Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica

Schválené: 22.9.2015

Vyhlásené: 29.9.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Mesto Banská Bystrica podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica (ďalej nariadenie).

 

I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 1144/2013 zo dňa 10.12.2013 sa mení a dopĺňa nasledovne :

 

1. v § 9 „Spôsob zabezpečenia prevádzky a odplaty za prevádzku“, ods. 2 sa vypúšťa.

2. v § 9 „Spôsob zabezpečenia prevádzky a odplaty za prevádzku“, sa ods. 3 prečíslováva na ods. 2, ktorý sa mení nasledovne:

a) Odplata poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest je stanovená percentuálne, a to vo výške 35% (slovom: tridsaťpäť percent) zo sumy ročného výberu parkovného bez dane z pridanej hodnoty, poníženého o náklady poplatkov uhrádzaných prevádzkovateľom služieb elektronických platieb parkovného za každý rok trvania nájomného vzťahu.

b) V prípade, ak takto určená odplata nájomcu za prevádzku parkovacích miest nedosiahne za príslušný rok trvania nájomného vzťahu sumu minimálne vo výške 190 000,00 €, je nájomca oprávnený ponížiť najbližšie splatné nájomné o sumu predstavujúcu rozdiel sumy 190 000,00 € a sumy ročnej odplaty, t.j. sumy vo výške 35% (slovom: tridsaťpäť percent) zo sumy ročného výberu parkovného bez dane z pridanej hodnoty, poníženého o náklady poplatkov uhrádzaných prevádzkovateľom služieb elektronických platieb parkovného za daný rok trvania nájomného vzťahu.

3. Mení sa Príloha č. 1 tohto nariadenia.

4. Mení sa Príloha č. 2 tohto nariadenia.

 

 

II.

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 231/2015 - MsZ zo dňa 22. septembra 2015 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.


 


 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

 

 

Príloha VZN č. 1  príloha č. 2 sú v priloženom dokumente.

dnes je: 17.7.2018

meniny má: Bohuslav

Dnes má službu:

MONTANA
Bernolákova 2

ďalšie dni

Utorok 17.7.
MONTANA
Bernolákova 2
Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060
Utorok 24.7.
SILYBUM
Rudohorská 27

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104943148

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka