Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne Záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 166/2005 k schválenému Územnému plánu zóny IBV, Sídlisko Osloboditeľov, Banská Bystrica Zmeny, časť Magurská ulica

Schválené: 12.12.2005

Vyhlásené: 2.1.2006

Účinnosť: 1.2.2006

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-6 a §-u 11, ods. 4, písmeno g) zákona č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( Stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica k schválenému ÚPN Z IBV, Sídlisko Osloboditeľov, Banská Bystrica, zmeny, časť Magurská ulica.Článok I.
Úvodné ustanovenie
§ 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti ÚPN Z IBV, Sídlisko Osloboditeľov, Banská Bystrica, zmeny, časť Magurská ulica, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici uznesením č.465/2005 - MsZ zo dňa 20.decembra 2005.
§ 2
Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu

Všeobecne záväzné nariadenie určuje záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu, zoznam verejnoprospešných stavieb, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

Riešené územie je súčasťou parcely číslo 2495/1, k.ú. Sásová a nachádza sa v zastavanom území mesta Banská Bystrica a je vedená ako zastavaná plocha.
Riešené územie sa dotýka susediacich parciel č. 2495/53, 2495/86, 2495/87 2693/1, 2693/3, 2495/33, 34, 40 v k.ú. Sásová.
Podrobne je vymedzený vo výkrese C. 1 tohto nariadenia.

Návrhové obdobie územného plánu je k roku 2015.


Článok II.

Záväzné regulatívy

Pre optimálne usporiadanie, využívanie a dotváranie riešeného územia je nutné v návrhovom období akceptovať uvedené záväzné regulatívy.


§ 3
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb

Regulatívy priestorového usporiadania:
Rehabilitačné centrum
počet nadzemných podlaží 2 s akcentáciou hmotovej skladby objektu
maximálna výška hlavnej rímsy 10,0m od +-0,000
maximálna dĺžka objektu 39,000 m
maximálna šírka objektu 28,935 m

Koeficient zastavanosti pozemku:
je stanovený na maximálne 75 % pozemku


Regulatívy funkčného využívania:
za nosnú funkciu v riešenom území považovať občiansku vybavenosť
realizovať výsadbu mestskej zelene v riešenom území
ako neprípustné sú stanovené plochy výroby, skladového hospodárstva§ 4
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Dopravné napojenie územia:
- obslužnou komunikáciou funkcie D vedenou pozdĺž západnej fasády rehabilitačného centra, napojenej na existujúce kapacitné parkovisko
odstavovanie vozidiel riešiť prostredníctvom stání na teréne formou kolmých a pozdĺžnych stání

Technická infraštruktúra – prípojky

Rehabilitačné centrum je napojené na technickú infraštruktúru vedenú v okolí riešeného územia:
prípojka NN vedenia z trafostanice na Tatranskej ulici
prípojka STL plynu z prepojovacieho STL plynovodu DN 150
prípojka oznamovacích vedení
prípojka vody z verejného vodovodu V. tlakové pásmo DN 300
kanalizácia splašková napojená na jednotnú kanalizáciu, zberač AM - 10 - 1


§ 5
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok

Zastavovacie podmienky sú vymedzené vo výkrese č. 5 a navrhnuté pre jednotlivé objekty takto:

1) Rehabilitačné centrum
architektúru riešiť v súčasných výrazových prostriedkoch
počet nadzemných podlaží 2 s akcentáciou hmotovej skladby objektu
maximálna výška hlavnej rímsy 10,0m od +-0,000
maximálna dĺžka objektu 39,000 m
maximálna šírka objektu 28,935 m

2)Dopravné napojenie územia
- obslužnou komunikáciou funkcie D vedenou pozdĺž západnej fasády rehabilitačného centra, napojenej na existujúce kapacitné parkovisko
- odstavovanie vozidiel riešiť prostredníctvom stání na teréne formou kolmých a pozdĺžnych stání

3) Technická infraštruktúra – prípojky

Rehabilitačné centrum je napojené na technickú infraštruktúru vedenú v okolí riešeného územia:

prípojka NN vedenia z trafostanice na Tatranskej ulici
prípojka STL plynu z prepojovacieho STL plynovodu DN 150
prípojka oznamovacích vedení
prípojka vody z verejného vodovodu V. tlakové pásmo DN 300
kanalizácia splašková napojená na jednotnú kanalizáciu, zberač AM - 10 - 1

§ 6
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

stavebník / investor navrhovanej stavby vyžadujúcej si zemné práce ( líniové stavby, budovanie komunikácií atď ) si od Archeologického ústavu SAV v Nitre už v stupni projektovej prípravy, vyžiada vyjadrenie k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk. Stanovisko bude slúžiť ako podklad k stanovisku / rozhodnutiu Pamiatkového úradu SR alebo Krajskému Pamiatkovému úradu v zmysle zákona č. 49 / 2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
pri realizácii stavieb alebo v iných súvislostiach nájdených nálezov počas výkopových a zemných prác – si orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu – Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vyhradzuje si právo rozhodnúť ( na základe spoločného pracovného rokovania za účasti investora, spracovateľa dokumentácie a zástupcu mesta Banská Bystrica ) o podmienkach ich zakomponovania do novej výstavby alebo ich odstránení s určením konkrétnych podmienok aj pri využití dochovaného materiálu.


Článok III.

§ 7
Určenie stavieb, na ktoré sa spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním

V zmysle § 39a ods. 4 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( Stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov sa územné konanie o umiestnení stavby spojí so stavebným konaním na stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené. Uvedené stavby je možné povoliť priamo v zlúčenom konaní.

V zmysle uvedeného ustanovenia sa spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním u nasledovných stavieb:

SO 01 Rehabilitačné centrum


§ 8
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

V ďalších konaniach je potrebné vykonať delenie pozemku č.p. 2495/1, k.ú. Sásová, na ktorom je navrhovaná stavba rehabilitačného centra.


Článok IV.

§ 9
Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce

Zo zámerov ÚPN Z IBV, Sídlisko Osloboditeľov, Banská Bystrica, zmeny, časť Magurská ulica, vyplývajú požiadavky na definovanie verejnoprospešných stavieb. Zo zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vyplývajú možnosti pre vyvlastnenie pozemkov, stavieb a práv pre úspešnú realizáciu verejnoprospešných stavieb. Pre jednotlivé odvetvia sú to nasledovné stavby graficky uvedené vo výkrese č. 5

Pozemky na verejnoprospešné stavby sú navrhnuté v členení:
plochy pre technickú vybavenosť


§ 10
Zoznam verejnoprospešných stavieb

Vodné hospodárstvo:
prípojka vody z verejného vodovodu V. tlakové pásmo
kanalizácia splašková napojená na jednotnú kanalizáciu, zberač AM - 10 - 1

Energetika:
prípojka NN vedenia z trafostanice na Tatranskej ulici
prípojka STL plynu z prepojovacieho STL plynovodu DN 150
prípojka oznamovacích vedení§ 11
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb


návrh urbanistickej koncepcie a funkčné využitie pozemkov a stavieb je záväzné v zmysle výkresu č. 3
návrh regulačných prvkov je záväzný v zmysle výkresu č. 4
návrh verejnoprospešných stavieb je záväzný v zmysle výkresu č. 5
návrh riešenia dopravy a technickej infraštruktúry je záväzný v zmysle výkresu č. 6
Ćlánok V.

§ 12
Záverečné ustanovenia

Uloženie územného plánu

ÚPN Z IBV, Sídlisko Osloboditeľov, Banská Bystrica, zmeny, časť Magurská ulica bude uložený:
1 x na Meste Banská Bystrica, MsÚ - referáte územného rozvoja a výstavby, stavebný úrad
1 x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica
1 x na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici


§ 13
Všeobecné ustanovenia

Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici uznesením č. 465/2005-MsZ zo dňa 20.decembra 2005 a nadobúda účinnosť 01.februára 2006.Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta

dnes je: 20.2.2018

meniny má: Lívia

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

100340271

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka