Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 07/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2015 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Schválené: 8.3.2016

Vyhlásené: 9.3.2016

Účinnosť: 1.4.2016


Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 6 a § 11, ods. 4, písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 2 písm. g) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v  znení neskorších predpisov, § 8 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 07/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.6/2015 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica (ďalej len nariadenie)
 

 

I.

Nariadenie č. 6/2015 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici číslo 159/2015 dňa 23.06.2015 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. § 2 ods. 4 „Základné ustanovenia“ sa mení a dopĺňa nasledovne:
4. Mesto Banská Bystrica vytvára podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre deti
a žiakov:
a) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v špeciálnej triede v Základnej škole
Pieninská 27, Banská Bystrica,
b) v triede pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou v Základnej škole Jozefa Gregora
Tajovského , Gaštanová 12, Banská Bystrica,
c) v triede nultého ročníka, pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v Základnej škole Jána
Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica.

 

II.

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 370/2016 dňa 08.03.2016 a nadobúda účinnosť dňom 01.04.2016.

 

 

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

Súbor na stiahnutie VZN č. 7 - 2016.pdf VZN č. 7 - 2016.pdf (91 kB)

dnes je: 20.2.2018

meniny má: Lívia

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

100340759

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka