Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 14/2009 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Banská Bystrica a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Schválené: 27.10.2009

Účinnosť: 1.1.2010

Platné do: 1.1.2010

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 14/2009
o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Banská Bystrica a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

 


Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 a § 4 ods. 3, písm. g), zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Banská Bystrica a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia /ďalej len nariadenie/.

§ 1
Základné ustanovenia

1.Toto nariadenie vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Banská Bystrica a určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
2.Toto nariadenie tiež vymedzuje zdroje znečisťovania, prevádzkovateľom ktorých poplatok nebude uložený.


§ 2
Základné pojmy

1.Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie1, okrem látok, ktorých uvádzanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom2.
2.Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia /ďalej len „malý zdroj“/ sú:
a)technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW,
b)ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia 3,
c)plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
d)skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia,
e)iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie

3.Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo alebo faktickú možnosť prevádzkovať tento zdroj na území mesta4.

§ 3
Povinnosti prevádzkovateľa

1.Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:
a)uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečistenia ovzdušia v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými Mestom Banská Bystrica5
b)dodržiavať technologickú disciplínu, správne dávkovanie paliva a optimalizovať spaľovací proces tak, aby únik dymu, sadzí a škodlivín do ovzdušia bol minimálny. Bezodkladne odstraňovať nebezpečné stavy v prevádzke malých zdrojov ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť včas potrebné opatrenia na predchádzanie havárií,
c)umožniť povereným zamestnancom Mesta Banská Bystrica kontrolu malého zdroja a poskytnúť všetky potrebné údaje o jeho prevádzkovaní a pri zistení nedostatkov plniť uložené opatrenia Mesta Banská Bystrica na zaistenie nápravy,
d)evidovať druh a množstvo spáleného paliva a viesť prevádzkovú evidenciu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
e)požiadať Mesto Banská Bystrica, o vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie6,
f)požiadať Mesto Banská Bystrica, o vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách7,
g)vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,
h)neprekročiť tmavosť dymu


§ 4
Poplatková povinnosť

1.Poplatok za znečisťovanie ovzdušia, ktoré vzniká prevádzkovaním malého zdroja alebo viacerých malých zdrojov, vyrúbi Mesto Banská Bystrica na základe predloženého oznámenia o spotrebe palív a surovín, ktoré predloží prevádzkovateľ malého zdroja.
2.Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje na území mesta za podmienok ustanovených v tomto nariadení.
3.Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznamovať každoročne do 15. februára Mestu Banská Bystrica za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä údaje o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.
4.Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja


§ 5
Vyčlenenie zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje poplatková povinnosť

1.Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov (lokálne kúrenisko), ktoré sú umiestnené v bytoch, obytných domoch, rodinných domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie.
2.Prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročne spáli menej paliva ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
3.Malé zdroje ktoré prevádzkuje Mesto Banská Bystrica.
4.Malé zdroje v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica.


§ 6
Poplatok

1.Poplatok sa určuje podľa množstva spotrebovaného paliva, alebo úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok, najviac však do výšky 663,87 €.
2.Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území mesta Banská Bystrica
3.Na určenie výšky poplatku za prevádzkovaný malý zdroj sa pre účely tohto nariadenia použije sadzobník poplatkov uvedený v prílohe č. 1.
4.Ostatné malé zdroje, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa sadzobníka poplatkov uvedeného v prílohe č. 1, je výška poplatku určovaná individuálne podľa druhu danej technológie a vplyvu na znečisťovanie ovzdušia, a to paušálnou sumou do 663,87 € pre každý zdroj na kalendárny rok.
5.Ak je určený ročný poplatok za malý zdroj, alebo súčet poplatkov za všetky prevádzkované malé zdroje zdroje nižší ako 4,0 €, poplatok sa nevyrubuje.
6.Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
7.Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku.
§ 7
Kontrola a sankcie

1.Za nesplnenie povinností uvedených v § 4 ods. 3, určených v rozhodnutí Mesta vydanom podľa § 4, ods.4, uloží Mesto prevádzkovateľovi pokutu do 663,87 €.
2.Pokutu podľa ods. 1 možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa Mesto o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.
3.Na konanie vo veciach pokuty za nesplnenie povinností uvedených v ods. 1 a podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.


§ 8
Spoločné ustanovenia

1.Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja. Za týmto účelom oznámi zánik malého zdroja do 15 dní odo dňa zániku Mestu Banská Bystrica.
2.Poplatok je príjmom rozpočtu Mesta Banská Bystrica.
3.Sankcie sú príjmom rozpočtu Mesta Banská Bystrica.

 

§ 9
Záverečné ustanovenia

1.Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica.
2.Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci Mesta Banská Bystrica.
3.Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 83/2000 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Banská Bystrica a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 167/2006 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 83/2000 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Banská Bystrica.
4.Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici uznesením č. 628/2009 - MsZ zo dňa 27.10.2009 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010.

 

 

 

Ivan SAKTOR
primátor mesta

 

 

 

 

Príloha č. 1  je v priloženom súbore

 

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107366275

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka