Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica, Zmeny a doplnky územných lokalít A2, A3.

Schválené: 28.4.2009

Účinnosť: 5.6.2009

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica, Zmeny a doplnky územných lokalít A2, A3.

 

 

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-u 6, ods. 1 a §-u 11, ods.4, písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/76 Zb. a v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z., vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 152/2005, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky.

 

§1

Účel nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu zóny Pršianska terasa - Banská Bystrica, Zmeny a doplnky územných lokalít A2, A3.
Všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky, ktorá bola schválená a vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 152/2005.

 

§ 2

Rozsah platnosti

Záväzná časť UPD Z v riešenom území presne formuluje návrh regulatívov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky, vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú, alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku. Ustanovuje pozemky na verejnoprospešné stavby a zoznam verejnoprospešných stavieb.

 

§ 3

Regulatívy funkčného využívania pozemkov a stavieb

V OBLASTI ŠTRUKTÚRY OSÍDLENIA
Bez zmeny a doplnku.

V OBLASTI ŠTRUKTÚRY BÝVANIA
Bez zmeny a doplnku.

V OBLASTI ŠTRUKTÚRY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
Bez zmeny a doplnku.
V OBLASTI REKREAČNÉHO VYUŽITIA
Bez zmeny a doplnku.
V OBLASTI TELOVÝCHOVY A ŠPORTU
Bez zmeny a doplnku.

V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Bez zmeny a doplnku.


V OBLASTI VYMEDZENIA OCHRANNÝCH PÁSIEM

Dopĺňa sa:
Územné lokality A2, A3 sa nachádzajú mimo ochranných pásiem letiska Sliač.
Stavebník je povinný pri objektoch, ktoré sa nachádzajú mimo ochranných pásiem letiska Sliač v prípade použitia stavebných mechanizmov s výškou zdvihu 30m a viac požiadať Letecký úrad SR v stupni územného resp. stavebného konania o stanovisko.


V OBLASTI OCHRANY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
Bez zmeny a doplnku.

V OBLASTI OCHRANY PAMIATKOVÉHO FONDU
Bez zmeny a doplnku.

 

§ 4

Regulatívy priestorového usporiadania pozemkov a stavieb

VYMEDZENIE HRANÍC RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Bez ZMENY a DOPLNKU
Riešené územie lokality A2, A3 leží na parcelách č. 3681/281, 3681/272 a 3681/363 v kat.území Radvaň. Susedí na severe s lokalitou B2 a C1, na juhu s lokalitou F, na východe A1 a na západe s lokalitou G.


KOMPOZIČNÉ AKCENTY
Bez ZMENY a DOPLNKU

VÝZNAMNÉ VEREJNÉ PRIESTORY
Bez ZMENY a DOPLNKU

DOMINANTY
Bez ZMENY a DOPLNKU

VYMEDZENIE REGULAČNÝCH CELKOV
Dopĺňa sa:
Ruší sa zástavba kompaktná, bloková uzatvorená a nahradí sa zástavbou uvoľnenou. Ide o 6 solitérnych celkov, ktoré sú postavené na podzemnej kompaktnej podnoži s výškou gradácie 3 až 5 NP.


REGULATÍVY ÚZEMNÝCH LOKALÍT


ÚZEMNÁ LOKALITA A2 názov sa ruší a nahradzuje sa názvom:
SPOJENÁ ÚZEMNÁ LOKALITA A2, A3
Zmena: kompaktná bloková uzavretá výstavba sa mení na 6 solitérnych bytových domov BYTOVÉ DOMY (SO01, SO02, SO03, SO04, SO05, SO06).

- Podlažnosť
- 1.PP - technické podlažie + obchody
- 1.NP - garážové podl.GA2-36 státí + HÚ04-95 obyv., garážové podl. GA3-38 státí + HÚ05-95 obyv.
- 2,3,4 NP - opakovateľné bytové podlažia
- 5.NP - podkrovné bytové podlažie
text sa ruší a nahradzuje sa textom:
- 1.PP - technické podlažie + vybavenosť + garážové podlažie (SO01, SO02, SO03, SO04, SO05, SO06) s počtom státí 195. Ďalej plynotesné úkryty PÚ04-170 obyv., PÚ05-70 obyv., PÚ06-120 obyv., PÚ07-50 obyv., PÚ08-50 obyv., PÚ09-90 obyv, celkom 580 ukrývaných
- 1.NP - bytové podlažie + vybavenosť
- 2.,3.,4.,5.NP - opakovateľné bytové podlažia

- Stavebné čiary podľa VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE
text sa ruší a nahradzuje sa textom:
- Stavebné čiary v riešenom území spojenej územnej lokality A2, A3 podľa výkresu B.14 - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE dokumentácie ZMENY A DOPLNKY ÚPN – ZÓNY územných lokalít A2, A3 a vo výkrese č.B.21 - koordinačná situácia, ktorá obsahuje vytýčenie nadzemných objektov a inžinierskych sietí.

Ruší sa celý text:
6.3 ÚZEMNÁ LOKALITA A3
s kompletným textom tejto kapitoly.

 

§ 5

Regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia

V OBLASTI DOPRAVY

Dopĺňa sa:
Obslužná komunikácia triedy C3 medzi lokalitami A2 a A3 sa ruší.


§ 6

Regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia

V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

- V ČASTI ZÁSOBOVANIA VODOU

dopľňa sa:
- So zmenou dopravného riešenia sa upravujú trasy rozvodov vody, 4. tlakového pásma v ÚZEMNÝCH LOKALITÁCH A2, A3
- So zmenou dopravného riešenia na upravuje trasa navrhovaného rozvodu vody 5. tlakového pásma v ÚZEMNÝCH LOKALITÁCH A2, A3

ruší sa: vodovodný rad AD 1-6 – 300 m RV5 – 100 sa v úseku rušené komunikácie rovnako ruší.

Navrhovanou úpravou nedochádza k funkčným a kapacitným zmenám.


- V ČASTI ODKANALIZOVANIA
dopľňa sa:
- So zmenou dopravného riešenia sa upravujú trasy jednotnej kanalizácie v ÚZEMNÝCH LOKALITÁCH A2, A3

Navrhovanou úpravou nedochádza k funkčným a kapacitným zmenám.


V OBLASTI ZÁSOBOVANIA PLYNOM
dopľňa sa:
- So zmenou dopravného riešenia sa upravuje trasa plynovodu v ÚZEMNÝCH LOKALITÁCH A2, A3

Navrhovanou úpravou nedochádza k funkčným a kapacitným zmenám.


V OBLASTI ZÁSOBOVANIA TEPLOM
Bez ZMENY a DOPLNKU


V OBLASTI ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU
So zmenou dopravného riešenia sa upravuje trasa distribučného kabelu od TR A2-T3 do trafostanice F-T2. Upravuje sa pozícia novej TR A2-T3 s osadenými transformátormi 2 x 630 kVA.

Navrhovanou úpravou nedochádza k funkčným a kapacitným zmenám.

 

V OBLASTI TELEKOMUNIKÁCIÍ
Telekomunikačné káble v priestore rušenej komunikácie sa rušia a sú premiestnené do novej trasy po obvode lokality A2, A3 – koridor verejno prospešných stavieb

Navrhovanou úpravou nedochádza k funkčným a kapacitným zmenám.

 


§ 7

Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavieb

Neurčujú sa.

 

§ 8

Zoznam verejnoprospešných stavieb

Verejnoprospešné stavby sú stavby, pre ktoré možno, podĺa § 108 zákona č. 50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, pozemky, stavby a práva k nim potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť rozhodnutím stavebného úradu.

Všetky verejno prospešné stavby vymenované (uvedené) v územnom pláne zóny Pršianska terasa Banská Bystrica – Zmeny a doplnky zostavajú bez zmeny až na tieto stavby ktoré sa upravujú po stránke vedenia trasy a jeho rozsahu v rámci riešeného územia A2, A3

V ČASTI DOPRAVNEJ PRÍSLUŠNOSTI

2.1. Prístupy k bytovým domom
2.2 Dopravné prístupy k občianskej vybavenosti

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
V ODVETVÍ VODNÉ HOSPODÁRSTVO

3.1. V ČASTI ZÁSOBOVANIA VODOU

3.1.1 Navrhnutý a projektovaný rozvádzací vodovod 4. tlakového pásma – RV 4 ( bez zmien)
3.1.2 Navrhnutý a projektovaný rozvádzací vodovod 5. tlakového pásma – RV5

3.3. V ODVETVÍ ZÁSOBOVANIA PLYNOM

3.3.1 Základná plynovodná sieť DN

3.4. V ODVETVÍ ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU

3.4.6 KABELOVÉ ROZVODY 22 KV ROZVODY PRE TRAFOSTANÍCIE T2 AŽ T14

Doplňa sa:
Káblový rozvod VN – distribučný kábel od TR A3 T3 do trafostanice E-T2.
Úprava trafostanice TR A2-T3 z 1 x 630 kVA na 2 x 630 kVA, zmena trasy káblového rozvodu NN. Ostatné verejno-prospešné stavby zostávajú bez zmeny.

3.5 V ODVETVÍ TELEKOMUNIKAČNÁ SIEŤ


Doplňa sa:
dochádza iba k úprave trasy v rámci koridoru pre VPS, ktorý je vytvorený po obvode lokality A2 A3.

 

 

§9

Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

V zmysle schváleného územného plánu zóny Pršianska terasa Banská Bystrica, zmeny a doplnky (apríl 2005) je v navrhnutej stavbe potreba riešiť havarijné kryty CO (podľa novej vyhlášky č. 532/2006 plynotesný kryt).

Doplňa sa:

B.10.2 CIVILNÁ OCHRANA tabuľka B
10.2.1
Územná lokalita Bytové domy a občianska vybavenosť Stavebný objekt Označenie úkrytov Garážové Technické Počet obyv. v byt. domoch a obč. vybav. Navrhnutý počet ukrytých osôb Minimálna výpočtová plocha PÚ m2 (čistá podl. plocha miestn. pre ukrývaných) * Skutočná plocha PÚ úkrytov m2 (zastavaná plocha) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plynotesné úkryty
A 201 SO-04 PÚ-04 0 162 170 85 130
A 202 SO-03 PÚ-05 0 69 70 35 85
A 301 SO-01 PÚ-06 0 113 120 60 100
A 302 SO-06 PÚ-07 0 46 50 25 77
A 303 SO-05 PÚ-08 0 50 50 25 86
A 304 S0-02 PÚ-09 0 84 90 45 85
Celkom 524 550 275 563

Návrh riešenia :
Budované plynotesné úkryty sú navrhnuté ako dvojúčelové s prioritou mierového využitia pri nutnosti zachovať si ochrannú funkciu. Sú navrhnuté v súlade s Územným plánom zóny Pršianska terasa Banská Bystrica, zmeny a doplnky (apríl 2005) a v súlade s doložkou CO.
V navrhovanom bytovom komplexe budú vybudované plynotesné úkryty v priestore hromadných garáží v suteréne objektu (1. PP).

Celý bytový komplex (lokalita A2, A3) pozostáva zo šiestich stavebných objektov – SO 01 - SO 06. Plynotesné úkryty budú pod jednotlivými objektmi umiestnené nasledovne:

PÚ-04 bude umiestnený v objekte SO 04 – 170 osôb
PÚ-05 bude umiestnený v objekte SO 03 – 70 osôb
PÚ-06 bude umiestnený v objekte SO 01 – 120 osôb
PÚ-07 bude umiestnený v objekte SO 06 – 50 osôb
PÚ-08 bude umiestnený v objekte SO 05 – 50 osôb
PÚ-09 bude umiestnený v objekte SO 02 – 90 osôb

Plynotesné úkryty budú navrhnuté v súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. Projektová dokumentácia jednotlivých plynotesných úkrytov bude predložená v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
Rozmiestnenie plynotesných úkrytov je znázornené na výkrese B 13 (Prílohou dokumentácie).
.
Príloha 1, druhá časť, A. dispozičné riešenie - vyhláška č. 532/2006
Požiadavky civilnej ochrany sú v súlade s doložkou CO B.10, ktorá je súčasťou schváleného ÚPN zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica.

 

§ 10

Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

Bez ZMENY a DOPLNKU

 

§ 11

Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

- v riešenej spojenej územnej lokalite A2, A3 deliť pozemok parcelné číslo 3681/363 (vlastníkom je MBB, a.s., Banská Bystrica).

 

§ 12

Pozemky na verejnoprospešné stavby
a na vykonanie asanácie v riešenom zastavovanom území

Verejno prospešné stavby v lokalite A2, A3 – ruší sa:.
obslužná komunikácia medzi lokalitami A2, A3


- zmena trasy:
prístupové chodníky k občianskej vybavenosti.
Káblové rozvody VN a telekomunikačné sa premiestňujú do koridoru inžinierskych sietí po obvode lokality A2, A3. Ide o pás pozemkov 2,5 m široký, ktorý bude vyčlenený ako koridor pre verejno-prospešné stavby lokality A2, A3. Ostatné siete sú riešené ako areálové – prípojky. Pozri výkres B 14 a B 21.


§ 13

Schéma záväzných časti riešenia a verejnoprospešných stavieb

Je súčasťou grafickej prílohy dokumentácie ZMENY A DOPLNKY ÚPN – ZÓNY územných lokalít A2, A3 – výkres B14 a B 21 - VÝKRES PRIESTOROVEJ REGULÁCIE a KOORDINAČNÁ SITUÁCIA.
OKOLO CELÉHO ÚZEMIA RIEŠENEJ LOKALITY A2, A3 JE NAVRHNUTÝ KORIDOR 2,5 M ŠIROKÝ PRE REALIZÁCIU VEREJNO-PROSPEŠNÝCH STAVIEB - VN 22 KV, TELEKOMUNIKAČNÝCH KÁBLOV, VODOVODNÉHO RÁDU A PLYNOVODU.

 

§ 14

Záverečná ustanovenie

Uloženie územného plánu:
Územný plán zóny Pršianska terasa-Banská Bystrica, Zmeny a doplnky územných lokalít A2, A3 bude uložený:
1x na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici
1x na Meste Banská Bystrica, MsÚ-referáte výstavby, stavebný úrad
1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica

 

§ 15

Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 28.apríla 2009 uznesením č. 405/2009 - MsZ.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 05.júna 2009.

 

 

 


Ivan SAKTOR
primátor Mesta
Banská Bystrica
 

dnes je: 18.6.2018

meniny má: Vratislav

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
  • Pondelok179graphic-icon
  • Utorok2310graphic-icon
  • Streda2513graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104132695

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka