Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č.2 územných lokalít B2+B4+B5+C1, C1+C2, D1+G, F

Schválené: 10.9.2013

Účinnosť: 21.10.2013

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-u 6, ods. 1 a §-u 11, ods.4, písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/76 Zb. a v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z., vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 152/2005, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky.
 
 

§ 1
Účel nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu zóny Pršianska terasa - Banská Bystrica, Zmeny a doplnky územných lokalít B2+B4+B5+C1, C1+C2, D1+G, F .
Všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky, ktorá bola schválená a vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 152/2005.
 
 

§ 2
Rozsah platnosti
Záväzná časť UPD Z v riešenom území presne formuluje návrh regulatívov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky, vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú, alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku. Ustanovuje pozemky na verejnoprospešné stavby a zoznam verejnoprospešných stavieb.

 

§ 3
Regulatívy funkčného využitia územia
V OBLASTI ŠTRUKTÚRY OSÍDLENIA
Bez Zmeny a Doplnku.

V OBLASTI ŠTRUKTÚRY BÝVANIA
Zmena a dopĺňa sa: zaistiť v riešenom území ÚL B2+B4+B5+C1, C1+C2, D1+G, F výstavbu objektov
bývania podľa navrhnutej urbanistickej štruktúry

V OBLASTI ŠTRUKTÚRY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
Zmena a dopĺňa sa: v ÚL B2-C1 vylúčiť občiansku vybavenosť, vylučujú sa objekty B203 a C101,
v ktorých bola navrhovaná občianska vybavenosť

V OBLASTI REKREAČNÉHO VYUŽITIA
Bez Zmeny a Doplnku.
V OBLASTI TELOVÝCHOVY A ŠPORTU
Bez Zmeny a Doplnku.
V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Bez Zmeny a Doplnku.

V OBLASTI VYMEDZENIA OCHRANNÝCH PÁSIEM
Zmena a dopĺňa sa: pri objektoch s 3 nadzemnými podlažiami a viac, ktoré sa nachádzajú v
ochrannom pásme letiska Sliač (lokality D1,C, F), je stavebník povinný letecký
úrad SR v stupni územného konania požiadať o udelenie výnimky z
ochranných pásiem letiska Sliač.
V OBLASTI OCHRANY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
Bez Zmeny a Doplnku.

V OBLASTI OCHRANY PAMIATKOVÉHO FONDU
Bez Zmeny a Doplnku.
 

§ 4
Regulatívy priestorového usporiadania územia
VYMEDZENIE HRANÍC RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Dopĺňa sa: hranicou riešeného územia podľa Zmeny a doplnku sú ÚL B2+B4+B5+C1, C1+C2, D1+G, F

KOMPOZIČNÉ AKCENTY
Bez Zmeny a Doplnku.

VÝZNAMNÉ VEREJNÉ PRIESTORY
Bez Zmeny a Doplnku.

DOMINANTY
Bez Zmeny a Doplnku.

VYMEDZENIE REGULAČNÝCH CELKOV
Bez Zmeny a Doplnku.

REGULATÍVY ÚZEMNÝCH LOKALÍT
Pre lokality B2,C1,G
Dopĺňa sa: RODINNÉ DVOJDOMY
1.PP – podzemné podlažie – nezáväzné
1.NP – nadzemné podlažie – obytné
2.NP – nadzemné podlažie – obytné
ustupujúce podlažie - nezáväzné
zastavanosť pozemkov – max.50% vrátane vonkajších spevnených plôch
zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom
stavebná čiara rodinných domov podľa výkresu B14
budovať akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody
zaistiť v rámci vonkajších úprav miesto pre nádoby na TKO a separovaný zber
zhodnocovať prednostne na vlastnom pozemku biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvateľmi rodinných domov
na vlastnom pozemku riešiť odstavovanie resp. garážovanie osobných motorových vozidiel v počte min.2

ÚZEMNÁ LOKALITA A1
Bez Zmeny a Doplnku
ÚZEMNÁ LOKALITA A2
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA A3
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA B1
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA B2
Zmena:
- na parcele B206 nahradiť 4 radové rodinné domy za 7 rodinných dvojdomov
na parcelách B204 a B205 sa určuje stavebná čiara min.8,0 m od obrubníka komunikácie
úpravou normového šírkového usporiadania komunikácií sa mení stavebná čiara
normovou úpravou šírkového usporiadania komunikácií dochádza k ich šírkovej úprave

ÚZEMNÁ LOKALITA B3
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA B4
Dopĺňa sa:
úpravou normového šírkového usporiadania komunikácií sa mení stavebná čiara
normovou úpravou šírkového usporiadania komunikácií dochádza k ich šírkovej úprave

ÚZEMNÁ LOKALITA B5
Dopĺňa sa:
úpravou normového šírkového usporiadania komunikácií sa mení stavebná čiara
normovou úpravou šírkového usporiadania komunikácií dochádza k ich šírkovej úprave

ÚZEMNÁ LOKALITA B6
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA B7
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA B8
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA B9
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA C1
Zmena: - na parcele 101 a 106 bytový dom s vybavenosťou a 5 radových rodinných domov sa mení
na 8 rodinných dvojdomov

ÚZEMNÁ LOKALITA C2
Zmena: - na parcele 101 a 106 bytový dom s vybavenosťou a 5 radových rodinných domov sa mení
na 8 rodinných dvojdomov
- v lokalite C2 sa určuje stavebná čiara min. 8,0 m od obrubníka komunikácie

ÚZEMNÁ LOKALITA C3
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA C4
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA C5
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA C6
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA D1
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA D2
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA E
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA F
Zmena: - izolovaná zástavba 38 rodinných domov sa mení na zástavbu 39 izolovaných rodinných domov
ÚZEMNÁ LOKALITA G
Zmena: - izolovaná zástavba 3 mestských víl a 6 rodinných domov sa mení na zástavbu 12 izolovaných rodinných domov a 3 rodinných dvojdomov

ÚZEMNÁ LOKALITA H1
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA H2
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA H3
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA H4
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA H5
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA H6
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA H7
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA H8
Bez Zmeny a Doplnku

§ 5
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

V OBLASTI DOPRAVY
Zmena: - v ÚL B2+B4+B5+C1, C1+C2, D1+G, F sa pôvodné komunikácie nahrádzajú novo navrhnutými
komunikáciami funkčnej triedy C3, D1 a pešími chodníkmi

VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA
Ruší sa určenie povinnej výstavby dvoch plynotesných úkrytov v zrušených bytových domoch B 206 a C 101 a mení sa rozsah povinnej výstavby jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne /JÚBS/ v rodinných domoch a rodinných dvojdomoch na celkový počet 151 vo všetkých riešených lokalitách.


V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA
Bez Zmeny a Doplnku

V ČASTI ZÁSOBOVANIA VODOU
Bez Zmeny a Doplnku

V ČASTI ODKANALIZOVANIA
Bez Zmeny a Doplnku
V OBLASTI ZÁSOBOVANIA PLYNOM
Bez Zmeny a Doplnku
V OBLASTI ZÁSOBOVANIA TEPLOM
Bez Zmeny a Doplnku
V OBLASTI ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU
Bez Zmeny a Doplnku
V OBLASTI TELEKOMUNIKÁCIÍ
Bez Zmeny a Doplnku

 

§ 6 
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavieb

Pre všetky rodinné domy v lokalitách v zmysle § 39a odst.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území a za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny podľa výkresu B14.
Uvedené stavby je možné povoliť v zlúčenom územnom a stavebnom konaní v zmysle uvedeného ustanovenia pre územné lokality:
územnej lokality B2
územnej lokality B4
územnej lokality B5
územnej lokality C1
územnej lokality C2
územnej lokality D1
územnej lokality F
územnej lokality G
Stavby sú umiestnené v súlade s vyhláškou č.532 MŽP SR z 8.7.2002 §6 odst.3. Ich umiestnenie je znázornené v grafickej časti, na výkrese priestorovej regulácie B14, ktorý je spracovaný v podrobnosti podľa vyhlášky č.453 MŽP SR z 11.12.2000 §3 odst.4 písm. b.

 

§ 7
Zoznam verejnoprospešných stavieb

Za verejnoprospešné stavby sa považujú stavby určené na verejnoprospešné zámery a pre ochranu životného prostredia. Zo zámerov riešenia ZaD ÚPN Zóny vyplynuli požiadavky na definovanie verejnoprospešných stavieb, pre ktoré je potrebné do doby ich realizácie vytvoriť vhodné územné a technické podmienky, ktoré umožnia ich realizáciu podľa výkresu B14.
Pre jednotlivé odvetvia sú to nasledovné stavby:
V ODVETVÍ DOPRAVA
Bez Zmeny a Doplnku

V ČASTI DOPRAVNEJ PRÍSTUPNOSTI
Bez Zmeny a Doplnku

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
V ODVETVÍ VODNÉ HOSPODÁRSTVO
V ČASTI ZÁSOBOVANIA VODOU
Bez Zmeny a Doplnku

V ČASTI KANALIZÁCIA
Bez Zmeny a Doplnku

V ODVETVÍ ZÁSOBOVANIA PLYNOM
Bez Zmeny a Doplnku

V ODVETVÍ ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU
Bez Zmeny a doplnkov. 

V ODVETVÍ TELEKOMUNIKÁCIÍ
 Bez Zmeny a doplnku.  

§ 8
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
Bez Zmeny a Doplnku      

 

§ 9
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny
Bez Zmeny a doplnku.

 

§ 10
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
Bez Zmeny a doplnku.

 

§ 11
Pozemky na verejnoprospešné stavby
a na vykonanie asanácie v riešenom zastavovanom území
PLOŠNÉ STAVBY KOMUNIKÁCIÍ
- obslužné komunikácie triedy C3 a D1 v lokalite B2, B4, B5, C1, C2, D1, G, F
chodníky v UL riešených ZaD
POZEMY DOPRAVNEJ PRÍSTUPNOSTI
Bez Zmeny a Doplnku

POZEMKY PRE LÍNIOVÉ STAVBY TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Bez Zmeny a Doplnku

 

§ 12
Schéma záväzných časti riešenia a verejnoprospešných stavieb 

Je súčasťou grafickej prílohy dokumentácie ÚPN-Z Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č.2 územných lokalít B2+B4+B5+C1, C1+C2, D1+G, F – výkres B14:
- priestorovej regulácie
- pozemkov pre verejnoprospešné stavby
- verejnoprospešné stavby


§ 13
Záverečná ustanovenie

Uloženie územného plánu:
Územný plán zóny Pršianska terasa-Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č.2 územných lokalít B2+B4+B5+C1, C1+C2, D1+G, F bude uložený:
1x  na Obvodnom úrade v Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky
1x  na Meste Banská Bystrica, MsÚ- stavebný odbor
1x  na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica 

 

§ 14
Účinnosť 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 16/2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 10.septembra 2013 uznesením č. 1049/2013-MsZ a nadobúda účinnosť 21.októbra 2013.

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica

dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101356134

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka