Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

VZN k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica - zmeny a doplnky Hurbanova ulica

Účinnosť: 15.11.2001

Všeobecne záväzné nariadenie č. 94 /2001 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica - zmeny a doplnky Hurbanova ulicaMestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovení §-u 6 a §-u 11, ods.4. písm. g) zák.č. 369/90 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zák.č. 50/76 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhl. č. 55/2001 Zb., vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – zmien a doplnkov Hurbanova ulica.Čl. 1

Účel nariadenia a rozsah platnosti1. Všeobecne záväzné nariadenie určuje záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu, menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.
2. Územný plán Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – zmeny a doplnky Hurbanova ulica platí v plnom rozsahu.Čl. 2

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

Komunikačná sieť

predĺženie ul. J.M.Hurbana a jej zokruhovanie súbežné s estakádou štátnej cesty I/59 prepojenie na Tajovského ulici. Tajovského ulica ústi do navrhovaného nadradeného vnútorného mestského okruhu.


Výšková hladina

dostavby škôl sú 3 – 4 nadzemné podlažia (štandartná výška 1 podlažia = 3m)


polyfunkčné objekty 3-4 nadzemné podlažia v akcentoch (nárožia) až do výšky 5 podlaží

areál KR PZ BB je výškovo diferencovaný tak, aby vo výškovej štruktúre sa prispôsobil okoliu, výškový regulatív je 3,4 a 5 podlaží

parking garáž 4 podlažia


Uličná čiara

pri dostavbách je nutné dodržiavať existujúcu uličnú čiaru

pri novej zástavbe polyfunkčného objektu je uličná čiara daná spravidla radením nasledovných plôch: parkovanie (5,0m), chodník (2,0m), zelený pruh (4m)

zelený pruh pri polyfunkčných objektoch na ul. J.M.Hurbana je možné vynechať a osadiť nové objekty na hranicu s chodníkom

rodinné domy – nie je určená uličná čiara, štruktúra zástavby je voľná


Koeficient zastavanosti pozemku:

polyfunkčné objekty – max. 50% zastavanej plochy

rodinné domy – max. 1/6, t.j. 17%


Čl. 3

Verejnoprospešné stavby a asanačné opatrenia

1.

komunikačné prepojenie v pokračovaní ul. J.M.Hurbana zokruhované na sever, napájajúce sa na Záhradnú ulicu a vyústenie na ul. Tajovského

obslužné komunikácie v kategórii MO 8/40 alebo MO 7/40, ukľudnená komunikácia chodníky pozdĺž obslužných komunikácií a plochy pre pohyb peších

2. v trase hlavného komunikačného zokruhovania vedenia nových inžinierskych sietí

Čl. 4

Záverečné ustanovenie1. Územný plán bude archivovaný :
- 1x na referáte územného rozvoja a výstavby MsÚ Banská Bystrica

- 1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica

- 1x na Okresnom úrade, odbore ŽP Banská Bystrica

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – zmeny a doplnky Hurbanova ulica, bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 280/2001 dňa 23.10.2001 a nadobúda účinnosť dňom 15.11.2001

Ing. Ján Králik, CSc.
primátor Mesta Banská Bystrica
Súbor na stiahnutie VZN 94-2001.pdf VZN 94-2001.pdf (64.5 kB)

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
  • Pondelok133graphic-icon
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda152graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107340120

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka