Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2014 o dopravnom režime v pešej zóne mesta Banská Bystrica

Schválené: 8.4.2014

Vyhlásené: 15.4.2014

Účinnosť: 1.6.2014

Mesto Banská Bystrica podľa § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o dopravnom režime v pešej zóne pamiatkovej rezervácie mesta Banská Bystrica (ďalej „nariadenie“).§ 1
Rozsah a účel nariadenia

1. Toto nariadenie upravuje dopravný režim v pešej zóne pamiatkovej rezervácie (PR)1 mesta Banská Bystrica s cieľom zabezpečiť verejný poriadok, zvýšiť bezpečnosť pohybu chodcov, skvalitniť životné prostredie a chrániť kultúrno-historické pamiatky mesta Banská Bystrica.

2. Za pešiu zónu podľa tohto nariadenia sa považujú úseky komunikácií a spevnených plôch (miestne komunikácie) na uliciach:
Námestie SNP
Dolná
Horná Strieborná
Dolná Strieborná
Lazovná
Národná
Nám. Š. Moysesa,
ktoré sú vymedzené zvislým dopravným značením IP 25a (Pešia zóna) a IP 25b (Koniec pešej zóny), prípadne doplnené dopravným zariadením.

 

§ 2
Dopravný režim v pešej zóne

1. Na účely jazdy vozidiel slúžia predovšetkým obslužné dopravné pásy, ktoré sú vymedzené odlišnou materiálovou alebo farebnou úpravou povrchu miestnych komunikácií, resp. stavebne:
Námestie SNP a Dolná ul. - asfaltový povrch vozovky,
ulice Horná Strieborná a Dolná Strieborná – stavebne,
Lazovná ul. - farebná úprava dlažby.

2. Pre vjazd vozidiel sa stanovuje hmotnostné obmedzenie (celková hmotnosť) do 5t. V odôvodnených prípadoch môže Mesto Banská Bystrica (ďalej „Mesto“) povoliť prekročenie uvedeného obmedzenia a stanoviť podmienky2.

3. Na účely nastúpenia a vystúpenia osôb, naloženia a vyloženia nákladu (zastavenie)3 je vodič povinný vozidlo zastaviť pri pravom okraji obslužného dopravného pásu v smere jazdy.

4. Na účely státia4 je osoba s oprávnením podľa § 3, ods. 2, písm. a) a b) tohto nariadenia povinná použiť nehnuteľnosť, ktorú vlastní alebo užíva (odstavná plocha, garáž, a pod.).

5. Práva a povinnosti účastníkov cestnej premávky upravujú ustanovenia § 59 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.


§ 3
Oprávnenie na vjazd do pešej zóny

1. Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka:
a) zabezpečujúcim zásobovanie prevádzok so sídlom v pešej zóne
v čase od 04.00 h do 09.00 h,
b) s oprávnením Mesta Banská Bystrica,
c) s povolením podľa osobitných predpisov5,
d) cyklistom.

2. Oprávnenie podľa § 3, ods. 1, písm. b) môže Mesto vydať:
a) občanom s trvalým alebo prechodným pobytom alebo vlastníkom nehnuteľností v pešej zóne, ktorí nemajú možnosť iného prístupu k nehnuteľnosti, ktorú vlastnia alebo užívajú, ako cez pešiu zónu,
b) právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom so sídlom firmy, resp. prevádzky alebo vlastniacim nehnuteľnosť v pešej zóne, ktorí nemajú možnosť iného prístupu k nehnuteľnosti, ktorú vlastnia alebo užívajú, ako cez pešiu zónu,
c) správcom inžinierskych sietí, ktorí zabezpečujú opravy na podzemnom alebo nadzemnom vedení, na ktorom nastala porucha,
d) správcovi miestnych komunikácií a vozidlám zabezpečujúcim stavebno technickú údržbu, čistenie miestnych komunikácií a komunálne služby pre Mesto,
e) obsluhe zabezpečujúcej kultúrne, športové, spoločenské a obdobné podujatia, ktoré boli povolené Mestom,
f) v súvislosti s konaním občianskych obradov (dve vozidlá),
g) na účely operatívneho riešenia havarijných situácií v objektoch nehnuteľností v pešej zóne, ktoré nemajú možnosť iného prístupu k nehnuteľnosti, ako cez pešiu zónu, a to na základe ohlásenia vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti na Mestskú políciu Banská Bystrica (č. tel. 159).

3. Oprávnenie podľa § 3, ods. 1, písm. b) tohto nariadenia vydáva na základe písomnej žiadosti Mesto.

4. Oprávnenie podľa § 3, ods. 2, písm. a) a b) tohto nariadenia sa vydáva v prípade, že:
a) žiadateľ má v rámci nehnuteľnosti, ktorú vlastní alebo užíva, možnosť parkovať, v počte 1 ks na jedno parkovacie miesto, maximálne na počet parkovacích miest preukázaných žiadateľom,
b) žiadateľ nemá v rámci nehnuteľnosti, ktorú vlastní alebo užíva, možnosť parkovať, v počte 1 ks na žiadateľa a to len za účelom podľa § 2, ods. 3 tohto nariadenia.


5. Platnosť oprávnenia:
a) na dobu určitú 12 mesiacov, ak bolo oprávnenie vydané podľa § 3, ods. 2, písm. a) a b) tohto nariadenia. Ak počas platnosti oprávnenia nastanú zmeny v skutočnostiach, na základe ktorých bolo oprávnenie vydané, je držiteľ oprávnenia povinný tieto oznámiť Mestu najneskôr do 15 dní od ich vzniku.
b) na dobu neurčitú, ak bolo oprávnenie vydané podľa § 3, ods. 2, písm. c) a d) tohto nariadenia. Ak počas platnosti oprávnenia nastanú zmeny v skutočnostiach, na základe ktorých bolo oprávnenie vydané, je držiteľ oprávnenia povinný tieto oznámiť Mestu najneskôr do 15 dní od ich vzniku.
c) na dobu určitú, stanovenú v oprávnení, ak bolo oprávnenie vydané podľa § 3, ods. 2, písm. e) a f) tohto nariadenia.


§ 4
Kontrola a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Mestská polícia v Banskej Bystrici.

2. Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy6.

 

§ 5
Záverečné ustanovenie

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica.

2. Zrušuje sa VZN č. 187/2007 o pravidlách a dopravnom režime v peších zónach v meste Banská Bystrica schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 127/2007 dňa 16. 10. 2007.

3. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1331/2014 – MsZ zo dňa 08. 04. 2014 a nadobúda účinnosť dňom 1. júna 2014.

 


Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica

dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101388420

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka