tohto VZN tvorí Záväzná časť územného plánu mesta Banská Bystrica v rozsahu:


 

a/ Textová časť B.20. Záväzná časť, ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja so stanovením zásad priestorového a funkčného využívania územia a verejnoprospešných stavieb v rozsahu nasledovných kapitol:

B.20.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčnéného využívania územia

B.20.2. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia a určenie regulácie využitia jednotlivých plôch – Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania častí mesta

B.20.3. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

B.20.4. Zásady, regulatívy a limity umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

B.20.5. Zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov. ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

B.20.6. Zásady, regulatívy a limity starostlivosti o životné prostredie

B.20.7. Ostatné zásady, regulatívy a limity

B.20.8. Vymedzenie zastavaného územia

B.20.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

B.20.10. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

B.20.11. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

B.20.12. Zoznam verejnoprospešných stavieb

B.20.13. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

B.20.14. Zoznam vybraných pojmov a skratiek použitých v záväznej časti


 

b/ Grafická časť Záväzná časť, ktorá obsahuje:

výkres č.3a – Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia

výkres č.4 - Verejné dopravné vybavenie

výkres č.5a – Verejné technické vybavenie – vodné hospodárstvo ( v rozsahu textu záväznej časti ÚPN mesta Banská Bystrica )

výkres č.5b – Verejné technické vybavenie – plyn a teplo ( v rozsahu textu záväznej časti ÚPN mesta Banská Bystrica )

výkres č.5c – Verejné technické vybavenie – elektrická energia a telekomunikácie ( v rozsahu textu záväznej časti ÚPN mesta Banská Bystrica )

výkres č.6b – Ochrana prírody a tvorba krajiny ( prvky vyznačené v legende ako záväzné )

výkres č.7a – Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Funkčné a výškové regulatívy

výkres č.7b - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Priestorotvorné regulatívy ( prvky vyznačené v legende ako záväzné- vrátane legendy schémy základnej priestorovej štruktúry územia)

výkres č.7c - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Limity územia ( prvky vyznačené v legende ako záväzné- vrátane legendy schémy základnej priestorovej štruktúry územia)

výkres č.10 – Verejnoprospešné stavby a následné ÚPN Z


 

§ 4

Uloženie a sprístupnenie územnoplánovacej dokumentácie


 

Schválený Územný plán Mesta Banská Bystrica je uložený a sprístupnený k nahliadnutiu:

a) 1x  na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky

b) 1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad- stavebný úrad

c) 1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica 

Kompletná textová aj grafická časť Územného plánu mesta Banská Bystrica je zverejnená na webovej stránke mesta Banská Bystrica – www.banskabystrica.sk


 

§ 5

Prechodné a záverečné ustanovenia


 

1. Správne konania začaté pred účinnosťou tohto VZN budú ukončené podľa platného Územného plánu aglomerácie Banská Bystrica v znení zmien a doplnkov.

2. Zrušuje sa :

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 22/1993 VZN – verejnoprospešné stavby mesta

Všeobecne záväzné nariadenie č. 149/2005, k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Zmeny a doplnky I.etapa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 124/2004, k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Návrh zmien a doplnkov II.etapa´- záväzná časť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 115/2003, k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Návrh zmien a doplnkov III.etapa – záväzná časť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 125/2004, k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Návrh zmien a doplnkov IV.etapa – záväzná časť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 80/2000, k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica – návrh zmien a doplnkov V.etapa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 95/2001, k schválenému plánu aglomerácie Banská Bystrica Návrh zmien a doplnkov VI.etapa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 132/2004, k schválenému územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Návrh zmien a doplnkov VII.etapa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 146/2005, k schválenému územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Návrh doplnku VIII.etapa – záväzná časť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 135/2004, sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu aglomerácie Banská Bystrica – návrh zmien a doplnkov IX.etapa – Kostiviarska (lokalita č. 96)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 151/2005, k schválenému územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Návrh zmien a doplnkov X.etapa - záväzná časť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 157/2005, k schválenému územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Zmena XI.etapa, lokalita č.146 - Jaseňová

Všeobecne záväzné nariadenie č. 168/2006, k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Zmeny a doplnky XII.etapa – lokalita č.147, Centrum rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica-Králiky, Územný plán sídelného útvaru Kremnica Zmeny a doplnky, Komplexné stredisko cestovného ruchu Skalka

Všeobecne záväzné nariadenie č. 133/2004, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu aglomerácie Banská Bystrica – návrh zmien a doplnkov XIII.etapa – Dedinská ulica

Všeobecne záväzné nariadenie č. 148/2005, k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Doplnok XV.etapa – lokalita č.151 - Hájik

Všeobecne záväzné nariadenie č. 178/2007, k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXII.etapa – lokalita č.158 Areál ZARESu Banská Bystrica -záväzná časť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 185/2007, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXIII.etapa – lokalita č.159 Banská Bystrica „Králiky „Pri ihrisku“

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXV.etapa – lokalita č.187, 188, 189, 190

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica Doplnok XXVII.etapa- lokalita č. 163, a lokalita 164

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXIX.etapa – lokalita č.165 Cyklotrasa Banská Bystrica Radvaň-Vlkanová-Badín-Hronsek

Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXX.etapa – lokalita č.171 Podlavice – Na Stráni

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXX.etapa – lokalita č. 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu aglomerácie podľa Zmeny a doplnky XXXI.etapa – Pršianska Terasa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu aglomerácie podľa Zmeny a doplnky XXXI.etapa – Pršianska Terasa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica Doplnok XXXII.etapa – lokalita č.170- Most Iliaš

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXXIV.etapa – lokalita č.179

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXXVII.etapa IBV Moskovská ulica, lokalita č.184

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2011, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXXIX.etapa- lokalita č.192 Rudlovský potok – rekonštrukcia, lokalita č. 193 Kotva – prístupová komunikácia

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 24.marca 2015 uznesením č. 19/2015-MsZ.

4. Toto VZN  nadobúda účinnosť 1.mája 2015,  okrem :

a) § 3 písm.a)  Textová časť  B.20. Záväzná časť,  body :

·  B.20.1.2.2. – bod XI), začiatok prvej vety vzťahujúcej sa k MVE Iliaš.

·  B.20.1.2.5. – bod X)

·  B.20.4.2.    – II) ČM II Iliaš bod 8) a ČM V Kráľová bod 10)

·  B.20.4.3.1. – bod II) 2)

b) § 3 písm.b)  Grafická časť Záväzná časť : výkres č.3a, 5a, 5c, 7a -  všetko sa

vzťahujúce  k  MVE Iliaš,

ktoré nadobúdajú účinnosť  1.januára 2018.


 


 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

Súbor na stiahnutie VZN č. 1 - 2015.pdf VZN č. 1 - 2015.pdf (2 MB)

dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úrad



English version

101355996

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka