Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica

Schválené: 22.9.2015

Vyhlásené: 29.9.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Mesto Banská Bystrica podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica (ďalej nariadenie).

 

I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 1144/2013 zo dňa 10.12.2013 sa mení a dopĺňa nasledovne :

 

1. v § 9 „Spôsob zabezpečenia prevádzky a odplaty za prevádzku“, ods. 2 sa vypúšťa.

2. v § 9 „Spôsob zabezpečenia prevádzky a odplaty za prevádzku“, sa ods. 3 prečíslováva na ods. 2, ktorý sa mení nasledovne:

a) Odplata poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest je stanovená percentuálne, a to vo výške 35% (slovom: tridsaťpäť percent) zo sumy ročného výberu parkovného bez dane z pridanej hodnoty, poníženého o náklady poplatkov uhrádzaných prevádzkovateľom služieb elektronických platieb parkovného za každý rok trvania nájomného vzťahu.

b) V prípade, ak takto určená odplata nájomcu za prevádzku parkovacích miest nedosiahne za príslušný rok trvania nájomného vzťahu sumu minimálne vo výške 190 000,00 €, je nájomca oprávnený ponížiť najbližšie splatné nájomné o sumu predstavujúcu rozdiel sumy 190 000,00 € a sumy ročnej odplaty, t.j. sumy vo výške 35% (slovom: tridsaťpäť percent) zo sumy ročného výberu parkovného bez dane z pridanej hodnoty, poníženého o náklady poplatkov uhrádzaných prevádzkovateľom služieb elektronických platieb parkovného za daný rok trvania nájomného vzťahu.

3. Mení sa Príloha č. 1 tohto nariadenia.

4. Mení sa Príloha č. 2 tohto nariadenia.

 

 

II.

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 231/2015 - MsZ zo dňa 22. septembra 2015 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.


 


 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

 

 

Príloha VZN č. 1  príloha č. 2 sú v priloženom dokumente.

dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101364949

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka