Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v znení VZN č. 20/2011

Schválené: 23.6.2015

Vyhlásené: 29.6.2015

Účinnosť: 15.7.2015

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 4 ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1, § 8 ods. 3 druhá veta a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nadväzujúc na tradície Mestskej základiny starostu Banskej Bystrice Andreja Hanzlíka a v záujme podpory vzdelanosti v meste Banská Bystrica, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v znení VZN č. 20/2011 ( ďalej len VZN)


 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka sa mení a dopĺňa nasledovne:

I.

 

Ustanovenie § 4 "Žiadosť o štipendium" ods. (2) posledná veta sa mení:

 

Podrobnosti ustanovuje príloha č. 1, príloha č. 2 a č.2 a) tohto VZN.

 

 

II.

 

Príloha č. 1 "Čestné prehlásenie" bod 5 sa mení nasledovne:

 

5 Čestné prehlasujem, že ku dňu podania žiadosti o štipendium mám vysporiadané záväzky voči

Mestu Banská Bystrica.

Čestné prehlasujem, že ku dňu podania žiadosti o štipendium som nebol/a právoplatne odsúdený/á

za trestný čin alebo uznaný/á vinným za priestupok.

 

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov týmto zároveň dávam súhlas na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov pre potreby Mesta Banská Bystrica za účelom evidencie žiadosti po dobu piatich rokov. (Príloha č. 2 a č. 2 a) ).

 

 

III.

 

V časti "Prílohy k žiadosti sa bod 1 mení nasledovne:

 

1. Žiadateľ, príp. zákonný zástupca dieťaťa predloží pri podpise zmluvy k nahliadnutiu identifikačný doklad.

 

 

IV.

Záverečné ustanovenia

 

Toto VZN Mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č.160 /2015 dňa 23.06.2015 a nadobúda účinnosť dňom 15. júla 2015.

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

 

 

 

 

Príloha č. 2

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

 

podľa § 11 zákona o ochrane osobných údajov

 

ako súčasť žiadosti o štipendium z fondu Andreja Hanzlíka,

podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica č. 9/2009

 

 

Dotknutá osoba podľa § 4 ods. 2, písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ........................................................................................................................... (doplniť titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu) udeľujem prevádzkovateľovi, Mestu Banská Bystrica, so sídlom Československej armády č. 26, Banská Bystrica, IČO: 00313271 podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu:

titul

meno

priezvisko

dátum narodenia

bydlisko

údajov o škole, študijnom odbore a študijných výsledkoch

názov banky a číslo osobného účtu

telefónne číslo

e-mailová adresa

údajov na fotokópii diplomov a potvrdení o absolvovanom štúdiu

údaje o členoch domácnosti a blízkych osobách

údaje o sociálnych a majetkových pomeroch zákonných zástupcov, údaje o výške príjmov zákonných zástupcov

za účelom:

spracovania informatívnej správy na posúdenie komisii MsZ, primátorovi mesta a mestskému zastupiteľstvu v Banskej Bystrici

vyhotovenia zmluvy o poskytnutí štipendia, plnenia zo zmluvy, kontroly dodržania zmluvných podmienok a VZN mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka

správy registratúry v rozsahu zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výkonu kontrolnej činnosti efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami.

Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi osobných údajov na dobu 5 rokov.

 

 

vlastnoručný podpis

dotknutej osoby

Príloha č. 2 a)

 

 

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY (neplnoletá osoba)

 

podľa § 11 zákona o ochrane osobných údajov

 

ako súčasť žiadosti o štipendium z fondu Andreja Hanzlíka,

podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica č. 9/2009

 

 

Dotknutá osoba podľa § 4 ods. 2, písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ........................................................................................................................... (doplniť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu dieťaťa) v zast. zákonným zástupcom: …..................................................................................................................................................

(doplniť titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu zákonného zástupcu) udeľujem prevádzkovateľovi, Mestu Banská Bystrica, so sídlom Československej armády č. 26, Banská Bystrica, IČO: 00313271 podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov maloletého dieťaťa v rozsahu:

 

meno

priezvisko

dátum narodenia

bydlisko

korešpondenčná adresa

údajov o škole, študijnom odbore a študijných výsledkoch

údajov na fotokópii diplomov a potvrdení o absolvovanom štúdiu

 

a mojich osobných údajov v rozsahu:

- titul

meno

priezvisko

dátum narodenia

bydlisko

názov banky a číslo osobného účtu

telefónne číslo

e-mailová adresa

údaje o členoch domácnosti a blízkych osobách

údaje o sociálnych a majetkových pomeroch zákonných zástupcov, údaje o výške príjmov zákonných zástupcov

 

 

 

za účelom:

 

spracovania informatívnej správy na posúdenie komisii MsZ, primátorovi mesta a mestskému zastupiteľstvu v Banskej Bystrici

vyhotovenia zmluvy o poskytnutí štipendia, plnenia zo zmluvy, kontroly dodržania zmluvných podmienok a VZN mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka

správy registratúry v rozsahu zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výkonu kontrolnej činnosti efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami.

 

 

Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi osobných údajov na dobu 5 rokov.

 

 

 

vlastnoručný podpis

dotknutej osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101364740

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka