Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 01/2011 o úhradách za služby poskytované v mestských detských jasliach

Schválené: 29.3.2011

Účinnosť: 1.5.2011

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 4 odst. 3 písm h ) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za služby poskytované v mestských detských jasliach.

 

ČASŤ PRVÁ

Úvodné ustanovenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej VZN ) je :
definovanie druhu a formy služieb poskytovaných v detských jasliach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
spôsob a stanovenie výšky úhrad za služby poskytované v detských jasliach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica


 

ČASŤ DRUHÁ

Služby v Mestských detských jasliach a výška úhrady

§ 1

Okruh osôb, ktorým sú služby v MsDJ poskytované

1. Mestské detské jasle ( ďalej len MsDJ ) zabezpečujú komplexnú starostlivosť pre deti vo veku od 8
mesiacov do 3 rokov veku.
2. Mestské detské jasle môžu zabezpečovať starostlivosť o dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky, maximálne však do
1. 31.8. príslušného kalendárneho roka, do doby nástupu do materskej školy.
3. Služby v MsDJ sa prednostne poskytujú pre deti, ktoré majú spolu s rodičmi trvalý pobyt v meste
2. Banská Bystrica.
4. Poskytovanie služby v MsDJ je upravené dohodou, v ktorej sú stanovené práva a povinnosti
3. účastníkov dohody pre poskytovanie služby, výška a spôsob úhrady.
5.MsDJ nemajú právnu subjektivitu, sú organizačnou jednotkou mesta, ktorú riadi vedúci.

§ 2
Služby poskytované v MsDJ
1. V zariadení MsDJ sa poskytujú služby :
a) odborné činnosti:
podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života
sociálne návyky (včlenenie sa dieťaťa do spoločnosti), osvojenie hygienických návykov
stravovacie návyky
rozvoj myslenia
podpora kreativity a motoriky
podpora fyzickej aktivity
b) obslužné činnosti:
stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba prádla pre vlastné zariadenie
c) ďalšie činnosti:

zabezpečenie uzamknutej skrinky pre dieťa počas pobytu v MsDJ pre vlastné odevy
poskytovanie „ošatenia“ počas pobytu v jasliach


2. MsDJ poskytujú služby denne : pondelok – piatok, v čase od 6,00 hod. do 17,00 hod.

3. Stravovacia prevádzka zabezpečuje stravovacie služby spojené s výrobou, podávaním pokrmov a nápojov
pre deti predškolského veku.

4. Základnými kontraindikáciami pre prijatie dieťaťa v MsDJ sú:
- zdravotný stav dieťaťa, ktorý si vyžaduje domácu starostlivosť, resp. starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

§ 3
Podmienky nároku na službu v MsDJ

1. Do MsDJ sa prijímajú deti vo veku podľa § 1 tohto VZN, ktorých rodičia, resp. osoby, ktoré majú dieťa v starostlivosti sú zamestnané, prípadne študujú alebo po prijatí dieťaťa do jasiel nastúpia do 30. dní do zamestnania.

2.V prípade voľnej kapacity v MsDJ je možné prijať aj dieťa, ktorého rodičia nespĺňajú vyššie
uvedené podmienky.

3.Umiestnenie dieťaťa, ktorého rodičia nemajú trvalý pobyt v Banskej Bystrici je možné len v
prípade voľnej kapacity.

4.Prijatie dieťaťa sa uskutočňuje na základe písomného prihlásenia u vedúcej zariadenia v priebehu
celého roka, na základe čoho bude dieťa zaradené do poradovníka.

5.V prípade, ak dieťa nenastúpi na dohodnutý termín alebo 1 x po písomnej výzve odmietne nástup v
dohodnutom termíne , bude dieťa z poradovníka vyradené.


§ 4
Výška úhrady za služby poskytované v Mestských detských jasliach a spôsob platenia úhrady

1.Výška úhrady za starostlivosť o dieťa v MsDJ ( stravné + paušálny poplatok )

Paušálny poplatok 230,00 € / mesačne
Stravné 3,20 € / denne ( x 22 násobok dennej úhrady )
Spolu: 300,40 € /mesačne

2. Paušálny poplatok vo výške 230 € je stanovený v nadväznosti na výšku príspevku na starostlivosť o dieťa, upravený zákonom č. 561/2008 Z.z. O príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z není neskorších predpisov. Poskytovaním príspevku štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

3.Stravné obsahuje podávanie jedla 4 x denne - raňajky, obed, olovrant, 2. olovrant .

4. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa ktoré dovŕšilo 3 roky a ďalej navštevuje detské jasle maximálne však do 31.8. príslušného kalendárneho roka, do doby nástupu do materskej školy, s trvalým pobytom v Meste Banská Bystrica

Paušálny poplatok 115,00 € / mesačne
Stravné 3,20 € / denne ( x 22 násobok dennej úhrady )
Spolu: 185,40 €

5. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa ktoré dovŕšilo 3 roky a ďalej navštevuje detské jasle maximálne však do 31.8. príslušného kalendárneho roka, do doby nástupu do materskej školy, s trvalým pobytom mimo Mesta Banská Bystrica

Paušálny poplatok 230 € / mesačne
Stravné 3,20 € / denne ( x 22 násobok dennej úhrady )
Spolu: 300,40 €

6. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa v mestských detských jasliach počas adaptácie ( 2 – 4 týždne )

Paušálny poplatok 115,00 €
Stravné 3,20 € / denne ( x 22 násobok dennej úhrady )
Spolu: 185,40 € mesačne

7. Celková mesačná úhrada za poskytovanú starostlivosť v MsDJ sa určuje ako 22 násobok dennej
sadzby stravného a mesačného paušálneho poplatku.

8. Spôsob platenia úhrady: - bezhotovostne na účet
- poštovou poukážkou
- v detských jasliach – v hotovosti (príjmový pokladničný doklad)
do 25. dňa v mesiaci.

 


ČASŤ TRETIA

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 4
Primátor mesta je oprávnený cenovým opatrením zvýšiť úhrady stanovené týmto VZN v závislosti na legislatívne zmeny a v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázaných štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.


§ 5

Poskytovateľ služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom poskytnutia služby v MsDJ, v zmysle zákona č. 428/2002 z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


§ 6

Dohody o poskytovaní starostlivosti v MsDJ uzatvorené v zmysle VZN č. 03/2010 sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto VZN budú posudzovať v zmysle tohto nariadenia.

 

§ 7

1. Týmto VZN sa ruší Článok VII. „Služby poskytované nad rámec pobytových a terénnych sociálnych služieb“, § 31 ,, Služby v Mestských detských jasliach a výška úhrady “ Všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2010 účinného od 1. 5. 2010 , prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva č. 706/2010 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 30/2011 dňa 29. 03. 2011 a nadobúda účinnosť dňom 1.5. 2011.

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta

dnes je: 23.2.2018

meniny má: Roman, Romana

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

100466011

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka