Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 25/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta

Schválené: 28.10.2014

Vyhlásené: 11.11.2014

Účinnosť: 1.12.2014

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 4 ods. 3, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 25/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta.

 

I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1254/2014 dňa 11.2.2014 sa mení a dopĺňa nasledovne :

 

1. V záhlaví VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta sa za § 6 vkladá odkaz na ods. 2 cit. ustanovenia zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

 

2. v § 1 „Úvodné ustanovenia“ sa dopĺňa nový odst. 3., ktorý znie :

3. Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú pozemné komunikácie (s výnimkou neverejných účelových komunikácií) ako námestia, triedy a ulice, ako aj ďalšie priestory pod šírym nebom prístupné každému bez obmedzenia.

 

3. v § 2 „Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky“ ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

 

4. v § 5 „Zákaz vstupu so psom“ ods. 1 sa vypúšťa písm. d)


 

5. v § 5 „Zákaz vstupu so psom“ sa vypúšťa ods. 2.


 

II.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1534/2014 dňa 28.10.2014 a účinnosť nadobúda dňom 1.12.2014.


 


 


Mgr. Peter Gogola

primátor mesta

dnes je: 18.2.2018

meniny má: Jaromír

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

100246862

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka