Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky I. etapa

Schválené: 26.1.2016

Vyhlásené: 29.1.2016

Účinnosť: 1.3.2016

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovenia § 11, ods. 4, písmeno c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky I. etapa


 

§1

Účel nariadenia


 

Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesto Banská Bystrica vyhlasuje záväznú časť Územného plánu mesta Banská Bystrica s – Zmeny a doplnky I. etapa chváleného uznesením č. 358/2016-MsZ dňa 26.1.2016.


 

§ 2

Rozsah platnosti


 

VZN je platné pre územie mesta Banská Bystrica vymedzené hranicami katastrálnych území Banská Bystrica, Radvaň, Kostiviarska, Sásová, Podlavice, Kremnička, Senica, Šalková, Uľanka.


 

§ 3

Záväzná časť územného plánu


 

Neoddeliteľnú súčasť tohto VZN tvorí Záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica - Zmeny a doplnky I. Etapa v rozsahu:

a/ Textová časť – kapitola B.20. Záväzná časť, ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja so stanovením zásad priestorového a funkčného využívania územia a verejnoprospešných stavieb uvedená v Prílohe č. 1 tohoto nariadenia v rozsahu nasledovných kapitol:

B.20.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčnéného využívania územia

B.20.2. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia a určenie regulácie využitia jednotlivých plôch – Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania častí mesta

B.20.3. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

B.20.4. Zásady, regulatívy a limity umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

B.20.5. Zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov. ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

B.20.6. Zásady, regulatívy a limity starostlivosti o životné prostredie

B.20.7. Ostatné zásady, regulatívy a limity

B.20.8. Vymedzenie zastavaného územia

B.20.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

B.20.10. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

B.20.11. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

B.20.12. Zoznam verejnoprospešných stavieb

B.20.13. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

B.20.14. Zoznam vybraných pojmov a skratiek použitých v záväznej časti


 

b/ Grafická časť Záväzná časť, uvedená v Prílohe č. 2 tohoto nariadenia , ktorá obsahuje:

výkres č.3a – Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia – v znení Z a D I. etapa

výkres č.5a – Verejné technické vybavenie – vodné hospodárstvo (v rozsahu textu záväznej časti ÚPN mesta Banská Bystrica) – v znení Z a D I. etapa

výkres č.5c – Verejné technické vybavenie – elektrická energia a telekomunikácie (v rozsahu textu záväznej časti ÚPN mesta Banská Bystrica) – v znení Z a D I. etapa

výkres č.7a – Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Funkčné a výškové regulatívy

výkres č.7b - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Priestorotvorné regulatívy (prvky vyznačené v legende ako záväzné- vrátane legendy schémy základnej priestorovej štruktúry územia)

 

 

§4

Uloženie a sprístupnenie územnoplánovacej dokumentácie


 

Schválený Územný plán Mesta Banská Bystrica je uložený a sprístupnený k nahliadnutiu:

1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad – odbor územného plánovania a architekta mesta

1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad- stavebný úrad

1x  na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky

Kompletná textová aj grafická časť Územného plánu mesta Banská Bystrica je zverejnená na webovej stránke mesta Banská Bystrica – www.banskabystrica.sk

 

 

§ 5

Záverečné ustanovenia


 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 26.1.2016 uznesením č. 358/2016-MsZ a nadobúda účinnosť dňom 1.3.2016.


 

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

 


 

 

Príloha č. 1

B 20. Z  Á V  Ä Z  N Á Č A  S Ť
B 20.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

 

– nemení sa

 

B 20.1.2. Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania častí mesta

– nemení sa

– nemení sa

 

– mení sa v časti:

 

B.20.1.2.2. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia časti mesta II – Iliaš

 

– nahrádza sa textom:

 

V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodňami počítať v tejto časti mesta v rámci návrhu s vodohospodárskymi stavbami na Hrone (Banská Bystrica – Iliaš, protipovodňové opatrenia na Hrone a Banská Bystrica, Iliaš – Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone rkm 172,000 – 173,564) úpravou brehových hrádzí, bez priečnych prehradení toku.

 

Na hranici s ČM II Iliaš a ČM VI Kremnička rešpektovať platné rozhodnutia súvisiace s MVE Vlkanová.

 

 

B.20.1.2.5. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia časti mesta V - Kráľová

 

– nahrádza sa textom:

 

V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodňami počítať v tejto časti mesta v rámci návrhu s vodohospodárskymi stavbami na Hrone, Banská Bystrica, Iliaš - Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone a Banská Bystrica, Iliaš – Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone rkm 172,000 – 173,564 (Banská Bystrica - Iliaš) a na drobnom toku MK 054 úpravou brehových hrádzí, bez priečnych prehradení toku.

 

– vypúšťa sa text:

X) Na Hrone v rkm 172,660 uvažovať s výstavbou malej vodnej elektrárne Iliaš (na hranici s ČM II Iliaš).

 

– upravuje sa číslovanie:

na X)

na XI)

Ďalej text bez zmeny

 

B.20.2. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch - Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania častí mesta

 

– nemení sa

 

B.20.3. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

 

– nemení sa

B.20.4. Zásady, regulatívy a limity umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

 

– nemení sa

 

B.20.5. Zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

– nemení sa

 

B.20.6. Zásady, regulatívy a limity starostlivosti o životné prostredie

 

– nemení sa

 

B.20.7. Ostatné zásady, regulatívy a limity

 

– nemení sa

B.20.8. Vymedzenie zastavaného územia mesta

 

– nemení sa

 

B.20.9. Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov

 

– nemení sa

B.20.10. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

 

– nemení sa

B.20.11. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

 

– nemení sa

 

B.20.12. Zoznam verejnoprospešných stavieb

 

– nemení sa

B.20.13. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

 

– nemení sa

 

B.20.14. Zoznam vybraných pojmov a skratiek použitých v záväznej časti

 

– nemení sa

 

 

(Poznámka: Príloha č. 2 sa nachádza v priloženom súbore)

dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101388318

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka