Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky IV. etapa

Schválené: 7.2.2017

Vyhlásené: 10.2.2017

Účinnosť: 15.3.2017

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovenia § 11, ods. 4, písmeno c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky IV. etapa

 

§1
Účel nariadenia
Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesto Banská Bystrica vyhlasuje záväznú časť Územného plánu mesta Banská Bystrica s – Zmeny a doplnky IV. etapa chváleného uznesením č. 721/2017-MsZ dňa 7. februára 2017.

 

§ 2
Rozsah platnosti
VZN je platné pre územie mesta Banská Bystrica vymedzené hranicami katastrálnych území Banská Bystrica, Radvaň, Kostiviarska, Sásová, Podlavice, Kremnička, Senica, Šalková, Uľanka.

 

§ 3
Záväzná časť územného plánu
Neoddeliteľnú súčasť tohto VZN tvorí Záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica - Zmeny a doplnky IV. etapa v rozsahu:


a/ Textová časť – kapitola B.20. Záväzná časť, ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja
so stanovením zásad priestorového a funkčného využívania územia a verejnoprospešných stavieb uvedená v Prílohe č. 1 tohoto nariadenia v rozsahu nasledovných kapitol:

 

B.20.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčnéného využívania územia
B.20.2. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia a určenie regulácie využitia jednotlivých plôch – Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania častí mesta
B.20.3. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia
B.20.4. Zásady, regulatívy a limity umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
B.20.5. Zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov. ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene
B.20.6. Zásady, regulatívy a limity starostlivosti o životné prostredie
B.20.7. Ostatné zásady, regulatívy a limity
B.20.8. Vymedzenie zastavaného územia
B.20.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
B.20.10. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny
B.20.11. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny
B.20.12. Zoznam verejnoprospešných stavieb
B.20.13. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
B.20.14. Zoznam vybraných pojmov a skratiek použitých v záväznej časti

 

b/ Grafická časť Záväzná časť, uvedená v Prílohe č. 2 tohoto nariadenia, ktorá obsahuje:

 

1. výkres č.3a – Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia – v znení Z a D IV. etapa
2. výkres č.4 – Verejné dopravné vybavenie – v znení Z a D IV. etapa
3. výkres č.7a – Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Funkčné a
výškové regulatívy – v znení ZaD IV. etapa
4. výkres č.7b - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Priestorotvorné regulatívy (prvky vyznačené v legende ako záväzné- vrátane legendy schémy základnej priestorovej štruktúry územia) – v znení ZaD IV. Etapa
5. výkres č. 10 – Zoznam verejnoprospešných stavieb – v znení ZaD IV. etapa
Uloženie a sprístupnenie územnoplánovacej dokumentácie
Schválený Územný plán Mesta Banská Bystrica vrátane Zmien a doplnkov I., II. a IV. etapa je uložený a sprístupnený k nahliadnutiu:
a) 1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad – odbor územného plánovania a architekta mesta
b) 1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad - stavebný úrad
c) 1x na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky
d) Kompletná textová aj grafická časť Územného plánu mesta Banská Bystrica je zverejnená na webovej stránke mesta Banská Bystrica – www.banskabystrica.sk

 

§ 5
Záverečné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 7. februára 2017 uznesením č. 721/2017-MsZ a nadobúda účinnosť 15. marca 2017.

 

 

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

 

 

(Prílohy č. 1 a 2 sú v proloženom súbore)

Súbor na stiahnutie VZN č. 2 - 2017.pdf VZN č. 2 - 2017.pdf (3.5 MB)

dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101356309

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka