Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny časť Hušták - Belveder Zmeny a doplnky, časť funkčnej zóny H

Schválené: 20.9.2011

Účinnosť: 31.10.2011

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-u 6 a §-u 11, ods.4, písmeno g) zákona č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu CMZ Banská Bystrica.


§1
Účel nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväznú časť Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica Zmeny časť Hušták – Belveder, Zmeny a doplnky, časť funkčnej zóny H.

§2
Rozsah platnosti

Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania priestorového usporiadania územia, menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom obmedziť.

§ 3
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb

Regulatívy funkčného využívania územia
Pôvodný text sa dopĺňa nasledovným textom:
za nosnú funkciu v riešenom území považovať bývanie s príslušným dopravným napojením vrátane zabezpečenia parkovania, koridoru pre pešiu a cyklistickú dopravu.

Regulatívy priestorového usporiadania územia
Dopĺňa sa text:
Koeficient zastavanosti pre riešenú časť funkčnej zóny H je určený KZ – 0,35
V pôvodnom texte v časti BLOK H-Návrh sa nahrádza znenie „ Urbanizovať okrajové časti bloku – juhozápadnej, západnej a severnej časti polyfunkčnými objektami s 5 NP“ týmto Znením:
urbanizovať okrajové časti bloku v severozápadnej časti polyfunkčnými objektami s 5 NP
a ďalej sa dopĺňa text:
urbanizovať juhozápadnú okrajovú časť bloku nad plážou samostatne stojacimi rodinnými domami (ďalej RD)

§ 4
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
 
Dopravné regulatívy
Pôvodný text sa dopĺňa nasledovným textom:
Dopravné napojenie riešenej časti funkčnej zóny H:
obslužná komunikácia prechádzajúca riešeným územím C3 MO 7,5/40
statickú dopravu riešiť výhradne na vlastnom pozemku vlastníka RD, pre parkovanie návštev sú vyčlenené 2 odstavné miesta
vybudovať jednostranný chodník pre peších na strane výstavby rodinných domov
zabezpečiť koridor pre cyklistickú trasu

Regulatívy verejného technického vybavenia územia
Pôvodný text sa dopĺňa nasledovným textom:
Riešené územie – časť funkčnej zóny H, napojiť na technickú infraštruktúru nasledovne:
rozvody NN prepojiť s existujúcimi rozvodmi NN v zóne Belveder – zóna H
rozvody plynovodu prepojiť s existujúcimi rozvodmi plynu v zóne Belveder – zóna H
kanalizáciu splaškovú napojiť na existujúce rozvody splaškovej kanalizácie v zóne Belveder – zóna H
dažďové vody zaústiť do rozvodov dažďovej kanalizácie vedených v zóne Belveder – zóna H
rozvody vody prepojiť s existujúcimi rozvodmi vody v zóne Belveder – zóna H
trasy v koridore obslužnej komunikácie prioritne situovať do časti chodníka resp. cyklistického chodníka s rešpektovaním technických noriem upravujúcich priestorové usporiadanie podzemných vedení
civilnú ochranu v riešenom území realizovať v zmysle Doplnku č.1/20011 k doložke CO-Zmena, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto dokumentácie

§ 5
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych
priestorov s určením zastavovacích podmienok
V pôvodnom texte sú Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok uvedené ako B.6.
Pôvodný text sa dopĺňa:
1.Na pozemkoch situovať samostatne stojace rodinné domy prízemné s využitým podkrovím. Neakceptované sú domy typu „bungalov“ (prízemné).
2.Podlahu prízemia RD osadiť max. vo výške 0,45 m nad niveletou komunikácie pred vjazdom na parcelu.
3.Výška rímsy RD (odkvap strechy) bude min.3,6 m a max.4,0 m nad úrovňou podlahy prízemia.
4.RD prestrešiť šikmými strechami – typ sedlová alebo valbová strecha. Sklon striech 38-42°, hlavný hrebeň bude vždy rovnobežný s uličnou čiarou. Je prípustné strešné roviny obohatiť vikiermi a strešnými oknami.
5.Nie sú prípustné prestrešenia RD sedlovými strechami orientovanými štítom do ulice.
6.Strechu čiastočne predsadenej garáže tvoriacej súčasť rodinného domu je možné využiť ako terasu prístupnú z miestnosti podkrovia.
7.Odstupy RD od hraníc pozemkov a medzi sebou musia byť v súlade s vyhl. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, s výnimkou odst. 4 § 6 uvedenej vyhlášky, (nakoľko pri novo navrhovanej lokalite sa nejedná o stiesnené územné podmienky). V prípade, že garáž tvorí čiastočne predsadenú, ale zároveň integrovanú hmotu RD, je prípustná vzdialenosť bočnej steny garáže od príslušne susediacej hranice pozemku 1,3 m.
8.Stavebná čiara v tejto dokumentácii definuje osadenie rodinných domov alebo ich časti (vrátane integrovanej garáže) vo väzbe na uličnú hranicu parcely. Toto osadenie je určené individuálne pre každý stavebný pozemok. V grafickej prílohe tejto dokumentácie to rieši výkres č.6 – Výkres priestorovej a funkčnej regulácie. Nie je prípustné osadenie hmoty RD v zadnej časti parcely ako samostatného objektu, hoci objekt garáže bude osadený v zmysle zadefinovanej stavebnej čiary. Pre takýto prípad, kde RD a garáž sú samostatne stojace objekty, je prípustné odsadenie hmoty RD oproti stavebnej čiare max. 4,5 m. Objekt samostatne stojacej garáže v tomto prípade musí byť osadený v línii stavebnej čiary.
9.Celková zastavanosť pozemku je určená max. 35 % plochy pozemku, pričom do zastavanosti sa započítavajú aj spevnené plochy, chodníky, terasy a plochy drobných stavieb a príslušenstva RD na pozemku (KZ= 0,350)
10.Čistá zastavaná plocha RD na špecifikovaných stavebných pozemkoch nesmie prekročiť hodnotu 0,7 určeného celkového koeficientu zastavanosti.
11.Podpivničenie RD je možné realizovať len v rozsahu čistej zastavanej plochy RD.
12.Index podlažnej plochy je určený IPP=0,45 /pomer medzi plochou nadzemných podlaží vrátane plochy podkrovia a plochou pozemku/.
13.Neakceptovateľná je zrubová úprava exteriérových fasád RD.
14.Drobné stavby uvedené v bode 9. musia spĺňať charakter stavby podľa stavebného zákona, nemôžu v súčte plôch prekročiť koeficient zastavanosti na pozemku a pred ich realizáciou podliehajú ohláseniu stavebného úradu.
15.RD musia mať miesto pre nádobu na komunálny odpad prístupnú z verejného priestranstva – ulice. Toto miesto musí umožňovať umiestnenie min.2 ks nádob, z toho 1 ks s objemom min.240 l
16.Na každom pozemku musia byť riešené plochy na odstavovanie pre min. 2 os. motorové vozidlá (vrátane odstavných miest v garáži).
17.Oplotenie pozemku RD zo strany od ulice ako aj bočné strany oplotenia pozemku po úroveň uličnej čiary musia mať jednotnú výšku 1,3 m od úrovne komunikácie priľahlej k oploteniu. Konštrukcie oplotenia: murované piliere a podmurovka jednotlivých polí oplotenia s výplňami, riešenými pre každú parcelu individuálne ( drevená, oceľová výplň, plastová, …). Je neprípustné z uličnej strany realizovať nepriehľadné plné oplotenie. V prípade otváravých brán sa tieto nesmú otvárať do priestoru verejnej komunikácie a chodníka. Ostatné časti hraníc pozemku môžu byť ohradené oplotením do výšky max. 2,0m nad úrovňou terénu. projektová dokumentácia riešenia oplotenia musí byť súčasťou projektovej dokumentácie RD pre stavebné konanie.
18.Návrhy trasy oplotenia pozemkov RD vrátane vjazdov a brán z uličnej strany predmetných parciel, ako aj všetkých prípojok a situovanie vodomerných a kanalizačných šácht, plynomerov, elektromerov a ďaľších zariadení musia byť situované na pozemkoch vlastníkov tak, aby rešpektovali chodník a komunikáciu a zároveň príslušné predpisy a požiadavky správcov inž. sietí.
19.Je nevyhnutné rešpektovať existujúcu vzrastlú zeleň pri južnej hranici riešeného územia.

§ 6
Dopĺňa sa:
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
RD v riešenom území napojiť na technickú infraštruktúru (rozvody vodovodu, plynovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie, NN rozvody), pričom rozvody prepojiť s existujúcimi rozvodmi v zóne Belveder – zóna H.
Civilnú ochranu v riešenom území riešiť v zmysle Doplnku č.1/2011 k doložke CO- Zmena, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto dokumentácie.

§ 7
Dopĺňa sa:
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií,
do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny
1.Na pozemkoch situovať samostatne stojace rodinné domy prízemné s využitým podkrovím, ktoré budú hmotovo nadväzovať na existujúcu uličnú zástavbu 6 samostatne stojacich rodinných domov – v zmysle výkresu č.06 – Výkres priestorovej a funkčnej regulácie.
2.Je nevyhnutné rešpektovať existujúcu vzrastlú zeleň pri južnej hranici riešeného územia nad areálom plážového kúpaliska.
3.Riešené územie nie je začlenené do Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica ani do jej ochranného pásma. V prípade archeologických nálezov pri realizácii stavieb, výkopových a zemných prác je potrebné postupovať v zmysle § 40 zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.50/1976 Z.z. v znení zákona č.229/1997 Z.z. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica si vyhradzuje právo pri výskyte nálezov rozhodnúť o podmienkach ich zakomponovania do novej výstavby alebo ich odstránení s určením konkrétnych podmienok aj pri využití dochovaného materiálu (v zmysle ustanovení pamiatkového zákona).

§ 8
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby

V pôvodnom texte je určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby uvedené ako B.4
Pôvodný text zostáva bez zmeny.

§ 9
Dopĺňa sa:
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
Riešené územie tvoria parcely: C-KN č.3444/20, č.3444/23, č.3444/24, a č.2627/21 v k.ú. Banská Bystrica. Tieto budú členené na parcely, na ktorých sa budú nachádzať verejnoprospešné stavby podľa bodu B.9 Návrhu záväznej časti: parcela 2627/21, č.3444/20 a časť parcely č.3444/23. Parcela č.3444/24 a časť parcely č.3444/23 budú rozdelené na stavebné pozemky rôznych výmer v zmysle výkresu č.06-Výkres priestorovej a funkčnej regulácie.
Požiadavky na sceľovanie pozemkov v riešenom území nie sú.

§ 10
Dopĺňa sa:
Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce
 
Pozemky na verejnoprospešné stavby podľa bodu B.9. Návrhu záväznej časti tvoria parcely C-KN č.2627/21, 3444/20 a časť parcely č. 3444/23 v k.ú. Banská Bystrica.
Požiadavky na vykonanie asanácie v riešenom území nie sú.

§ 11
Zoznam verejnoprospešných stavieb
V pôvodnom texte je Zoznam verejnoprospešných stavieb uvedený ako B.5.
Pôvodný text sa dopĺňa nasledovným textom:
Doprava v riešenej časti funkčnej zóny H:
obslužná komunikácia C3 MO 7,5/40
jednosmerný chodník pre peších vedený pozdĺž uvedenej obslužnej komunikácie
cyklistická trasa vedená samostatným pruhom

Vodné hospodárstvo v riešenej časti funkčnej zóny H:
splašková kanalizácia vedená v navrhovanej komunikácii
dažďová kanalizácia vedená v navrhovanej komunikácii
vodovod vedený v navrhovanej komunikácii

Energetika v riešenej časti funkčnej zóny H:
rozvod NN vedený v navrhovanej komunikácii
rozvod plynovodu vedený v navrhovanej komunikácii

§ 12
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
V pôvodnom texte je Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb uvedený ako B.7.
Pôvodný text sa dopĺňa nasledovným textom:
Záväzné je funkčné členenie plôch v riešenom území, ktoré sú obsiahnuté vo výkrese č.3 – Doprava, vo výkrese č.5 – regulačné prvky a verejnoprospešné stavby a vo výkrese č.6 – Výkres priestorovej a funkčnej regulácie:
obytné územie – plochy zástavby RD
plochy technickej infraštruktúry a technického vybavenia územia

§ 13
Záverečné ustanovenia
Uloženie územného plánu:
Územný plán CMZ Banská Bystrica Zmeny časť Hušták – Belveder, Zmeny a doplnky časť funkčnej zóny H bude uložený:
1x na Krajskom stavebnom úrade Banská Bystrica
1x na Meste Banská Bystrica, MsÚ – stavebný odbor - stavebný úrad
1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica

§ 14
Účinnosť

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 20.septembra 2011 uznesením č.206/2011-MsZ a nadobúda účinnosť dňa 31. októbra 2011.

 

Mgr Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107366063

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka