Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 06/2016, o zriadení Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica, o zrušení Základnej školy Radvanská 1, Banská Bystrica a Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica, o zriadení Základnej školy s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

Schválené: 8.3.2016

Vyhlásené: 9.3.2016

Účinnosť: 24.3.2016

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a 2, § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 06/2016 o zriadení Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica, o zrušení Základnej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica a Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica, o zriadení Základnej školy s materskou školou Radvanská 1, Banská Bystrica (ďalej len nariadenie).

 

 

 

§ 1

Účel nariadenia

 

Účelom tohto nariadenia je zriadenie Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica, ako preddavkovej organizácie, zrušenie Základnej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica a jej súčastí a Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica a zriadenie Základnej školy s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica a jej súčasti.

 

§ 2

Zriadenie materskej školy

 

1. Mesto Banská Bystrica k 30. augustu 2017 zriaďuje Materskú školu, Radvanská 1, Banská Bystrica, ako preddavkovú organizáciu.

 

2. Podmienkou pre zriadenie Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica je právoplatné súhlasné rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR o zaradení materskej školy do siete škôl a školských zariadení v zmysle príslušných ustanovení zákona, vydané na základe žiadosti Mesta Banská Bystrica.

 

§ 3

Zrušenie základnej a materskej školy

 

1. Mesto Banská Bystrica k 31. augustu 2017 zrušuje Základnú školu, Radvanská 1, Banská Bystrica a jej súčasti:

 

- Školský klub detí pri Základnej škole, Radvanská 1, Banská Bystrica,

- Školskú jedáleň pri Základnej škole, Radvanská 1, Banská Bystrica.

 

 

2. Mesto Banská Bystrica v zmysle k 31. augustu 2017 zrušuje Materskú školu, Radvanská 1, Banská Bystrica.

 

3. Podmienkou pre zrušenie škôl podľa ods. 1. a 2 tohto paragrafu sú právoplatné súhlasné rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR o vyradení škôl zo siete škôl a školských zariadení v zmysle príslušných ustanovení zákona, vydané na základe žiadosti Mesta Banská Bystrica.

 

§ 4

Zriadenie základnej školy s materskou školou

 

1. Mesto Banská Bystrica k 01. septembru 2017 zriaďuje Základnú školu s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica, a jej súčasti:

 

- Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica,

- Školskú jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica,

 

2. Podmienkou pre zriadenie školy je právoplatné súhlasné rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR o zaradení Základnej školy s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica a jej súčasti do siete škôl a školských zariadení v zmysle príslušných ustanovení zákona, vydané na základe žiadosti Mesta Banská Bystrica.

 

§ 5

Záverečné ustanovenia

 

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 369/2016 dňa 08.03.2016 a nadobúda účinnosť dňom 24. marca 2016

 

2. V prípade, ak Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutia v zmysle § 2 ods. 2, § 3 ods. 3, § 4 ods. 2 v zmysle tohto nariadenia nariadenie stráca platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti týchto rozhodnutí.

 

 

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101364894

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka