Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne Záväzné nariadenie MESTA Banská Bystrica č. 147/2005 k schválenému územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Bakossova ulica

Schválené: 22.2.2005

Vyhlásené: 4.3.2005

Účinnosť: 7.4.2005Všeobecne Záväzné nariadenie MESTA Banská Bystrica č. 147/2005
k schválenému územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Bakossova ulica


Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení § 6 zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov ( ďalej znp) a zák. č. 50/76 Zb. v znp a vyhlášky 55/2001 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica k schválenému Územnému plánu CMZ Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Bakossova ulica.

Článok I.
Úvodné stanovenie

§ 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu CMZ Banská Bystrica- Zmeny a doplnky Bakossova ulica.

§ 2
Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu

Nariadenie určuje záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu. Rozsah riešeného územia sa dotýka parciel:
bytový dom - parc.č. KN 2151/8; 2151/9; 2151/16; 2151/17; 2151/18; 2173/9; 2173/2 kat.územie Banská Bystrica
prípojka VN a trafostanica - parc.č. KN 2173/2; 2174/2; 2173/3; 2176/18; 2176/4 kat. územie Banská Bystrica
prípojka vody - parc.č. KN 2151/8;2151/9; 2151/16; 2151/17; 2151/18; 2173/9; 2173/2 5422/1 kat. územie Banská Bystrica
kanalizačná prípojka - parc.č. KN 2151/8; 2151/9 2151/16; 2151/17; 2151/18; 2173/9; 2173/2; 2173/3; 5432; 2175/8; 2175/1; 2175/5; 5625/12 kat. územie Banská Bystrica
prípojka plynu - parc.č. KN 2151/8; 2151/9; 2151/16; 2173/9; 5422/1 kat. územie Banská Bystrica
kábelová NN prípojka - parc.č. KN 2173/2; 2173/9; 2151/17; 2151/18; 2151/8 kat. územie Banská Bystrica
komunikácie a spevnené plochy - parc.č. KN 5422/1; 2151/8; 2151/9; 2151/16; 2151/17; 2151/18; 2173/9; 2173/2; 2173/3 kat. územie Banská Bystrica
verejné osvetlenie - parc.č. KN 2151/8;2151/9; 2151/16; 2151/17; 2151/18; 2173/9; 2173/2; 2174/2 kat.územie Banská Bystrica.
Návrhové obdobie je k roku 2015.

Článok II.
Záväzné regulatívy

Pre optimálne usporiadanie a využívanie a dotváranie riešeného územia je nutné v návrhovom období akceptovať uvedené záväzné regulatívy.


§ 3
Regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia, začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

Podrobné podmienky na umiestnenie stavby bytového domu, sa stanovujú podľa záväzných regulatívov:
Prevládajúca funkcia obytná, v parteri pozdĺž Bakossovej ulice občianska vybavenosť.
Objekt riešiť pôdorysne vo forme blokovej štruktúry.
Pri osadení objektu dodržať založenú uličnú čiaru t.j. 8,0 m od hranice vozovky, 6,0 m od hranice parcely susedného pozemku p.č. KN 2150/6, 12,0 m od susednej parcely p.č. KN 2151/7 a 24,0 m od objektu p.č. KN 2174/1 kat. územie Banská Bystrica.
Výška zástavby objektu zo strany Bakossovej ulice sa určuje na 5 nadzemných podlaží s architektonickou úpravou najvyššieho podlažia, ktoré bude posunuté od uličnej fasády min. 2,0 m.
Výška protiľahlej fasády s ohľadom na terénne podmienky pozemku sa určuje na 6 nadzemných podlaží s možnosťou vytvorenia architektonických akcentov v nárožiach resp. v strede fasády o max. výšku 2 podlažia.
Objekt riešiť s rovnými strechami.
V prípade výskytu archeologických nálezov postupovať v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

§ 4
Regulatívy umiestnenia stavby a určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zastavovacie podmienky sú vymedzené v grafickej prílohe a navrhnuté nasledovne:

bytový dom

počet nadzemných podlaží 5 zo strany Bakossovej ulice s architektonickou úpravou najvyššieho podlažia, ktoré bude posunuté od uličnej fasády min.2,0 m, výška protiľahlej fasády 6 nadzemných podlaží s možnosťou vytvorenia architektonických akcentov v nárožiach resp. v strede fasády o max. výšku 2 podlažia
počet bytových jednotiek 150
šírka objektu 14 - 16,5 - 52 m, dĺžka objektu 124,75 m
objekt riešiť s rovnými strechami
prevládajúca funkcia obytná, v parteri pozdĺž Bakossovej ulice riešiť obč.vybavenosť
garážovanie vozidiel v podzemnej garáži v počte 180 osobných automobilov
vstup do podzemnej parkovacej garáže z Bakossovej a Lazovnej ulice
kolmé parkovanie osobných automobilov pozdĺž Bakossovej ulice a pri vjazde do garáží zo strany Lazovnej ulice
bytový dom leží na parcelách č. KN 2151/8, 2151/9, 2151/16, 2151/17, 2151/18, 2173/9, 2173/2 k.ú. B.Bystrica
pri osadení objektu dodržať založenú uličnú čiaru 8,0 m od hranice vozovky, 6,0 m od hranice parcely susedného pozemku p.č. KN 2150/6, 12,0 m od susednej parcely p.č. KN 2151/7 a 24,0 m od objektu p.č. KN 2174/1 kat. územie Banská Bystrica.
+ - 0,00 stanovená na kótu 367,20 m. n. m.
§ 5
Dopravné regulatívy

dopravné sprístupnenie riešiť z Bakossovej ulice a Lazovnej ulice miestnou obslužnou komunikáciou
odstavovanie vozidiel riešiť formou podzemnej garáže s prístupom z Bakossovej ulice a Lazovnej ulice
parkovacie plochy pre občiansku vybavenosť riešiť v zmysle STN 73 6110 s lokalizáciou na vlastnom pozemku investora
pešie trasy viesť po obidvoch stranách obytného komplexu prepájajúce Bakossovu a Lazovnú ulicu
riešiť chodník a pešie plochy pozdĺž Bakossovej ulice súbežne s navrhnutým objektom


§ 6
Regulatívy verejného technického vybavenia územia

vodovod - zdrojom pitnej a požiarnej vody pre riešený objekt je verejný vodovod na Bakossovej ulici. Dotknuté parcely sú 2151/8, 2151/9, 2151/16, 2151/17, 2151/18, 2173/9, 2173/2, 5422/1 k.ú. Banská Bystrica.
dažďová kanalizácia - dažďové odpadové vody zo striech objektov budú odvedené dažďovou kanalizáciou do recipientu Bystrica nad haťou pre závod Slovenka. Dažďová voda z parkovacích plôch bude po predčistení vôd v lapačoch ropných látok odvedená dažďovou kanalizáciou do recipientu Bystrica nad haťou pre závod Slovenka. Dotknuté parcely sú 2151/8 2151/9, 2151/16, 2151/17, 2151/18, 2173/9, 2173/2, 2173/3, 5432, 2175/8, 2175/1, 2175/5, 5625/12 k.ú. Banská Bystrica.
splašková kanalizácia - splaškové odpadové vody z objektu budú odvedené splaškovou kanalizáciou do verejnej kanalizácie v správe StVS a.s. Banská Bystrica do AJ-8. Dotknuté parcely sú 2151/8 2151/9, 2151/16, 2151/17, 2151/18, 2173/9, 2173/2, 2173/3, 5432, 2175/8, 2175/1, 2175/5, 5625/12 k.ú. Banská Bystrica
plyn - zdrojom zemného plynu bude jestvujúci miestny STL plynovod DN 200; PN 0,1 MPa vedený v chodníku Bakossovej ulice a STL plynovod LPE D 90; PN 0,1 MPa vedený vedľa miestnej komunikácie smerom k ubytovni Slovenky. Dotknuté parcely sú 2151/8, 2151/9, 2151/16, 2173/9, 5422/1 k.ú. B.Bystrica
energetika - nová kiosková trafostanica bude na 6kV distribučný rozvod SSE a.s. napojená rozrezaním a naspojkovaním kábla z TS 061 Slovenka slobodáreň ( v budove Fittich Alarm s.r.o. Dotknuté parcely 2173/2, 217/2, 2173/3, 2176/18, 2176/4 k.ú. B.Bystrica.

§ 7
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby


V zmysle § 39a ods. 3, písmeno a/ zákona č. 50/1976 Zb. sa rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené, uvedené stavby je možné povoliť priamo v stavebnom konaní. V zmysle uvedeného ustanovenia sa od územného konania upúšťa u nasledovných stavieb:
SO 01 – Hrubé terénne úpravy
SO 02 – 22 kV káblová prípojka
SO 03 – Trafostanica
SO 04 – Prípojka vody
SO 05 – Kanalizačná prípojka
SO 06 – Prípojka plynu
SO 07 – NN kábelová prípojka
SO 10 – Bytový dom
SO 11 – Komunikácia a spevnené plochy
SO 12 – Verejné osvetlenie
SO 13 – Sadové úpravy

Článok III.

§ 8
Verejnoprospešné stavby

Verejnoprospešné stavby sú stavby, pre ktoré možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, pozemky, stavby a práva k nim potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť rozhodnutím stavebného úradu.
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov pre obytnú zónu Bakossova ulica sú nasledovné:
VS 1 - Verejné pešie komunikácie
VS 2 - Prípojka dažďovej kanalizácie
VS 3 - Prípojka splaškovej kanalizácie
VS 4 - VN prípojka
VS 5 - Trafostanica
VS 6 - Nevyhnutný prístup k pozemkom - miestne obslužné komunikácie


Článok IV.

§ 9
Záverečné ustanovenie

Uloženie územného plánu

Územný plán CMZ Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Bakossova ulica bude uložený:
1 x na Meste Banská Bystrica, MsÚ – referáte územného rozvoja a výstavby, stavebný úrad
1 x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica
1 x na Krajskom stavebnom úrade Banská Bystrica


§ 10

Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici uznesením č. 315/2005 - MsZ zo dňa 22.februára 2005 a nadobúda účinnosť 07.04.2005 .Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta
dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
  • Pondelok133graphic-icon
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda152graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107340088

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka