Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2014 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Banská Bystrica

Schválené: 30.6.2014

Vyhlásené: 11.7.2014

Účinnosť: 1.8.2014

Mesto Banská Bystrica v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a c) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách“) vydáva pre územie mesta Banská Bystrica toto všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe vykonávania opatrení núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len „nariadenie“) upravuje na území mesta Banská Bystrica:
a) dočasné obmedzenie, alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v meste v čase jej nedostatku
b) spôsob núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
c) spôsob zneškodňovania obsahu žúmp na území mesta


Článok 2
Dočasné obmedzenie užívania pitnej vody
1. Mesto Banská Bystrica v súčinnosti s prevádzkovateľom verejného vodovodu môže dočasne obmedziť, alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť mestu a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie, alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom § 32 zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.
3. Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich ukončenie sa vyhlási oznámením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.
4. V čase obmedzenia užívania pitnej vody je zakázané používanie pitnej vody na polievanie záhrad, ihrísk a verejných priestranstiev, na umývanie áut, napúšťanie bazénov, na stavebné účely a upratovanie, a to od vyhlásenia obmedzenia až do jeho zrušenia.

 

Článok 3
Núdzové zásobovanie pitnou vodou
1. Núdzové zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:
mimoriadnej udalosti
pri poruche na verejnom vodovode
pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku
pri obmedzení zásobovania vodou.

2. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového zásobovania pitnou vodou sa vykonáva:
cisternami
dodávkami balenej pitnej vody
inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.

3. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne.
4. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi mesto na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.
5. Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 10 litrov na osobu denne. Minimálna potreba pitnej vody v mimoriadne nepriaznivých podmienkach je 5 litrov na osobu denne, najviac počas troch po sebe nasledujúcich dňoch.
6. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody.

 

Článok 4
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
1. V prípade prerušenia, alebo obmedzia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri poruche na verejnej kanalizácii, pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác) prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd.

 

Článok 5
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby, alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, v súlade s platnými predpismi a to v intervale primeranom ku kapacite žumpy.
2. Užívateľ žumpy na požiadanie kontrolných orgánov preukazuje splnenie povinnosti podľa ods. 1. originálom dokladu o zneškodnení obsahu žumpy.
3. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do:
a) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne mesta
b) stokovej siete verejnej kanalizácie
c) dažďovej kanalizácie
d) odvodňovacích rigolov, záhrad, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.


Článok 6
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení vykonávať:
1) Hlavný kontrolór
2) Poverení zamestnanci mesta
3) Mestská polícia

 

Článok 7
Sankcie
1. Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom podľa § 40 ods. 1 písmeno j) zákona o verejných vodovodoch kanalizáciách.
2. Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia môže byť v priestupkovom konaní uložená Okresným úradom pokuta od 16 € do 331 €.
3. Mesto uloží pokutu od 99 eur do 3 319 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila obmedzenia a zákazy v zmysle článku 2 tohto nariadenia, alebo pokutu do 6 638 € za porušenie povinností v zmysle článku 5 tohto nariadenia.

 

Článok 8
Spoločné ustanovenia
1. Na území mesta vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda krízového štábu, ktorým je primátor mesta.
2. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom úradnej tabule a internetovej stránky mesta.

 

Článok 9
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici číslo 1429/2014 zo dňa 30.06.2014 a nadobúda účinnosť dňom 01.08.2014.

 

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
 

dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101373012

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka