Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2010 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

Schválené: 9.11.2010

Účinnosť: 15.12.2010

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 a § 4 ods. 3, písm. g), zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov v súlade s § 26 ods. 3, písm. a) bod 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2010 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác /ďalej len nariadenie/.


§ 1
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto nariadenia je uloženie povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou.


§ 2
Uloženie povinnosti

1. Povodňové plány záchranných prác1 sú povinní vypracovať a aktualizovať všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré majú svoj objekt, alebo zariadenie v lokalite, ktorá je uvedená v prílohe č. 1.
2. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ vypracúva, alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje, povodňový plán záchranných prác a tento každoročne do 31. júla predkladá Mestu Banská Bystrica.


§ 3
Priestupky

1. Nesplnenie povinnosti uloženej v § 3 tohto nariadenia je priestupkom na úseku ochrany pred povodňami v zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 písmena l) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
2. Priestupky prejednáva Mesto Banská Bystrica s možnosťou uloženia pokuty do 1 700 eur.


§ 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica.
2.Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici uznesením č. 1030/2010 - MsZ zo dňa 09.11.2010 a nadobúda účinnosť dňom 15.12.2010.

 


Ivan SAKTOR
primátor mesta

 

 

Príloha č. 1

Zoznam ulíc ohrozených povodňami na rieke Hron spracovaných podľa záplavovej čiary Q50 (tzv. 50 – ročnej vody)


Ulica / Číslo orientačné
Mičinska cesta
12, 14, 16, 18, 20, 22,
Družstevná
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
Golianova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
Lesná ul.
1, 2, 3, 4, 6, 8,
Na Uhlisku
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
B. Němcovej
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
Jesenského
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20,
Timravy
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Bellušova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24,
Hronské Predmestie
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Pod Urpínom
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Cesta k Smrečine
1, 3, 5,
Československej arm.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Nám. Slobody
2,
Robotnícka
17, 19, 24,
Kapitulská
27,
F. Švantnera
2, 4, 6, 8,
Štefánikovo nábr.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Národná
13, 14, 15, 16, 17, 18,
Štadlerovo nábr.
1,
Iliašská cesta
1, 3,
 

dnes je: 25.6.2018

meniny má: Olívia, Tadeáš

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 30.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 30.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Nedeľa 1.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 1.7.
ALCHEMILKA
ČSA 23
Pondelok 2.7.
AMBRÓZIA
Rudohorská 33

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104335773

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka