Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 04/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2011 o úhradách za služby poskytované v mestských detských jasliach

Schválené: 12.2.2013

Účinnosť: 1.4.2013

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 4 odst. 3 písm h ) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 00/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2011 o úhradách za služby poskytované v mestských detských jasliach ( ďalej len nariadenie ).

 

 

I.

§ 3 Podmienky nároku na službu v MsDJ sa dopĺňa o bod 6. ktorý znie nasledovne :

6. Primátor mesta Banská Bystrica môže udeliť výnimku pre rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa ), ktorému nevznikne nárok na poberanie príspevku na starostlivosť o dieťa vo výške 230 € na základe písomnej žiadosti o udelenie výnimky.
Po vykonanom šetrení súčasného stavu rodiny :
po predložení príjmov oboch rodičov ( prípadne matka, res. zákonných zástupcov dieťaťa )
počtu nezaopatrených detí v rodine
Primátor môže udeliť výnimku zníženia výšky úhrady maximálne do výšky 20 % z paušálneho poplatku hradeného v MsDJ.


 

II.

§ 4 Výška úhrady za služby poskytované v MsDJ a spôsob platenia úhrady, body 1.,3.,4.,5.,6 sa menia nasledovne :

1. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa v MsDJ ( stravné + paušálny poplatok )


Paušálny poplatok 230,00 € / mesačne
Stravné 2,80 € / denne ( x 22 násobok dennej úhrady )
Spolu: 291,60 € /mesačne


3. Stravné obsahuje podávanie jedla 3 x denne – raňajky, obed, olovrant.

4. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa ktoré dovŕšilo 3 roky a ďalej navštevuje MsDJ maximálne však do 31.8. príslušného kalendárneho roka, do doby nástupu do materskej školy, s trvalým pobytom v Meste Banská Bystrica

Paušálny poplatok 115,00 € / mesačne
Stravné 2,80 € / denne ( x 22 násobok dennej úhrady )
Spolu: 176,60 € /mesačne

 

5. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa ktoré dovŕšilo 3 roky a ďalej navštevuje MsDJ maximálne však do 31.8. príslušného kalendárneho roka, do doby nástupu do materskej školy, s trvalým pobytom mimo Mesta Banská Bystrica

Paušálny poplatok 230,00 € / mesačne
Stravné 2,80 € / denne ( x 22 násobok dennej úhrady )
Spolu: 291,60 € /mesačne


6. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa v MsDJ počas adaptácie ( 2 – 4 týždne )

Paušálny poplatok 115,00 €
Stravné 2,80 € / denne ( x 22 násobok dennej úhrady )
Spolu: 176,60 € mesačne


 

III.

Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici dňa 12. februára 2013 uznesením č .812 /2013 a nadobúda účinnosť dňom 1. 4. 2013.

 

 


Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica

dnes je: 24.3.2018

meniny má: Gabriel

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 31.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 31.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101814431

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka