Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 04/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2011 o úhradách za služby poskytované v mestských detských jasliach

Schválené: 12.2.2013

Účinnosť: 1.4.2013

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 4 odst. 3 písm h ) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 00/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2011 o úhradách za služby poskytované v mestských detských jasliach ( ďalej len nariadenie ).

 

 

I.

§ 3 Podmienky nároku na službu v MsDJ sa dopĺňa o bod 6. ktorý znie nasledovne :

6. Primátor mesta Banská Bystrica môže udeliť výnimku pre rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa ), ktorému nevznikne nárok na poberanie príspevku na starostlivosť o dieťa vo výške 230 € na základe písomnej žiadosti o udelenie výnimky.
Po vykonanom šetrení súčasného stavu rodiny :
po predložení príjmov oboch rodičov ( prípadne matka, res. zákonných zástupcov dieťaťa )
počtu nezaopatrených detí v rodine
Primátor môže udeliť výnimku zníženia výšky úhrady maximálne do výšky 20 % z paušálneho poplatku hradeného v MsDJ.


 

II.

§ 4 Výška úhrady za služby poskytované v MsDJ a spôsob platenia úhrady, body 1.,3.,4.,5.,6 sa menia nasledovne :

1. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa v MsDJ ( stravné + paušálny poplatok )


Paušálny poplatok 230,00 € / mesačne
Stravné 2,80 € / denne ( x 22 násobok dennej úhrady )
Spolu: 291,60 € /mesačne


3. Stravné obsahuje podávanie jedla 3 x denne – raňajky, obed, olovrant.

4. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa ktoré dovŕšilo 3 roky a ďalej navštevuje MsDJ maximálne však do 31.8. príslušného kalendárneho roka, do doby nástupu do materskej školy, s trvalým pobytom v Meste Banská Bystrica

Paušálny poplatok 115,00 € / mesačne
Stravné 2,80 € / denne ( x 22 násobok dennej úhrady )
Spolu: 176,60 € /mesačne

 

5. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa ktoré dovŕšilo 3 roky a ďalej navštevuje MsDJ maximálne však do 31.8. príslušného kalendárneho roka, do doby nástupu do materskej školy, s trvalým pobytom mimo Mesta Banská Bystrica

Paušálny poplatok 230,00 € / mesačne
Stravné 2,80 € / denne ( x 22 násobok dennej úhrady )
Spolu: 291,60 € /mesačne


6. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa v MsDJ počas adaptácie ( 2 – 4 týždne )

Paušálny poplatok 115,00 €
Stravné 2,80 € / denne ( x 22 násobok dennej úhrady )
Spolu: 176,60 € mesačne


 

III.

Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici dňa 12. februára 2013 uznesením č .812 /2013 a nadobúda účinnosť dňom 1. 4. 2013.

 

 


Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica

dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101373044

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka