Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta

Schválené: 11.2.2014

Vyhlásené: 13.2.2014

Účinnosť: 1.3.2014

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na základe ustan. § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe :
§ 4 ods. 3 n) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§ 48 zák.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
§ 2 ods. 4 a 5 zák.č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o
zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
§ 9 ods. 3 zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov
§ 36g ods. 5 zák.č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v
znení neskorších predpisov
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta (ďalej len nariadenie).


§ 1
Účel nariadenia

1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá a podmienky pre zabezpečenie verejného poriadku a čistoty na území mesta.

2. Nariadenie je záväzné pre obyvateľov mesta, návštevníkov mesta, právnické a fyzické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území mesta.

 

§ 2
Zabezpečenie verejného poriadku

Za účelom zabezpečenia verejného poriadku sa na území mesta zakazuje :

a) rušiť nočný kľud v čase od 22.00 hod do 06.00 hod,
b) znečisťovať alebo poškodzovať verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt, verejnoprospešné zariadenie,
c) umiesťňovať na vonkajších stranách okien a na balkónoch kvetináče alebo iné predmety bez ich zabezpečenia proti pádu na verejné priestranstvo,
d) jazdiť na skateboarde na verejných priestranstvách, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia občanov, poškodeniu majetku, resp. k narušeniu občianskeho spolunažívania,
e) kúpať sa v mestských fontánach.

 

§ 3
Predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov

1. V čase od 00.00 hod do 24.00 hod denne sa zakazuje predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje na týchto verejne prístupných miestach na území mesta, ktorými sú :
a) ulice, námestia, pasáže,
b) mestské parky, verejná zeleň, lesoparky,
c) trhoviská,
d) detské ihriská, detské herné zariadenia,
e) miestne komunikácie, parkoviská, chodníky (vrátane mostov, podchodov, cyklotrás, turistických chodníkov),
f) predajné stoly, pojazdné predajne,
g) korytá a nábrežia vodných tokov,
h) cintoríny, pietne miesta, pamätníky.

2. Zákaz v zmysle ods. 1 neplatí :
a) na príležitostných trhoch, jarmokoch,
b) v obchodných a reštauračných prevádzkach umiestnených na verejnom priestranstve na základe podmienok stanovených v povolení Mesta a v súlade s ich živnostenským oprávnením (povolené zaujatie verejného priestranstva formou letných terás, resp. obdobných zariadení, poskytujúcich občerstvenie, reštauračné alebo pohostinské služby),
c) 31.12. od 8.00 hod do 24.00 hod a 1.januára od 00.00 hod do 05.00 hod.

3. Na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach konaných na území mesta je zakázané predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje s výnimkou piva a vína 1/

 

§ 4
Používanie pyrotechnických výrobkov

1. Pyrotechnické výrobky určené na zábavné a oslavné účely kategórie 1, triedy I2/ sa môžu na území mesta používať neobmedzene.

2. Pyrotechnické výrobky kategórie II a III, triedy II. a III2/ sa môžu používať na území mesta v čase od 10.00 hod do 22.00 hod za dodržania podmienok v zmysle osobitného zákona3/.

3. Na území mesta je povolené používanie pyrotechnických výrobkov kategórie 4, triedy IV 2/, v dňoch 31. decembra v čase od 8.00 hod do 24.00 hod a 1. januára v čase od 00.00 hod - 05.00 hod za dodržania podmienok v zmysle osobitného zákona3/.

4. Na území mesta je povolené pri slávnostných podujatiach, pamätných dňoch, pietnych podujatiach a pod. prejavovať vzdanie úcty salvami za podmienok zabezpečenia verejného poriadku a povinností vyplývajúcich z príslušných zákonov 4/.


§ 5
Čistenie chodníkov a miestnych komunikácií

1. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom v zmysle osobitného predpisu . .5/

2. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní odstraňovať znečistenie chodníkov najmä zametaním, odstraňovaním nečistôt, buriny, náletov, odpadkov a pod. Zakazuje sa zhŕňať zmetené nečistoty na miestnu komunikáciu, verejnú zeleň, do kanalizačných vpustí alebo tieto ponechať zhrnuté na chodníkoch alebo ich spaľovať

3. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní v zimnom období čistiť chodníky od snehu a poľadovice. Sneh sa musí zhŕňať na okraj chodníka k ceste alebo k miestnej komunikácii. V prípade vytvorenia poľadovice sa musia chodníky posýpať inertným materiálom (piesok, drva). Sneh a ľad z chodníka treba odstrániť tak, aby sa ním nezatarasili priechody cez komunikáciu, kanalizačné vpuste, vchody a vjazdy do budov alebo iných zariadení alebo plochy na manipuláciu s materiálom alebo tovarom.

4. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní čistiť priľahlý chodník, ako aj schody v celej šírke na vlastné náklady.

5. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností na Námestí SNP sú povinní zabezpečiť čistenie miestnej komunikácie pre peších v šírke 3 m pozdĺž nehnuteľnosti.

6. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní vykonať čistenie chodníka najneskôr do 08.00 hod tak, aby chodci a obyvatelia nehnuteľnosti boli čo najmenej obťažovaní. Chodník a miestnu komunikáciu uvedenú v ods. 3 tohto ustanovenia treba čistiť i cez deň, keď vznikne akútna potreba ich čistenia. V zimnom období musí byť vždy odprataný sneh a námraza musí byť včas odstránená.

7. Ak sa vytvoria na streche alebo odkvape nehnuteľnosti cencúle, vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy neohrozovali život alebo zdravie ľudí.

8. V prípade snehovej alebo inej kalamity je povinná fyzická alebo právnická osoba uposlúchnuť výzvu Mesta s určením podmienok pre likvidáciu kalamity v zmysle platných právnych noriem6/

9. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.7/

 

§ 6
Kontrola a sankcie

1. Kontrolu tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať príslušníci mestskej polície, hlavný kontrolór a poverení zamestnanci Mesta.

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok 8/.

3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie môže Mesto uložiť pokutu do výšky 6 638,00 €. 9/

 

§ 7
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov platných všeobecne záväzných právnych predpisov v všeobecne záväzných nariadení mesta.

2. Zrušuje sa :
a) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2011 o verejnom poriadku na území mesta schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 194/2011-MsZ dňa 20.9.2011.
b) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2011 o verejnom poriadku na území mesta bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č.325/2012-MsZ dňa 14.2.2012.
c) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 64/199 o ochrane nefajčiarov na území mesta schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 31/1999 zo dňa 25.3.1999.

3. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1256/2014-MsZ dňa 11.2.2014 a nadobúda účinnosť dňom 1.marca 2014.

 


Mgr. Peter Gogola
primátor mesta

 

 

______________________

1) 2 ods. 1 písm.a/5 zák.č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
2) 9/ § 3 ods. 2 pís. a) nar. vl. č. 485/2008 Z.z. Nariadenie Vlády SR o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh v znení neskorších predpisov
3) § 36g ods. 1 zák.č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
4) zák.č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov
5) § 9 ods. 3 zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
6) § 3, ods. 3, písm. d zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zák.č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
7) odkaz na § 9a ods. 4 zák.č. 135/1961 Zb.o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
8) § 47 a § 48 zák.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
9) §13 ods. 9 písm. a zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Dnes má službu:

BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica

02/2063 4161

ďalšie dni

Pondelok 16.7.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
Banská Bystrica
Pondelok 16.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Utorok 17.7.
MONTANA
Bernolákova 2
Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060
  • Pondelok2812graphic-icon
  • Utorok2414graphic-icon
  • Streda2115graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104900405

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka