Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2015 Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta

Schválené: 22.9.2015

Vyhlásené: 29.9.2015

Účinnosť: 15.10.2015

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. f)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2 zák.č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica -  Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta  (ďalej nariadenie).

 

 

§ 1

Základné ustanovenia

 

Týmto nariadením Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta Banská Bystrica.
Prevádzkové poriadky v zmysle § 18 ods. 1 zák.č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej zákon o pohrebníctve) upravujú:

a)  identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska,

b)  rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,

c)  povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,

d)  povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a

     zachovaním dôstojnosti tohto miesta; spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a   

     obradných siení, ak je takáto úprava potrebná,

e)  čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,

f)  spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest,

g)  dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona o pohrebníctve,

h)  spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve ,

i)   spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu,

j)   podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

k)  cenník služieb.

Pohrebiskom  v zmysle § 2 písm. u zák.č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej zákon o pohrebníctve) je  cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka.

 

 

§ 2

Prevádzkové poriadky

 

 

Prevádzkové poriadky pohrebísk schválené týmto VZN tvoria samostatné prílohy tohto nariadenia nasledovne :

Príloha č. 1  Prevádzkový poriadok pohrebísk na na území mesta Banská Bystrica v  správe

                 Mesta Banská Bystrica

Príloha č. 2  Prevádzkový poriadok pohrebiska v Cintorínskej ulici v Banskej Bystrici,

                 v správe  Správy cintorína pri Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku v Radvani

 

 

Príloha č. 3     Prevádzkový poriadok pohrebiska na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici,

                    v správe   Cirkevného zboru  ECAV Banská Bystrica

Príloha č.  4    Prevádzkový poriadok pohrebiska Na Hôrke na Kalinčiakovej ulici
                    v Banskej Bystrici,

                    v   správe  Rímskokatolíckej Cirkvi,  Farnosť BB-Radvaň

                   

Čl. 3

Kontrolná činnosť a sankcie

 

1.  Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci Mesta a Mestská polícia.

2.  Mesto  prejednáva priestupky za :

nedodržiavanie  ustanovení tohto prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zákona o pohrebníctve,
neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b) zákona o pohrebníctve
neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 písm. c) zákona o pohrebníctve,
písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d) zákona o pohrebníctve,
neuudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e) zákona o pohrebníctve.

3.  Za priestupky podľa odseku 2 tohto článku  možno uložiť pokutu do výšky 663 eur; v blokovom konaní  možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur.

 

Čl.4

Záverečné ustanovenie

 

1.    Zrušuje sa :    

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 188/2007    o prevádzkovom poriadku pohrebísk v správe mesta schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 129/2007 zo dňa 16.10.2007
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 310/2008 zo dňa 21.10.2008, ktorým bol schválený Cenník cintorínskych služieb s účinnosťou od 1.1.2009.

2.  Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici č. 243/2015 zo

     dňa 22.9.2015 a nadobúda účinnosť dňom 15.októbra 2015.

 

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

dnes je: 23.2.2018

meniny má: Roman, Romana

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

100445604

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka