Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

VZN 131/2004 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica Návrh Zmien a doplnkov, Blok č. X - záväzná časť

Schválené: 24.8.2004

Účinnosť: 8.10.2004

Všeobecne záväzné nariadenie č. 131/2004
k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica
Návrh Zmien a doplnkov, Blok č. X - záväzná časťMestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovení §- u 6 a §-u 11,
ods.4, písmeno g) zákona č.369/90 o Obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie k schválenému
Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – návrh zmien
a doplnkov, Blok č.X (ďalej len VZN)Čl. 1
1. Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu.
2. Územný plán Centrálna mestská zóny Banská Bystrica – Návrh zmien
a doplnkov, Blok č.X platí v plnom rozsahu.


Čl. 2
Záväzné zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia

funkčný regulatív: objekty polyfunkčné s funkciou obchodov, služieb, administratívy, nezávadnej výroby ( v parteri) a bývanie. V rámci každého objektu je nutné riešiť podzemné a nadzemné parkovanie.
zachovanie pôvodne formovanej štruktúry založenej na radovej zástavbe pozdĺžnych parciel
zachovanie historickej parcelácie a jej rešpektovanie novou výstavbou
dostavby zadných traktov viesť v uvoľnenej stavebnej čiare, maximálna hranica dostávb sa stanovuje na 2 m od priľahlej hranice komunikácie
miera v (%) zastavanosti traktov nie je určená a bude individuálne posudzovaná na základe pamiatkového a archeologického výskumu
vzhľadom na individuálne stanovenie % zastavanosti zadných traktov bude v súlade s ustanoveniami zákona č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu každý objekt podliehať územnému aj stavebnému konaniu,
t.j. ÚPN – CMZ , Zmeny a doplnky blok č. X nevyužíva § 39 a zákona č. 50/1976
Zb (Stavebný zákon)
výšková hladina novej zástavby je 4 nadzemné podlažia vrátane podkrovia
komunikačné napojenie zadných traktov komunikáciou typu D1 šírky 4,5 m trasovanou okrajom areálu Pamätníka SNP po parcelu č. 1306/2 a zokruhovaním pri objekte na parcele č. 1308/1
plánovaná parking garáž (kapacita 144 v pôvodnom ÚPN – CMZ) sa presúva
do južnej zóny areálu Pamätníka SNP (kapacita 100)
Jadrom Bloku č. X je areál Pamätníka SNP, ktorý má parkovú úpravu. Táto úprava sa rešpektuje a nová zeleň ju len doplní – napr. alej pri navrhovanej komunikácii, kompozičné dotvorenie vnútorných záhrad.

Verejnoprospešné stavby
1) – komunikačné prepojenie funkčnej triedy D1 od parkoviska pri vstupe
k Pamätníku SNP na juhozápadnej a severozápadnej hranici pozemkov
Pamätníka a priľahlých objektov po parcelu č. 1306/2, zokruhované
okolo objektov na parcele č. 1308/1.Základná šírka komunikácie je 4,5m.
2) – v trase komunikačného prepojenia vedenia inžinierskych sietí
- vodovod
- kanalizácia
- elektrika
- plyn
- telekomunikácie

Čl.3
Záverečné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie bude archivované:
- 1x na referáte územného rozvoja a výstavby MsÚ Banská Bystrica
- 1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica
- 1x na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Návrh Zmien a doplnkov, Blok č. X bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 211/2004 dňa 24.08.2004 a nadobúda účinnosť dňom 08.10.2004.
.
Ing. Králik Ján, CSc
primátor mesta
Súbor na stiahnutie VZN 131-2004.pdf VZN 131-2004.pdf (65.7 kB)

dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101364968

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka