Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky I. etapa

Schválené: 26.1.2016

Vyhlásené: 29.1.2016

Účinnosť: 1.3.2016

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovenia § 11, ods. 4, písmeno c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky I. etapa


 

§1

Účel nariadenia


 

Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesto Banská Bystrica vyhlasuje záväznú časť Územného plánu mesta Banská Bystrica s – Zmeny a doplnky I. etapa chváleného uznesením č. 358/2016-MsZ dňa 26.1.2016.


 

§ 2

Rozsah platnosti


 

VZN je platné pre územie mesta Banská Bystrica vymedzené hranicami katastrálnych území Banská Bystrica, Radvaň, Kostiviarska, Sásová, Podlavice, Kremnička, Senica, Šalková, Uľanka.


 

§ 3

Záväzná časť územného plánu


 

Neoddeliteľnú súčasť tohto VZN tvorí Záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica - Zmeny a doplnky I. Etapa v rozsahu:

a/ Textová časť – kapitola B.20. Záväzná časť, ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja so stanovením zásad priestorového a funkčného využívania územia a verejnoprospešných stavieb uvedená v Prílohe č. 1 tohoto nariadenia v rozsahu nasledovných kapitol:

B.20.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčnéného využívania územia

B.20.2. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia a určenie regulácie využitia jednotlivých plôch – Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania častí mesta

B.20.3. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

B.20.4. Zásady, regulatívy a limity umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

B.20.5. Zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov. ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

B.20.6. Zásady, regulatívy a limity starostlivosti o životné prostredie

B.20.7. Ostatné zásady, regulatívy a limity

B.20.8. Vymedzenie zastavaného územia

B.20.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

B.20.10. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

B.20.11. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

B.20.12. Zoznam verejnoprospešných stavieb

B.20.13. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

B.20.14. Zoznam vybraných pojmov a skratiek použitých v záväznej časti


 

b/ Grafická časť Záväzná časť, uvedená v Prílohe č. 2 tohoto nariadenia , ktorá obsahuje:

výkres č.3a – Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia – v znení Z a D I. etapa

výkres č.5a – Verejné technické vybavenie – vodné hospodárstvo (v rozsahu textu záväznej časti ÚPN mesta Banská Bystrica) – v znení Z a D I. etapa

výkres č.5c – Verejné technické vybavenie – elektrická energia a telekomunikácie (v rozsahu textu záväznej časti ÚPN mesta Banská Bystrica) – v znení Z a D I. etapa

výkres č.7a – Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Funkčné a výškové regulatívy

výkres č.7b - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Priestorotvorné regulatívy (prvky vyznačené v legende ako záväzné- vrátane legendy schémy základnej priestorovej štruktúry územia)

 

 

§4

Uloženie a sprístupnenie územnoplánovacej dokumentácie


 

Schválený Územný plán Mesta Banská Bystrica je uložený a sprístupnený k nahliadnutiu:

1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad – odbor územného plánovania a architekta mesta

1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad- stavebný úrad

1x  na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky

Kompletná textová aj grafická časť Územného plánu mesta Banská Bystrica je zverejnená na webovej stránke mesta Banská Bystrica – www.banskabystrica.sk

 

 

§ 5

Záverečné ustanovenia


 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 26.1.2016 uznesením č. 358/2016-MsZ a nadobúda účinnosť dňom 1.3.2016.


 

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

 


 

 

Príloha č. 1

B 20. Z  Á V  Ä Z  N Á Č A  S Ť
B 20.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

 

– nemení sa

 

B 20.1.2. Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania častí mesta

– nemení sa

– nemení sa

 

– mení sa v časti:

 

B.20.1.2.2. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia časti mesta II – Iliaš

 

– nahrádza sa textom:

 

V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodňami počítať v tejto časti mesta v rámci návrhu s vodohospodárskymi stavbami na Hrone (Banská Bystrica – Iliaš, protipovodňové opatrenia na Hrone a Banská Bystrica, Iliaš – Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone rkm 172,000 – 173,564) úpravou brehových hrádzí, bez priečnych prehradení toku.

 

Na hranici s ČM II Iliaš a ČM VI Kremnička rešpektovať platné rozhodnutia súvisiace s MVE Vlkanová.

 

 

B.20.1.2.5. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia časti mesta V - Kráľová

 

– nahrádza sa textom:

 

V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodňami počítať v tejto časti mesta v rámci návrhu s vodohospodárskymi stavbami na Hrone, Banská Bystrica, Iliaš - Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone a Banská Bystrica, Iliaš – Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone rkm 172,000 – 173,564 (Banská Bystrica - Iliaš) a na drobnom toku MK 054 úpravou brehových hrádzí, bez priečnych prehradení toku.

 

– vypúšťa sa text:

X) Na Hrone v rkm 172,660 uvažovať s výstavbou malej vodnej elektrárne Iliaš (na hranici s ČM II Iliaš).

 

– upravuje sa číslovanie:

na X)

na XI)

Ďalej text bez zmeny

 

B.20.2. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch - Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania častí mesta

 

– nemení sa

 

B.20.3. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

 

– nemení sa

B.20.4. Zásady, regulatívy a limity umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

 

– nemení sa

 

B.20.5. Zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

– nemení sa

 

B.20.6. Zásady, regulatívy a limity starostlivosti o životné prostredie

 

– nemení sa

 

B.20.7. Ostatné zásady, regulatívy a limity

 

– nemení sa

B.20.8. Vymedzenie zastavaného územia mesta

 

– nemení sa

 

B.20.9. Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov

 

– nemení sa

B.20.10. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

 

– nemení sa

B.20.11. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

 

– nemení sa

 

B.20.12. Zoznam verejnoprospešných stavieb

 

– nemení sa

B.20.13. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

 

– nemení sa

 

B.20.14. Zoznam vybraných pojmov a skratiek použitých v záväznej časti

 

– nemení sa

 

 

(Poznámka: Príloha č. 2 sa nachádza v priloženom súbore)

dnes je: 18.7.2018

meniny má: Kamila

Dnes má službu:

OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19

ďalšie dni

Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060
Utorok 24.7.
SILYBUM
Rudohorská 27
Streda 25.7.
SITNIANSKA
Rudohorská 16
  • Streda2116graphic-icon
  • Štvrtok2415graphic-icon
  • Piatok2512graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104969883

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka