Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Železničiarska ulica

Schválené: 8.4.2014

Vyhlásené: 15.4.2014

Účinnosť: 20.5.2014

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení § 4, § 6 a § 11, ods. 4, písmeno g) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii – vyhláška č. 55/2001 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu CMZ Banská Bystrica.

 

§1
Účel nariadenia
Hlavným cieľom riešenia ZaD je potvrdenie existujúcej zástavby radových garáží s korekciou dostavby 7 nových garáží, zmena funkčného využívania pozemkov zelene na funkčné využitie zástavby objektami garáží so zachovaním existujúcej zelene v maximálne možnej miere a premiestnením detského ihriska do severovýchodnej časti vnútrobloku na existujúcu zvýšenú trávnatú terasu.

 

§2
Rozsah platnosti
Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania priestorového usporiadania územia, menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom obmedziť.

 

§ 3
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb
1. Regulatívy priestorového usporiadania
1.1. riešené stavby v území musia akceptovať založenú urbanistickú mierku a štruktúru
1.2. osadenie jednotlivých radových garáží je definované:
existujúcou stavebnou čiarou pri zachovaní existujúcich výšok garáží ako prízemných stavieb, t.j. max. 1 nadzemné podlažie
1.3. nie je prípustná rozsiahla prestavba a zmena mierky v území
2. Regulatívy funkčného usporiadania
2.1. regulatívy funkčného usporiadania akceptujú súčasné funkčné využitie radových garáží,
vnútroblokových komunikácií a vnútroblokovej zelene.
2.2. neprípustné sú funkcie v objektoch, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie, celkovú pohodu obytného prostredia; výrobné a skladové objekty a funkcie so zvýšeným nárokom na riešenie statickej dopravy.
 

§ 4
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
1. rešpektovať existujúci dopravný komunikačný systém mestských komunikácií
2. rešpektovať pešie komunikácie a doplniť o chodníky pre pohyb peších vo vnútrobloku
3. riešiť odstavné plochy vo vnútrobloku v zmysle výkresu č.2 (Návrh verejnej dopravnej vybavenosti)
4. riešiť 4% odstavných plôch pre imobilných občanov v súlade s vyhl. č. 532/2002 Z.z.

 

§5
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok
1. pre umiestňovanie stavieb na jednotlivých pozemkoch je záväzný výkres číslo 4. Návrh funkčnej a priestorovej regulácie
2. zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb sú určené regulačnými čiarami (záväzná stavebná čiara, hĺbka zástavby, regulačná čiara), funkciou a podlažnosťou.

 

§6
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
Vzhľadom na predmet Zmien a doplnkov sa neurčuje.

 

§7
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

1. výstavba musí rešpektovať existujúcu okolitú zástavbu garáží
2. pri realizácii je možný výskyt archeologických nálezov, potrebné je rešpektovať platné všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pamiatkového fondu a pri prípadnom archeologickom náleze postupovať v ich zmysle
3. predmetné územie spadá do Ochranného pásma pamiatkovej rezervácie mesta B. Bystrica – okrsku 12A Za Hornou bránou, pričom podmienky z hľadiska pamiatkovej ochrany určuje Krajský pamiatkový úrad v B. Bystrici
4. zachovanie vzrastlej zelene, navrhovaná výstavba sa nachádza mimo zelene

 

§ 8
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
Nestanovujú sa.

 

§9
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
Návrhom ZaD nedochádza k potrebe delenia a sceľovania pozemkov.

 

§10
Pozemky na verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce
Návrh ZaD nevyžaduje určenie stavebnej uzávery.
Na vykonanie asanácie je určená stavba garáže na pozemku parcela KN-C 1245/4 k.ú. B. Bystrica.

Pozemky určené na verejnoprospešné stavby sú nasledovné:
VPS č.1 Komunikácie obslužné
KN C - 1238/1, 1245/2,3 k.ú. Banská Bystrica,
KN E - 1-172/20, 1-172/7 k.ú. Banská Bystrica

VPS č.2 Chodníky
KN C - 1238/1, 1245/2,3 k.ú. Banská Bystrica

 

§ 11
Zoznam verejnoprospešných stavieb
VPS č.1 Komunikácie obslužné
VPS č.2 Chodníky

 

§12
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
V riešenom území je funkčné členenie pozemkov záväzné podľa výkresovej dokumentácie – pozemky pre dopravnú infraštruktúru, technickú infraštruktúru, pozemkov zelene a technického vybavenia – grafická časť:
výkres č.2 – Návrh verejnej dopravnej vybavenosti
výkres č.4 – Návrh priestorovej a funkčnej regulácie
výkres č.5 – Návrh verejnoprospešných stavieb


§ 13
Záverečné ustanovenia
Uloženie územného plánu:
Územný plán CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Železničiarska ulica bude uložený:
1 x na Okresnom úrade, odd. výstavby a bytovej politiky v Banskej Bystrici
1 x na Meste Banská Bystrica, MsÚ – Stavebný odbor – Stavebný úrad
1 x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica


§ 14
Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 08.4.2014 uznesením č. 1330/2014-MsZ a nadobúda účinnosť dňom 20.05.2014.

 


Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica

Súbor na stiahnutie VZN č. 7 - 2014.pdf VZN č. 7 - 2014.pdf (1.3 MB)

dnes je: 23.2.2018

meniny má: Roman, Romana

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

100478704

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka