Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

VZN 131/2004 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica Návrh Zmien a doplnkov, Blok č. X - záväzná časť

Schválené: 24.8.2004

Účinnosť: 8.10.2004

Všeobecne záväzné nariadenie č. 131/2004
k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica
Návrh Zmien a doplnkov, Blok č. X - záväzná časťMestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovení §- u 6 a §-u 11,
ods.4, písmeno g) zákona č.369/90 o Obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie k schválenému
Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – návrh zmien
a doplnkov, Blok č.X (ďalej len VZN)Čl. 1
1. Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu.
2. Územný plán Centrálna mestská zóny Banská Bystrica – Návrh zmien
a doplnkov, Blok č.X platí v plnom rozsahu.


Čl. 2
Záväzné zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia

funkčný regulatív: objekty polyfunkčné s funkciou obchodov, služieb, administratívy, nezávadnej výroby ( v parteri) a bývanie. V rámci každého objektu je nutné riešiť podzemné a nadzemné parkovanie.
zachovanie pôvodne formovanej štruktúry založenej na radovej zástavbe pozdĺžnych parciel
zachovanie historickej parcelácie a jej rešpektovanie novou výstavbou
dostavby zadných traktov viesť v uvoľnenej stavebnej čiare, maximálna hranica dostávb sa stanovuje na 2 m od priľahlej hranice komunikácie
miera v (%) zastavanosti traktov nie je určená a bude individuálne posudzovaná na základe pamiatkového a archeologického výskumu
vzhľadom na individuálne stanovenie % zastavanosti zadných traktov bude v súlade s ustanoveniami zákona č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu každý objekt podliehať územnému aj stavebnému konaniu,
t.j. ÚPN – CMZ , Zmeny a doplnky blok č. X nevyužíva § 39 a zákona č. 50/1976
Zb (Stavebný zákon)
výšková hladina novej zástavby je 4 nadzemné podlažia vrátane podkrovia
komunikačné napojenie zadných traktov komunikáciou typu D1 šírky 4,5 m trasovanou okrajom areálu Pamätníka SNP po parcelu č. 1306/2 a zokruhovaním pri objekte na parcele č. 1308/1
plánovaná parking garáž (kapacita 144 v pôvodnom ÚPN – CMZ) sa presúva
do južnej zóny areálu Pamätníka SNP (kapacita 100)
Jadrom Bloku č. X je areál Pamätníka SNP, ktorý má parkovú úpravu. Táto úprava sa rešpektuje a nová zeleň ju len doplní – napr. alej pri navrhovanej komunikácii, kompozičné dotvorenie vnútorných záhrad.

Verejnoprospešné stavby
1) – komunikačné prepojenie funkčnej triedy D1 od parkoviska pri vstupe
k Pamätníku SNP na juhozápadnej a severozápadnej hranici pozemkov
Pamätníka a priľahlých objektov po parcelu č. 1306/2, zokruhované
okolo objektov na parcele č. 1308/1.Základná šírka komunikácie je 4,5m.
2) – v trase komunikačného prepojenia vedenia inžinierskych sietí
- vodovod
- kanalizácia
- elektrika
- plyn
- telekomunikácie

Čl.3
Záverečné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie bude archivované:
- 1x na referáte územného rozvoja a výstavby MsÚ Banská Bystrica
- 1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica
- 1x na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Návrh Zmien a doplnkov, Blok č. X bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 211/2004 dňa 24.08.2004 a nadobúda účinnosť dňom 08.10.2004.
.
Ing. Králik Ján, CSc
primátor mesta
Súbor na stiahnutie VZN 131-2004.pdf VZN 131-2004.pdf (65.7 kB)

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107357977

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka