Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

VZN o Digitálnej technickej mape mesta Banská Bystrica

Schválené: 27.8.1997

Účinnosť: 1.10.1997

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 43

o Digitálnej technickej mape mesta Banská Bystrica.


Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustan. §6 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o digitálnej technickej mape mesta Banská Bystrica ( ďalej len “nariadenie”).


Časť I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Pôsobnosť nariadenia

Toto nariadenie upravuje :

obsah a spôsob tvorby Digitálnej technickej mapy mesta Banská Bystrica ( ďalej DTM )
povinnosti štátnych orgánov, organizácií, právnických a fyzických osôb, ktoré zasahujú do obsahu DTM
práva a povinnosti štátnych orgánov, organizácií, právnických a fyzických osôb pri využívaní a ochrane DTM


Časť II.
DEFINÍCIE

§ 2
Digitálna technická mapa mesta Banská Bystrica

DTM je podsystém Mestského informačného systému, ktorý predstavuje prepojené súbory údajov zhromaždené a spracovávané výpočtovou technikou.

§ 3
Správcovia inžinierskych sietí

Pod inžinierskymi sieťami sa rozumie súbor líniových vedení rozvodov, stavebných a prevádzkových objektov a plôch, slúžiacich k zásobovaniu energiami, teplom, plynom, vodou, svetlom, k odkanalizovaniu daného územia, pre telekomunikácie, kábelovú televíziu, diaľkové káble a Slovenské železnice.

Správcom inžinierskych sietí je každá organizácia, právnická i fyzická osoba, ktorá obhospodaruje v rámci svojho predmetu činnosti rozvodov a objekty inžinierskych sietí nachádzajúce sa pod povrchom, na povrchu, alebo nad povrchom, verejného priestranstva, alebo pozemkov.

Správca inžinierskych sietí je povinný do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, alebo odo dňa, kedy sa organizácia stala správcom inžinierskych sietí odovzdať správcovi DTM evidenčný list správcu inžinierskych sietí ( príloha č.1 )

Zmeny údajov obsiahnuté v evidenčnom liste správcu inžinierskych sietí, je správca inžinierskych sietí povinný zahlásiť správcovi DTM do jedného mesiaca od prevedenej zmeny.

§ 4
Združenie DTM

Mesto Banská Bystrica a uvedení správcovia inžinierskych sietí pôsobiaci na území mesta Banská Bystrica vytvorili za účelom spoločnej tvorby, aktualizácie a využívania DTM “Združenie DTM”. V prípade potreby Združenie môže uzatvárať dvojstranné zmluvy o spolupráci aj s inými subjektami. Cieľom Združenia je postupné vypracovanie DTM na celom území mesta Banská Bystrica a sústavná aktualizácia je databanky v súlade so zmenami informácií zaradených do DTM.

Pre túto činnosť si Združenie vytvára finančný fond.

Správcom DTM je Útvar hlavného architekta Mesta Banská Bystrica, ktorý zabezpečuje koordináciu, distribúciu a archiváciu obsahu DTM.


ČASŤ III.
OBSAH A TVORBA DTM

§ 5
Tvorba a aktualizácia DTM

Pod tvorbou DTM sa rozumie zber numerických dát získaných geodetickým zameraním v teréne a ich spracovanie výpočtovou technikou.

Tvorbu DTM zaobstaráva Združenie DTM. Obstaranie DTM pre územie niektorej mestskej časti môže byť nárokované len prostredníctvom Združenia. Koordináciu prác a metodický dozor zabezpečuje správca DTM. Správcovia inžinierskych sietí spolupracujú pri poskytovaní podkladov a pri spracovaní DTM v rozsahu vytyčovacích a meračských prác resp. digitálnych výstupov polohy trás inžinierskych sietí. Orgány štátnej správy na úseku geodézie a kartografie poskytujú pre spracovanie DTM podklady z katastra nehnuteľností( KN ).

Spracovateľom DTM môžu byť organizácie, právnické a fyzické osoby oprávnené vykonávať geodetické práce.

Pri spracovaní DTM musí byť dodržaný Technologický postup pre tvorbu a aktualizáciu DTM. Technologický postup je k nahliadnutiu u správcu DTM.

Aktualizáciu DTM zabezpečuje správca DTM v súčasnosti so Združením DTM, periodickým zaznamenávaním zmien obsahu DTM. Pod “zmenou” sa rozumejú výsledky novej výstavby stavebných objektov či inžinierskych sietí, alebo výsledky stavebnej činnosti, ktorá mení tvar už existujúcich stavebných objektov, alebo priestorovú polohu a charakteristiky inžinierskych sietí.

Správcovia resp. vlastníci inžinierskych sietí a každý investor pôsobiaci na území mesta Banská Bystrica, nahlásia zmeny vykonané v polohopise, výškopise a v sieťach správcovi DTM písomnou a grafickou formou resp. cez počítačové médium do 14 dní od uskutočnenia zmeny. Hlásenie zmeny v inžinierskych sieťach má obsahovať :

názov a adresu správcu resp. vlastníka objektu a inžinierskych sietí
katastrálne územie
identifikáciu objektu, inžinierskej siete zoznam súradníc ( S-JTSK) a výšok (B.p.v.) v 3. tr. presnosti zaradených do referenčných vrstiev podľa Technologického postupu
dátum, pečiatka, meno a podpis oprávnenej osoby.
7. Zmeny spôsobené prípravou výstavby nahlási každý investor správcovi DTM cestou Mestského úradu v Banskej Bystrici v zmysle platných zákonov a vyhlášok. Tieto zmeny v procese prípravy stavby investor zdokumentuje na podklade z DTM alebo na podkladoch zabezpečenými investorom v digitálnej forme v požadovanom tvare ( koordinačná situácia). Porealizačné zameranie stavby a inžinierskych sietí každý investor na území mesta Banská Bystrica je povinný odovzdať správcovi DTM v požadovanom tvare. Podzemné siete zamerať v otvorenej ryhe.

8. Výsledok zamerania zmeny musí byť spracovaný a odovzdaný v súlade s technologickým postupom na počítačovom médiu. Tento výsledok musí byť overený hlavným geodetom mesta Banská Bystrica, ktorý kópiu z porealizačného zamerania zašle správcovi DTM.

§ 7
Tvorba finančných zdrojov

Finančné zdroje na tvorbu a aktualizáciu DTM zabezpečuje Združenie DTM. Tvoria ich finančné prostriedky zdužené z príspevkov rozpočtu mesta, z príspevkov členov združenia v dohodnutom pomere, prípadne z príspevkov iných subjektov ( napr. št. správy). Vklad finančných prostriedkov je zabezpečovaný podľa Štatútu združenia a na základe dohody.

Správou finančných prostriedkov Združenia je poverený Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica.


ČASŤ IV.
POSKYTOVANIE ÚDAJOV Z DTM

§ 8
Užívateľské výstupy

Údaje z DTM sa poskytujú cestou užívateľských výstupov.

Užívateľské výstupy sú vo forme:

a/ výstupu vybraných častí databanky údajov ( výstup cez tlačiareň )

b/ záznamu vybraných častí údajov na počítačovom médiu( sekvencie sekčných listov)

c/ grafických výstupov vybraných častí údajov, ako účelových máp s voliteľným obsahom.

§ 9
Distribúcia

Distribúciu užívateľských výstupov vo všetkých formách môže zabezpečiť iba Združenie prostredníctvom správcu DTM. Správca inžinierskych sietí je oprávnený poskytovať z užívateľských výstupov iba informácie o sieťach, ktoré sú v jeho správe. Rozmnožovanie a distribúcia výstupov DTM inými subjektami je súdne stíhateľná.

Členom Združenia správca DTM poskytuje komplexné užívateľské výstupy bezplatne.

Iným subjektom poskytuje správca DTM užívateľské výstupy za úplatu, pričom je možné poskytnúť len sekvenciu sekčných mapových listov záujmového územia. Výšku úplaty stanovuje Združenie samostatnou cenovou úpravou.

Údaje z DTM nenahrádzajú vyjadrenie správcov sietí k povoleniu stavebnej činnosti.

Správcovia inžinierskych sietí vydajú svoje stanovisko k príslušnej žiadosti k investičnému zámeru, ktorý je zdokumentovaný na výstupe z DTM alebo na zameraných podkladoch v digitálnej forme a ten bude potvrdený správcom DTM

§ 10
Ochrana utajovaných skutočností

Spôsob zaobchádzania s údajmi o inžinierskych sieťach a ochranu údajov, ktoré sú predmetom štátneho, alebo služobného tajomstva, určí správca inžinierskych sietí, prípadne ďalší orgán v súlade s osobitnými predpismi.3).


SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 11
Kontrola a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení pracovníci správcu DTM.

2. Za porušenie povinností stanovených týmto nariadením môžu byť občania a fyzické osoby postihnutí v rámci priestupkového konania v zmysle zák. č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.

3. Za porušenie povinností stanovených týmto nariadením môže primátor mesta uložiť právnickým osobám pokutu až do výšky 100.000,- Sk v zmysle ustan. § 13a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

§ 12
Účinnosť

Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené na 29. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 300/97 zo dňa 27.08.1997 a nadobúda účinnosť dňom 01.10.1997.

Súvisiace normy a predpisy :

zák.č. 215/1995n Z.z. o geodézii a kartografii
vyhláška č. 178/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
zák.č. 102/197L1 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zmien a doplnkov
nariadenie vlády ČSFR č. 419/1990 Zb. p základných skutočnostiach tvoriaci predmet štátneho tajomstva
zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zmien a doplnkov ( Stavebný zákon )
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
zák. č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ( katastrálny zákon )
vyhláška č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
Zmluva o vytvorení Združenia pre tvorbu a aktualizáciu DTM mesta Banská Bystrica zo dňa 15.03.1993
Stanovy Združenia DTM.
Technologický postup pre tvorbu a aktualizáciu DTM.
Cenník služieb DTM.

 

 

(Poznámka: príloha je v priloženom súbore)

Súbor na stiahnutie VZN 43-1997.pdf VZN 43-1997.pdf (314.2 kB)

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107358041

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka