Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.16/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny, časť Hušták – Belveder, Zmeny a doplnky časť funkčnej zóny H, zmena č.2

Schválené: 27.5.2014

Vyhlásené: 2.6.2014

Účinnosť: 7.7.2014

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení § 4, § 6 a § 11, ods. 4, písmeno g) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii – vyhláška č. 55/2001 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu CMZ Banská Bystrica.
 

§1
Účel nariadenia
Hlavným cieľom riešenia ZaD je zmena urbanistickej štruktúry v spôsobe zástavby riešeného územia
a to z polyfunkčnej na individuálnu bytovú výstavbu v určenom území bez nárastu kapacít.

 

§2
Rozsah platnosti
Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania priestorového usporiadania územia, menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom obmedziť.

 

§ 3
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb
1. Regulatívy priestorového usporiadania
Pôvodný text sa dopĺňa v textovej časti 4.1. na stranách 42 - 45:
Riešené objekty v území musia akceptovať založenú urbanistickú mierku a štruktúru.
Rodinné domy pri novej výstavbe, prestavbe, rekonštrukcii musia akceptovať výšku susediacich hlavných ríms rodinných domov. Pre rodinné domy sa stanovuje v súlade so stavebným zákonom výška max. 2NP.
Objekt občianskej vybavenosti je definovaný
stavebnou čiarou
čiarou hĺbkou zástavby
regulačnými vzdialenosťami
výškovou hladinou 2 – 4 NP
intenzita zastavania územia je určená koeficientom zastavanosti KZ= 0,8
podiel zelene je minimálne 20 % plochy riešeného územia
Osadenie jednotlivých rodinných domov je definované:
stavebnou čiarou
čiarou hĺbky zástavby
regulačnými vzdialenosťami
výškovou hladinou 2 NP
intenzita zastavania územia je určená koeficientom zastavanosti KZ= 0,6
podiel zelene je minimálne 40 % plochy riešeného územia
Nie je prípustná rozsiahla prestavba a zmena mierky v území.

2. Regulatívy funkčného usporiadania
Regulatívy funkčného usporiadania akceptujú navrhnuté funkčné využitie v okolitej zástavbe a dopĺňa sa funkčné využitie formou rodinných domov a objektu občianskej vybavenosti
Prípustné sú objekty s doplnkovou funkciou k hlavnej (prístrešok pre osobné automobily)
Neprípustné sú funkcie v objektoch, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie, celkovú pohodu obytného prostredia; výrobné a skladové objekty a funkcie so zvýšeným nárokom na riešenie statickej dopravy a ochranu životného prostredia. Neprípustné sú prevádzky škôlok, škôl, nemocničných izieb a účelovo podobných budov.

 

§ 4
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
Pôvodný text sa dopĺňa v textovej časti 4.2, str. 45:
Dopravný komunikačný systém zohľadňuje existujúcu štruktúru miestnych komunikácií a pôvodnú dopravnú koncepciu UPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny časť Hušták – Belveder (2005) akceptuje. Obslužná komunikácia ostáva navrhnutá C3 MO 7,5/40.
Kapacity navrhovaných objektov nesmú prekročiť potenciál pozemku pre uspokojenie potrieb statickej dopravy navrhnutých objektov na vlastnom pozemku.
Pešie komunikácie a plochy komunikácií dopĺňajú komunikačný systém.
Statická doprava je riešená stanovením regulatívu - zabezpečiť odstavenie vozidiel na vlastnom pozemku objektu. V riešenom území statická doprava bude riešená v zmysle
STN 73 6110 - Z1 teda na pozemkoch rodinných domov minimálne dve státia pre osobné vozidlá. Objekt občianskej vybavenosti má navrhnuté parkovanie v objekte so samostatným vjazdom do podlažia využívajúc terén. Na obslužnej komunikácii rezervovať plochy pre parkovanie v súlade so STN 736110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií.
Pri investičných zámeroch rešpektovať ochranné pásma v zmysle zákona 442/2002 Z.z.
Zariadenia civilnej ochrany:
Civilnú ochranu v riešenom území realizovať v zmysle doložky CO. Pre objekt občianskej vybavenosti riešiť ukrytie obyvateľstva prostredníctvom JÚBS do 50 ukrývaných osôb.
Pri projektovaní a výstavbe dodržať podmienky v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

 

§5
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok

Pôvodný text sa dopĺňa v textovej časti 4.3, str. 45:
Pre umiestňovanie stavieb na jednotlivých pozemkoch je záväzný Výkres číslo 6. Návrh funkčnej a priestorovej regulácie.
Zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb sú určené regulačnými čiarami (záväzná stavebná čiara, hĺbka zástavby, regulačná čiara), funkciou, podlažnosťou a koeficientom zastavanosti.
Statická doprava pre novonavrhované objekty a kapacity bude riešená v súlade s STN 736110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií a v súlade s Vyhl. č. 532/2002 Z.z.
Pre stavebné pozemky rodinných domov je stanovený koeficient zastavanosti
KZ = max. 0,6.
Pre objekt občianskej vybavenosti je stanovený koeficient zastavanosti KZ = max. 0,8.
Rodinné domy musia mať miesto pre nádobu na komunálny odpad prístupnú z verejného priestranstva – ulice. Toto miesto musí umožňovať umiestnenie min. 2 ks nádob, z toho 1 ks s objemom min. 240 l.
Navrhovaná zástavba musí rešpektovať ochranné pásmo vzletového a približovacieho priestoru Letiska Sliač s výškovým obmedzením (430,70 m.n.m.B.p.v. do 463,72 m.n.m.B.p.v.)
Koeficient zastavanosti - KZ je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku.

 

§6
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
Pre budovy na bývanie nie je prípustné lokalizovanie funkcie vybavenosti.
 

§7
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

Naviazať na okolitú zástavbu prostredníctvom stavebnej čiary.
Pri realizácii je možný výskyt archeologických nálezov, potrebné je rešpektovať platné všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pamiatkového fondu a pri prípadnom archeologickom náleze postupovať v zmysle nich.
 

§ 8
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
Neurčujú sa.


§9
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
Neurčujú sa.

§10
Pozemky na verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce
Návrh ZaD – H č.2 si nevyžaduje určenie stavebnej uzávery a vykonanie asanácie.
Návrh ZaD – H č.2 nerieši verejnoprospešné stavby.

 

§ 11
Zoznam verejnoprospešných stavieb
Pôvodný text na str. 49 zostáva bez zmeny.

 

§12
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
V riešenom území je funkčné členenie plôch záväzné podľa výkresovej dokumentácie – plochy zástavby s objektami bývania a vybavenosti, plochy dopravnej infraštruktúry, technickej infraštruktúry a technického vybavenia – grafická časť:
výkres č.6 – Návrh priestorovej a funkčnej regulácie

 

§ 13
Záverečné ustanovenia
Uloženie územného plánu:
Územný plán CMZ Banská Bystrica, Zmeny, časť Hušták – Belveder, Zmeny a doplnky časť funkčnej zóny H, zmena č. 2 bude uložený:
1 x na Okresnom úrade, odd. výstavby a bytovej politiky v Banskej Bystrici
1 x na Meste Banská Bystrica, MsÚ – Stavebný odbor – Stavebný úrad
1 x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica

 

§ 14
Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 27.05.2014 uznesením č. 1384/2014 - MsZ a nadobúda účinnosť 07.07.2014.

 

 

Mgr Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica

Súbor na stiahnutie VZN č. 16 - 2014.pdf VZN č. 16 - 2014.pdf (4 MB)

dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
  • Utorok2615graphic-icon
  • Streda2716graphic-icon
  • Štvrtok2711graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104153070

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka