Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 25/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta

Schválené: 28.10.2014

Vyhlásené: 11.11.2014

Účinnosť: 1.12.2014

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 4 ods. 3, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 25/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta.

 

I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1254/2014 dňa 11.2.2014 sa mení a dopĺňa nasledovne :

 

1. V záhlaví VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta sa za § 6 vkladá odkaz na ods. 2 cit. ustanovenia zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

 

2. v § 1 „Úvodné ustanovenia“ sa dopĺňa nový odst. 3., ktorý znie :

3. Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú pozemné komunikácie (s výnimkou neverejných účelových komunikácií) ako námestia, triedy a ulice, ako aj ďalšie priestory pod šírym nebom prístupné každému bez obmedzenia.

 

3. v § 2 „Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky“ ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

 

4. v § 5 „Zákaz vstupu so psom“ ods. 1 sa vypúšťa písm. d)


 

5. v § 5 „Zákaz vstupu so psom“ sa vypúšťa ods. 2.


 

II.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1534/2014 dňa 28.10.2014 a účinnosť nadobúda dňom 1.12.2014.


 


 


Mgr. Peter Gogola

primátor mesta

dnes je: 23.6.2018

meniny má: Sidónia

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 30.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 30.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104275068

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka